ידיעון ביהס למדעי המחשב תכנית לימודים לתואר שני–תשפ"ג

1 ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי המחשב תואר שני (. (M.Sc במדעי המחשב דקנית: פרופ' דלית נאור ראש התכנית: פרופ' עדי שרייבמן

2 תוכן עניינים הרכב תכנית הלימודים (מסלול ללא תזה) ................................ .......................... 3 הרכב תכנית הלימודים (במסלול עם תזה) ................................ .......................... 8 בקשה לאישור ביצוע עבודת גמר/תזה ................................ ............................ 14 נספח: הוראות להגשת תזה ................................ ................................ ............ 17

3 תכנית לימודים ל תואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול ללא תזה) תאור כללי תכנית הלימודים לתוא ר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הס טודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעש ייה עתירת הי דע. התכנית מרחיבה את התשתית התיא ורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והר חבה בתח ומי ידע נ וספים וביכולות המקצועיות של הלומ דים. לימודי הת ואר השני מאפשרים ללומדים לה תעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחו ת ה מהירה של הטכנולוגיה והיישומי ם בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה הת כנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תו אר ראשון המועס קי ם בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם. התכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המרבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי. הרכב תכנית הלימודים (מסלול ללא תזה) תכנית ה לימודי ם לתואר שני במד עי המחשב הינה בהיקף של 48 נ "ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים: מרכיב נ"ז קורסי חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים . סמינר מחקר לתואר שני – קורס שנתי * 5 2 קורסי בחירה ייחודים לתואר שני, ו ביניהם לפחות שני קורסים תיאורטיים ; לפחות שני קורסים מעשיים ; סמינר אחד או שניים ; ועד 9 נ"ז קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון. 31 פרויקט גמר שנתי ובