תקנון לימודים לתואר מוסמך

1 ידיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2023-2022 תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

2 תוכן עניינים תקנון לימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ ................................ 3 ...... 1 ."סטודנט" הינו מי ש נתמלאו בו כל התנאים שלהלן: ................................ ................................ 3 .... .2 סוגי מעמד נוספים של סטודנט ................................ ................................ ................................ 3 .. 2.1 סטודנט על תנאי ................................ ................................ ...................... 3 .2.2 סטודנט במעמד מיוחד: ................................ ................................ ........... 4 3 .דרישות המתייחסות לשפה האנגלית ולשפה העברית ................................ ................................ 5 .... 4 .מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ ............................. 5 5 .משך הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ 5 ... 6 .תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב ................................ ................................ ................... 5 7 .רישום לקורסים ................................ ................................ ................................ ...................... 6 8 .מילוי חובות קורס ................................ ................................ ................................ ................... 6 א. נוכחות בשיעורים ................................ ................................ ...................... 7 ב. עבודו ת, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות ................................ .......... 7 ג. בחינה או עבודת סיום קורס ................................ ................................ ........ 7 ד. הגשת עבודות ................................ ................................ ............................ 7 9 . ציון קורס ................................ ................................ ................................ ....................... 8 10 .צבירת כישלונות בקורסים ................................ ................................ ................................ 10 .... 11 . בחינה (כולל בחינת סיום קורס) ................................ ................................ ............................ 11 11.1 זכות השתתפות בבחינות ................................ ................................ ....... 11 11.2 מועדי בחינות (א' ו -ב') ................................ ................................ ......... 11 11.3 מועד נוסף/מיוחד: ................................ ................................ .............. 12 11.4 זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: ................................ ...................... 12 11.8 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך: .............................. 14 12 . הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר ................................ .................. 14 13 .כללים להענקות הצטיינות בשנה"ל הנוכחית בגין הישגים בלימודים בשנה"ל הקודמת ................. 15 14 .הפסקת לימודים על ידי הסטודנט ................................ ................................ .......................... 16 15 .חידוש לימודים ................................ ................................ ................................ .................... 16 תקנות ................................ ................................ ................................ .......................... 16 16 .הפסקת לימודים על ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות ................................ ......... 17 17 .שקלול ציון גמר לתואר "מוסמך" ................................ ................................ .......................... 17 18 .הענקת תו אר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ................................ ................................ ......... 18 19 .אישורי לימודים ................................ ................................ ................................ ................... 18 א. גיליון ציונים ................................ ................................ ........................... 18 ב. אישור מצב לימודים ................................ ................................ ................ 18 ג. אישור זכאות לתואר ................................ ................................ ................ 18 20 .זכאות לתואר ................................ ................................ ................................ ..................... 18 21 .סדרי הבחינה - הנחיות לנבחן : ................................ ................................ .............................. 18 22 .משמעת ................................ ................................ ................................ .................... 20 .23 הפסקת לימודים של סטודנט במכללה. ................................ ................................ .................. 20

3 תקנון לי מודים לתואר "מוסמך" 1 . "סטודנט" הינו מי שנתמלאו בו כל התנאים שלהלן: 1.1 שהוא בעל תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 75 לפחות, שנרשם ללימודים לתואר "מוסמך" במכללה, עמד בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה ובתנאים המיוחדים של יחידת/תוכנית הלימודים אליה ביקש ל התקבל, ובקשתו אושרה על ידי ועדת הקבלה של יחידת הלימודים. 1.2 עשה את כל הנדרש למימוש לימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד. 2 . סוגי מעמד נוספים של סטודנט 2.1 סטודנט על תנאי 2.1.1 סטודנט על תנאי הוא: (א) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שטרם השלים את הדרישות לקבלת תואר "בוגר" ; או (ב) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שציונו הסופי בלימודיו לתואר "בוגר" נמוך מ- .75 29.5.2017 (ג) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שהינו בעל תואר "בוגר" שונה מהתואר הנדרש. 2.1.2 לימודיו של סטוד נט כאמור בסעיף 2.1.1 (א) יותנו בכך שישלים את הדרישות שיזכו אותו בתואר "בוגר", בציון סופי של 75 לפחות, תוך פרק זמן ש י יקבע ע"י ועדת קבלה/הוראה, פרק זמן שלא יעלה על שנת לימודים אחת. 2.1.3 ל ימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1 (ב) יותנו בכך שיבצע, בהתאם לכלל י המכללה ו/או יחידת הלימוד, מטלות מיוחדות שיוטלו עליו עם קבלתו, כגון, השגת ממוצע ציונים מינימאלי בלימודי השנה הראשונה. 2.1.4 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1 (ג) יותנו בכך שיעמוד בהצלחה ב קורסי השלמה שייקבעו לו, בפרק זמן ש י יקבע ע"י ועדת קבלה ש לא יעלה על שנה . 2.1.5 סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע אם ישלים ו/או יבצע הדרישות האמורות בסעיף 2.1.2 או 2.1.3 , הכ ו ל לפי העניין, בפרק הזמן שיי קבע לכך. סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המ ניין אם ישלים ויעמוד בהצלחה בקורסי ההשלמה האמור ים בסעיף 2.1.4 בפרק הזמן שייקבע לכך. 29.5.2017 29.5.2017 29.5.2017

4 2.1.6 לימודיו של סטודנט על תנאי שלא יעמוד בדרישות האמורות בסעיף , 2.1.2 2.1.3 או 2.1.4 הכו ל לפי העניין, בפרק הזמן שייקבע לכך, יופסקו. ( 14.5.2012 ) 2.1.7 סטודנט על תנאי שלימודיו בתוכנית הופסקו כי לא עמד במועד שנקבע לו ע"י ועדת הקבלה, בדרישות המפורטות בסעיף 2.1.2 , יהיה זכאי להציג את מועמדותו לתוכנית מחדש, לאחר שיעמוד בדרישות הנ"ל. ההחלטה בדבר קבלתו של סטודנט כאמור ללימודים בתוכנית תתבסס, בין היתר, גם על הישגיו בלימודים בתוכנית, עד למועד הפסקת לימודיו בה. 2.1.8 סטודנט על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (ג י ליון ציונים) תוך ציון מעמדו. .2.2 סטודנט במעמד מיוחד: 2.2.1 סטודנט בעל תואר אקדמי ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, שעל פי הח לטה מנומקת של ועדת הקבלה של יחידת/תוכנית הלימודים או של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, התקבל ללימודים שלא לקראת תואר "מוסמך" אלא ללימודי קורסים בודדים או לתוכנית השלמות. מספר הקורסים שיהיה רשאי סטודנט במעמד זה ללמוד ונושאיהם ייקבעו על ידי ראש התוכנית. משך הלימודים של סטודנט במעמד מיוחד שאינו לומד במסגרת תוכנית השלמות לא יעלה על שנה אחת. 2.2.2 סטודנט במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים במקצועות בהם הורשה להשתתף. 2.2.3 סטודנט במעמד מיוחד לא יהא זכאי לתואר אקדמי ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי. ההכרה בלימודים הקודמים של סטודנט במעמד מיוחד שיתקבל ללימודי תואר "מוסמך", כחלק מלימודי התואר, תהיה טעונה אישור יחידת הלימודים. 2.2.4 סטודנט במעמד מיוחד זכאי לקבלת אישור על לימודיו תוך ציון מעמדו.

5 3 . דרישות המתייחסות לש פה האנגלית ולשפה העברית רמת עברית: בחינת ידע בעברית תידרש מכל מי שהן תעודת הבגרות שלו והן תוארו האקדמי הוענקו לו ממוסד בחו"ל. על מנת שיהיה זכאי להתחיל בלימודים לתואר "מוסמך" במכללה על מועמד להגיע לרמה "א" בבחינת ידע בעברית - יע"ל (פרטים נוספים - בחוב רת מידע למועמדים). המועד האחרון להשגת רמת "הפטור" הינו תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. רמת אנגלית: בחינת מיון באנגלית (בחינת אמי"ר) תידרש ממועמדים מחו"ל שלימודיהם התיכוניים ולימודי התואר הראשון שלהם לא נעשו בשפה האנגלית. על מנת שיהיה זכאי להתחיל בלימודים לתואר שני במכללה , על המועמד להגיע לרמת "בינוני" לפחות ולהשיג את רמת הפטור עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. רמת השפה האנגלית של בוגרי מוסדות ישראליים המעניקים תואר שונה מן התואר המוענק ע"י המכללה, תיבדק במסגרת בדיקת מכלול לימודיהם לתואר ראשון. 4 . מכסת ה לימודים לתואר "מוסמך" מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" (לרבות סמינריונים) תיקבע ע"י יחידת הלימודים. מכסת הלימודים לסטודנט שקיבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים במוסד להשכלה גבוהה לא תעלה על רבע ממכסת שעות הלימוד לתואר הנלמד. הפטור לא יחול על מטלות דוגמת פרו יקט, בחינת כשירות וכו' . 5 . משך הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר "מוסמך" על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לקראת תואר " מוסמך" תוך שנתיים, לכל היותר, מתחילת לימודיו (כולל תקופות הפסקת לימודים). עם זאת, יחידת לימודים רשאית לקבוע משך זמן ארוך יותר לסיום הלימודים לקראת תואר "מוסמך" בתנאי שלא יעלה על ארבע שנים. 6 . תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב בעל תואר "מוסמך" המבקש ללמוד לקראת תואר "מוסמך" נוסף בתחום לימודים קרוב, יידרש להשלים לפחות שלושה רבעים ממכסת שעות הלימוד, כמתחייב מתכנית הלימודים. הגדרה של תחום לימו ד קרוב הינה בסמכות יחידת הלימודים. ( 21.2.2022 ) ( 21.2.2022 )

6 7 . רישום לקורסים ( 26.10.15 ) לקראת כל שנת לימודים מתקיים רישום לקורסים. על הסטודנט להרשם לקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד. על מנת להבטיח את תקינות הרישום, על הסטודנט למלא אחר התקנות האלה: א. ככלל, ה רישום לקורסים מתבצע ב שיטת הרישום מרחוק במועדי הרישום הנקבעים לקראת כל שנת לימודים. הוספת שם סטודנט ברשימת הנוכחות על -ידי ה מרצה או מתן אישור על -ידי המרצה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס. ב. בקורס שיש בו שיעור ותרגיל, חייב הסטודנט להירשם הן לשיעור והן לתרגיל. סטודנט שהש תתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ואם ניגש, ציונו לא יוכר. ג. חל איסור מוחלט לה י רשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי. ד. הרישום כשלעצמו אינו אישור לזכאות ללמוד את הקורס. רק סטודנט הממלא אחר כל הדרישות - האקדמיות והתקנוניות - י יחשב לסטודנט בקורס. ה. רישום מאוחר ושינויים במערכת (החלפת קבוצה, הוספת קורס) רשאי הסטודנט לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר (א' ו - ב'). לא ניתן להירשם לקורס לאחר מועד זה. סטודנט המעוניין ברישום חוזר לקורס (קורס בו הוא ממתין לתוצאות סופיות) חייב להירשם עד תום ה שבוע השני של הסמסטר. סטודנט שיבטל רישום לקורסים במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר לא יחויב בתשלום שכ"ל בגין קורסים אלה. ו. סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר. על הסטודנט לעקוב אחר המודעות בנושא זה המתפרסמות לפני כל תקופת רישום. ז. מי שהתקבל לתוכנית לימוד ים, אך לא נרשם לקורסים בתוכנית זו בסמסטר אליו התקבל, לא ייחשב כסטודנט בתוכנית. 8 . מילוי חובות קורס חובות הקורס מובאות לידיעת הסטודנט באמצעות הסילבוס הנמסר לו בתחילת כל קורס . חל שינוי בסילבוס, ידאג מרצה הקורס כי הסטודנטים יקבלו על כך הודעה בדואר האלקטרוני וכי הסילבוס המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של המכללה. הקורסים במכללה מתקיימים לרוב בשיטת ההוראה הפרונטא לית, המבוססת על ההנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיוני הכתה. לפיכך, כל שנאמר ומוצג בשיעור, בין אם על - ידי המרצה בהרצאותיו, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה, מהוה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בחומר זה, במבחן, בבוחן, או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו. סטודנט שאינו ממלא את כל דרישות הלימודים צריך להביא בחשבון את האפשרות שלא יורש ה לסיים את הקורס. בסמכות מרצה הקורס לשלול מסטודנט שלא מילא את מלוא הדרישות את הזכות לסיים את הקורס, כלומר, לגשת לבחינה או להגיש את מטלת סיום הקורס.

7 א. נוכחות בשיעורים קביעת חובת נוכחות היא בסמכות מרצה הקורס. נעדר הסטודנט או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחי יב זאת, רשאי ה מרצה לשלול מן הסטודנט את זכות הבחינה בקורס. במקרה זה ידווח סימול ציון ''לא השלים". ב. עבודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות על הסטודנט למלא את כל החובות המוטלות במהלך קורס (הגשת תרגילים ועבודות, בחינות ביניים, השתתפות בניסויים ודרי שות נוספות המוטלות על ידי ה מרצה) במועד הנקבע על -ידי המרצה . סטודנט, אשר לא הגיש את כל העבודות והתרגילים כנדרש, ידווח לו סימול ציון "לא השלים". סטודנט החוזר על קורס, אם כללי תוכנית הלימודים במסגרתה הוא לומד מתירים זאת, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא א ם כן שוחרר מחובה זו על ידי מרצה הקורס. ג. בחינה או עבודת סיום קורס בחירה בין בחינה לעבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה על - ידי ה מרצה לכל תלמידי הקורס. אם לא הוצעה בחירה, חייבים כל תלמידי הקורס באותה מטלה. 1 . קורס שבו מתקיימת בחינה בסיום הסמסטר: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 2 . קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה מסכמת: המועד האחרון לסיום חובות הקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. לסטודנט שלא הגיש את העבודה במועד, ידווח סימול ציון ''לא השלים". ד. הגשת עבודות מובאים בזה עיקרי נוהל הגשת עבודות (הנוסח המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה: אודות המכללה - נהלים) וכללים נוספים שהותקנו בנושא. 3 . כל עבודה המוגשת ע''י סטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלבי הכנתה. סטודנט לא יגיש אותה עבודה ביותר מקורס אחד. במקרה שהותרה הגשת עבודה ע''י זוג או קבוצת סטודנטים תוּכן העבודה במשותף באופן שכל אחד מבני הזוג או הקבוצה יתרום תרומה משמעותית לעבודה המשותפת וישלוט שליטה מלאה בכל נושאי העבודה על כל פרקיה. מובהר בזה כי הכללת קטעי חומר שפורסם בכתובים ו/או באינטרנט בעבודה המוגשת ע''י סטודנט, ללא שימוש בכללי הציטוט המקובלים, תיחשב להונאה בעבודה, כמשמעה בתקנון המשמעת של המכללה. 4 . על הסטודנט לשמור ברשותו עד קבלת הציון הסופי את כל הנתונים ותוצאות הביניים ששימשו אותו בהכנת העבודה, וכן עותק של העבודה המוגמרת. 5 . כל עבודה, פרט לתרגיל, תוגש כשהיא מודפסת . תרגיל ניתן להגיש מודפס או בכתב יד קריא.

8 6 . תרגילים יימסרו לידי ה מרצה , עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות הסטודנטים (המזכירות תנהל רישום של מועדי ההגשה וההחזרה). 7 . מועד הגשה של עבודות בקורס נקבע ע''י מרצה הקורס. אם לא קבע ה מרצה מועד הגשה, יה יה המועד האחרון להגשת העבודה חודשיים מן היום האחרון ללימודים בסמסטר שבו נלמד הקורס שבמסגרתו הוכנה העבודה. ( 15.5.2023 ) 8 . רק בעבודה שמשקלה בציון הסופי שלושים אחוזים ומעלה - כולל עבודה סמינריונית ועבודת גמר - ניתן לערער על הציון שניתן לה. את הערעור יש לה גיש שבוע מיום פרסום הציון ע"י המזכירות. 9 . לאחר מתן הציון הסופי לעבודה אין הסטודנט רשאי להגיש עבודה מתוקנת. .9 ציון קורס ציון קורס נקבע על פי אחד או יותר מבין המרכיבים הבאים: בחינות ביניים, תרגילים ועבודות, השתתפות פעילה בקורס, בחינת סיום קורס, עבודת סיום. מרכיבי הציון הסופי בקורס ומשקלו היחסי של כל אחד מהם מצוינים בתכנית בקורס ומובאים לידיעת הסטודנטים על -ידי ה מרצה בתחילת כל קורס. סוגי ציונים: סוגי ציונים וכללים לשיפורם מפורטים בנוהל "ציונים – סוגי ציונים וכללים לשיפורם". הנוסח המלא של הנוהל נמצא באת ר האינטרנט של המכלה: אודות המכללה – נהלים. 9.1 מספריים: בטווח 0-100 .ציון המעבר הנמוך ביותר הינו .60 9.2 מילוליים (ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע הציונים): 9.2.2 "עבר" – ציון המוענק לסטודנט, על פי החלטה של רשויות המכללה המוסמכות לכך, במקרים חריגים של אובדן מחברת בחינה וכיו"ב. ( 15.5.2023 ) 9.2.1 "לא נבחן" – ציון המוענק לסטודנט אשר על אף שהיה זכאי להיבחן, לא נבחן באף אחד ממועדי הקורס. ציון "לא נבחן" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. ואולם, ציון "לא נבחן" שיוענק לסטודנ ט במהלך שני רישומיו לקורס ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין כישלונות.

9 " 9.2.3 השלים חובותיו" – ציון המוענק לסטודנט שעבר את הקורס, כאשר מטעמים אקדמיים לא מוענק בקורס זה ציון מספרי. ( 15.5.2023 ) 9.2.4 "ל א השלים" – ציון המוענק לסטודנט במקרה כאשר לא השלים את כלל המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, אף אם עבר בהצלחה את הבחינה או במקרה בו לא הגיש הסטודנט את מטלת הסיום בקורס (שאינה בחינה) והשלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי בקורס. ציון "לא השלים" יו פיע רק בציון הסופי. ב"ציון הבחינה" יופיע רק ציון הבחינה. ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים. ציון זה לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. ואולם ציון "לא השלים" שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין כישלונות. " 9.2.5 טרם נקבע" – ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן לסטודנט במקרה שהסטודנט ניגש לבחינה או הגיש עבודה וגורם מוסמך החליט לעכב את מתן הציון או פרסומו. ( 11.1.2021 ) גורם מוסמך לעניין זה יהיה: דקן בי"ס, ראש תכנית, מרצה הקורס, רא ש מדור בחינות וכל גורם מנהל אחר, אקדמי או מנהלי, שיוגדר כגורם מוסמך ע"י דקן ביה"ס. ( 24.5.2021 ) החליט הגורם המוסמך על מתן ציון "טרם נקבע" ידווח על כך לראש המינהל הרלוונטי ויודיע הוא, או מי שיוסמך על ידו לכך, לסטודנט על הסיבות למתן ציון כאמור. ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר, בציון אחר, מספרי או מילולי.המרת ציון "טרם נקבע" בציון מספרי או מילולי אחר תיעשה תוך 60 ימים, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא חשד לתקפות הציון ובגין כך הוגשה נגד הסטודנט תלונה משמעתית אשר טרם נסתיים הבי רור בעניינה. ( 24.5.2021 ) ראש מנהל המנהל הרלוונטי יוודא כי בתום 60 ימים ממועד מתן ציון "טרם נקבע" יומר הציון "טרם נקבע" לציון מספרי או מילולי אחר, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא

10 חשד לתקפות הציון וטרם הסתיימו הליכי הבירור המשמעתי שנערך בעניין , כאמור לעיל. 9.2.6 "נפסל" – ציון הניתן בעקבות החלטה שיפוטית. ( 15.5.2023 ) 9.2.7 "נכשל" – ציון המוענק לסטודנט במקרה של קורס בעל מספר מטלות, שבו התנאי לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות, והסטודנט לא עמד בתנאי זה, אף שעבר ב הצלחה את הבחינה. ציון "נכשל" יופיע רק בציון הסופי. ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים. ציון סופי "נכשל" ייכלל במניין הכישלונות. 9.2.8 "פטור" – ציון המוענק לסטודנט שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים (במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה). .10 צבירת כ י שלונות בקורסים ( 15.5.2023 ) 10.1 צבירת כישלונות בקורסי חובה נבחנת בשני היבטים: 10.1.1 כי שלון בקורס יחיד : סטודנט ש נרשם לקורס פעמיים וציונו במועד הה י בחנות האחרון אינו ציון עובר (ציון מספרי הנופל מ 60- , וציון מילולי: לא נבחן, לא השלים, נפסל ו נכשל - ) יופסקו לימודיו בתוכנית. בדיקת הישגי הסטודנט לצורך מניין הכישלונות בקורס יחיד - מניין שאינו יכול לעב ור 4 כישלונות- תיעשה במ הלך כל שנת לימודיו של הסטודנט. 10.1.2 כי שלונות במכלול: המספר המרבי של כ י שלונות שיוכל סטודנט לצבור בקורסים השונים במהלך ל ימודיו לתואר לא יעלה על שלושה .

11 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה כשלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו בתוכנית. הודעה בכתב על הפסקת לימודים תישלח לסטודנט בדואר אלקטרוני. .11 בחינה (כולל בחינת סיום קורס) בחינה שהציון הניתן בה מהווה יותר מ 20%- ממשקל הציון הסופי בקורס, המתקיימת במתקני המכללה (או במתקנים חיצוניים). 11.1 ז כות השתתפות בבחינות רק סטודנט אשר רשום בהתאם לתקנות המכללה לקורס במסגרתו מתקיימת הבחינה ואשר שילם את שכר הלימוד כנדרש רשאי לגשת לבחינה. סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבה כלשהי, ז כאי להבחן בקורסים שאליהם היה רשום בסמסטר שקדם להפסקה, ובלבד שאלה אינם נשוא החלטת ההפסקה. * בגין כל רישום לקורס עומדים לרשות הסטודנט שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב', שתאריכיהם נקבעים מראש ע''י המכללה. לאחר חלוף תאריך מועד א' עומד לרשות הסטודנט מועד אח ד בלבד (מועד ב').לאחר חלוף תאריך מועד ב' פוקעות זכויות הסטודנט להיבחן. (*מכוח סעיף . 15 ב 1 (תיקון מס . 7 ) לחוק זכויות הסטודנט שהתקבל ביום 16.7.2018 ) .(נדון בישיבת המועצה האקדמית מיום 4.3.2019 .) 11.2 מועדי בחינות (א' ו -ב') בקורסי תואר שני מתקיימים מועדי א' ו -ב'. לוח בחינות סיום קורס נקבע לפני כל סמסטר ומובא לידיעת הסטודנטים (במערכת השעות המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה, על לוחות המודעות ובאמצעות "תחנת המידע לסטודנט" באתר האינטרנט של המכללה) לפני הרישום לקורסים. בחינות סוף סמסטר מרוכזות בתקופה קצרה וכתו צאה מכך הסמיכות ביניהן רבה וייתכנו בחינות יום אחרי יום ואף שתיים ביום. על הסטודנט לתכנן את לימודיו בהתאם לכך (הן בהחלטה לאילו קורסים להירשם והן בהקצאת זמן להתכוננות לבחינות).מועד א' מתקיים סמוך לסוף הסמסטר. מועד ב' בקורסים המהווים דרישות קדם לקורסי הסמסטר העוקב, מתקיים, במידת האפשר, לפני תחילת הסמסטר העוקב (בחופשת הסמסטר). בקורסים אחרים מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב או לאחר סיומו.

12 11.3 מועד נוסף/מיוחד: מועד חלופי למועד א' או ב' הנקבע עבור סטודנט או קבוצת סטודנטים שאושרה זכאותם לכך, שהינו המועד מאחד ה סוגים הבאים: 11.3.1 "מועד מיוחד" – מועד שאינו כלול בלוח הבחינות הרגיל ונקבע במיוחד עבור מי שזכאי לו. .11.3.2 "מועד נוסף" – מועד הכלול בלוח הבחינות הרגיל של הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי שתאריכו מפורסם בלוח הבחינות, והמהווה מועד נוסף למי שאושרה זכאותו לכך. 11.4 זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: סטודנט שנעדר מאחד משני מועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') מאחת הסיבות שלהלן ונבחן בבחינה במועד האחר, או סטודנט שנעדר משני מועדי הבחינות מאחת הסיבות שלהלן. למען הסר ספק מובהר בזה כי סטודנט אשר בחר שלא לגשת למועד א' או ב' ( שלא מאחת הסיבות שלהלן) לא יהיה זכאי למועד מיוחד. הסיבות המזכות במועד מיוחד: א. סטודנט שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ב. סטודנט שאביו/אמו, בן/ בת זוגו או ילדו / ילדתו אושפז/ה בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה . ג. סטודנט שהבחינה שלו חלה במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים לאחר תם שבעת ימי האבל. ( 25.06.2023 ) ד. סטודנט שחלה במחלה שאינה מצריכה אשפוז אך אינה מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על ה סטודנט להמציא אישור מרופא על פי בדיקה שנערכה ביום הבחינה או ביום עבודה שלאחריה . אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. לא יתקבל אישור/תעודת מחלה הנושא חתימה דיגיטלית בלבד של הרופא. ה. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום שנקבע כיום צום דתי. ו. סטוד נט שנעדר מבחינה שחלה ביום חג כמפורט ב"לוח שנה"ל האקדמי ולוח ימי מנוחה וימי צום דתיים " לשנה"ל הרלוונטית .

13 ז. סטודנט שהינו ספורטאי מצטיין שנעדר מבחינה שהתקיימה במועד קיומה של תחרות ספורט רשמית שבה הוא השתתף (כמשמעותם של המונחים האמורים לעיל בתקנון זכויו ת ספורטאים מצטיינים). ח. סטודנט שנסיבות יוצאות דופן – שאינן נופלות לגדר פסקאות א' - ז' – לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, דקן ביה"ס שעם תלמידיו הוא נמנה, המליץ בפני סגן הנשיא לעניינים אקדמיים לאשר לו מועד מיוחד וסגן הנשיא החליט לקבל את ההמלצה. דחה סגן הנשיא את ההמלצה, לא ניתן יהיה לערער על החלטתו. ט. כמו כן זכאי למועד נוסף/מיוחד סטודנט שנעדר מאחד ממועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') אף אם לא נבחן בבחינה במועד האחר, אם הינו: )1( סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמלאו בו התנאים המפורטים לעניין מועד מיוחד ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". )2( סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריון, או סטודנט או סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים במפורטים לעניין מועד מיוחד בנוהל "זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון וסטודנטים לא חר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת". י. סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד במקרה בו המרצה (או, בהעדרו, ממלא מקומו) לא נכח, משך כל זמן הבחינה, בחדר הבחינה או בקרבתו כנדרש על פי נוהלי המכללה. 11.5 סטודנט שנמצא זכאי למועד בחינה מיוחד/נוסף והחליט לוותר על זכות זו חייב להודיע על כך בכתב למ נהל ביה"ס לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד שנקבע לבחינה. 11.6 מי שאושר לו מועד מיוחד/נוסף, לא התייצב למבחן במועד שנקבע ולא הודיע על כך מראש כמפורט ב סעיף 11.5 , לא תעמוד לו הזכות לבקש מועדים מיוחדים עד תום לימודיו במכללה.

14 11.7 סטודנט הזכאי להבחן במועד נוסף/מיוחד כאמור בסעיף 11.4 , חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למ נהל ביה"ס , לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום ציוני מועד ב'. 11.8 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך: 11.8.1 בקורסים המהווים דרישת קדם: סטודנט המעוניין ללמוד בסמסטר העוקב קורס שבדרישת הקדם שלו לא עמד עקב אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 11.4 , יפנה בקשה למועד מיוחד/נוסף לראש יחידה, באמצעות מ נהל ביה"ס. ראש היחידה יחליט על אחת האפשרויות הבאות: א. קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם, ב מועד שיקדם למועד הרישום לקורס המתקדם. ב. אי קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם – במקרה כאמור יאושר לסטודנט להירשם לקורס המתקדם ללא עמידה בדרישת הקדם, ויהיה עליו להבחן בקורס האמור בתום הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי. אם ייכשל בהמשך בקורס שהווה את דרישת קדם, לא יהיה הסטודנט זכאי להמשיך ולהתקדם בשרשרת הקורסים המותנים בקורס בו נכשל. 11.8.2 בקורסים אשר אינם מהווים דרישת קדם: מועד נוסף – יתקיים במסגרת הבחינה בקורס זה שתתקיים בתום הסמסטר העוקב. מועד מיוחד – יינתן אם לא תתקיים בחינה בקורס זה בסמסטר העוקב. 11.9 תקנות המועד הנוסף/מיוחד לא יחולו על סטודנט שלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל. 12 . הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר א. סטודנט רשאי לקבל פטור מקורס (בין חובה ובין בחירה) בתוכנית לימודים בגין קורס א קדמי שלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה שעבורו כבר הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס בו ניתן הפטור, ולא עברו יותר מחמש שנים מאז נלמד. היקף הפטור מלימודים אקדמיים לא יעלה על 25% מהיקף תוכנית הלימודים. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכנית. ב. את הבקשה להכרה בלימודים אקדמיים קודמים כאמור יש להגיש על גבי "טופס הכרה בקורסים אקדמיים קודמים/קורסים שאינם אקדמיים", הנמצא במרכז השירות לסטודנט/ית ובאתר האינטרנט של המכללה. עם הבקשה יש להמציא אישור ציונים 21.2.2022

15 רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו יילמד הקורס נשוא הבקשה. הגורם המוסמך להחליט בנושא הינו ראש/ת התוכנית. ג. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מנהלת מרכז השירות לסטודנט/ית. ד. לא ניתן לקבל פטור מסמינריונים, סדנאות ופרויקטים. ה. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בממוצע ציוניו של הסטודנט, אלא במקרה של קור סים זהים, על -פי קביעת ראש/ת התוכנית. כלל זה יחול אף על ציון שניתן לסטודנט במסגרת לימודיו בתוכנית לימודים אחרת במכללה. .13 כללים להענקות הצטיינות בשנה"ל הנוכחית בגין הישגים בלימודים הקודמת המכללה תעניק מלגות הצטיינות למסיימי שנה א' ו - ב' אשר ישיגו היש גים מעולים בלימודיהם בשנה"ל הקודמת. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך שנת הלימודים הנוכחית. תנאי סף לזכאות לקבלת מלגת הצטיינות • מדעי המחשב שנה א' - צבירה של 15 נ"ז לפחות (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנה זו. שנה ב' - צבירה של 15 נ"ז לפחות במהלך שנה זו. • פסיכולוגיה , מנהל עסקים , לימודי משפחה ויעוץ ופיתוח ארגוני שנה א' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים על פי תוכנית הלימודים, עד ל תום שנת לימודים זו. שנה ב' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים, על פי תוכנית הלימודים, עד לתום שנת לימודים זו . כ ל זאת, בכפוף לכך כי ממוצע הציונים המינימאלי במהלך השנה בגינה מוענקת מלגת הצטיינות הינו .85

16 סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל הנוכחית בטרם השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל הקודמת. סטודנט ש ה ורשע בשנת הלימודים הקודמת בא חת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים (תשנ"ה) – לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף הרשעתו. .14 הפסקת לימודים על ידי הסטודנט סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב למלא טופס " בקשה להפסקת לימודים" ולהגישו למרכז השירות לסטודנט . הטופס נמצא באתר האינטרנט של המכללה (קישור: מגמה – טפסים). על הסטודנט לוודא קבלת אישור ההודעה על הפסקת לימודים ממרכז השיר ות לסטודנט . סטודנט שלא נרשם לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. בתקנות שכ"ל המתפרסמות, לקראת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המכללה בקישור מפורטים הכללים להחזר כספי במקרה של הפסקת לימודים. תקופות הפסקות לימודים נכללות בפרקי הזמן המירביים לסיום התואר ולעמידה בדרישות אקדמיות (כגון: "פטור" באנגלית ובעברית). .15 חידוש לימודים סטודנט שהפסיק לימודיו, אף למשך סמסטר אחד, חייב בהליך חידוש לימודים. בקשה לחידוש לימודים יש להגיש למרכז השירות לסטודנט לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר בו מתכוון הסטודנט לחדש לימודיו. תקנות א. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות אינו רשאי לחדש לימודיו בתו כנית הלימודים בה למד. ב. סטודנט אשר לא הגיע לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך פרק הזמן הנדרש, אינו זכאי לחדש לימודיו בתוכנית עד להשלמת החובה הנ"ל.

17 ג. מי שהתחיל בלימודים ולא סיים לפחות קורס חובה אחד מקורסי תוכנית הלימודים בציון "עובר" קודם שהפסיק לימודיו אינו ז כאי לחידוש לימודים ועליו לעבור הליכי רישום וקבלה כמועמד חדש. ד. על מחדש הלימודים תחול תוכנית הלימודים הנוהגת בעת החידוש. ה. תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המירבי של הלימודים לתואר. ו. במקרה של הפסקת לימודים של עד שנתיים, יוכרו הקורסים שנלמדו לפני ההפסק ה. במקרה של הפסקת לימודים לפרק זמן העולה על שנתיים אך נופל מארבע שנים, יובא נושא ההכרה בקורסים להחלטת מוסדות המכללה. .16 הפסקת לימודים על ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל חובות שנת לימודים (או שלב לימודים) כמוגדר בתוכני ת הלימודים, אינו זכאי להמשיך לימודיו, אלא אם כן תקנות יחידת הלימודים אליה משתייך הוא מאפשרות רישום נוסף לקורס בו נכשל. סטודנט שלא סיים את לימודיו לקראת התואר תוך ארבע שנים מתחילתם אינו זכאי להמשיך לימודיו. על הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים יוחלט בקרות אחד מאלה: * צבירת כ י שלונות מעבר למותר - ראה סעיף 10.3 (נוסח חדש) דלעיל * אי סיום חובות הלימודים תוך ארבע שנים ממועד תחילת הלימודים .17 שקלול ציון גמר לתואר "מוסמך" כל יחידת לימוד מוסמכת לקבוע את אופן שקלול ציון הגמר לתואר "מוסמך", על מרכיביו השונים: קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים פרוי ק ט בחינת כשירות/עבודת גמר. לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר.

18 .18 הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה כללים להענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לסטודנט שסיים לימודיו לתואר "מוסמך " מפורטים ב"נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה" לסטודנטים שסיימו לימודיהם בתואר "בוגר" ובתואר "מוסמך". .19 אישורי לימודים תנאי לקבלת אישורי לימודים הוא הסדרת שכר לימוד כנדרש. סוגי האישורים: א. גיליון ציונים א. .1 גיליון ציונים המוצא במהלך הלימודי ם משקף את מצבו של הסטודנט בלימודים וכולל מידע על מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים (ציון אחרון בכל רישום לקורס) ופרוט כל הקורסים אליהם נרשם, כולל קורסים חוזרים. א. )1( .2 בגיליון ציונים המוצא לאחר מתן אישור זכאות לתואר יופיע רק הציון האחרון בכל קורס. )2( מסו מנים קורסי בחירה שלא נכללים בחישוב ציון הגמר (קורסי בחירה עודפים). ב. אישור מצב לימודים מפרט את יתרת חובות הסטודנט לתואר וניתן רק לסטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם. ג. אישור זכאות לתואר ראה סעיף 20 שלהלן. .20 זכאות לתואר סטודנט אשר סיים את כל חובותי ו לתואר יגיש בקשה לקבלת אישור זכאות לתואר. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. המועד המאוחר ביותר להגשת בקשה לאישור זכאות לתואר הוא ארבע שנים מיום תחילת הלימודים. מועד הזכאות לתואר הוא היום בו השלים הסטודנט את חובת לימודיו האחרונה. .21 סדרי הבח ינה - הנחיות לנבחן : על הנבחן להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח בתוקף תפקידו. על הנבחן להבחן רק בחדר שבו הוא רשום. על הנבחן לה יכנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני מועד תחילתה . נבחן לא יורשה

19 להי כנס לחדר הבחינה אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר התחלתה, בתנא י שאיש מהנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה. בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח תעודה מזהה רשמית הנושאת תצלום של הנבחן. נבחן שנכנס לחדר הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה. נבחן כאמור לעיל שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחי נה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את טופס הבחינה. ציונו בבחינה יהיה " ."0 נבחן לא יעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה, כולל יציאה לשי רותים. בבחינות שאורכן שעתיים ומעלה, תותר יציאה לשי רותים לאחר 90 דקות מ תחילת הבחינה (להוציא מקרים מיוחדים, על - פי אישור רפואי וכן נשים בהריון). במחצית השעה האחרונה של הבחינה נאסר על הנבחן לצאת לש י רותים. כל יציאה מחדר הבחינה תעשה רק באישור המשגיח ובליוויו. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חו מר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על - ידי ה מרצה. על הנבחן להקפיד לנהוג במהלך הבחינה על פי הוראות לנבחן המפורטות בנספח א' לנוהל: "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה" 003- - 12 . סטודנט שינהג בניגוד להוראות אלה צפוי להעמדה לדין משמעתי. סידורים מיוחדים לסטודנטים שאינם דוברי עברית: נבחן שהוא עולה חדש (מי שהגיע לישראל בתקופה של חמש השנים שקדמו למו עד הבחינה) או מי שסיים את לימודיו בבי"ס תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית. נבחן כאמור יציג אישור מתאים בפני המשגיח לפני תחילת הבחינה. סטודנט שאושרה לו התאמה בבחינה בשל ליקוי למידה או בעיה תפקודית (ת וספת זמן או סידורים מיוחדים) יציג האישור הנדרש למשגיח, לפני תחילת הבחינה.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==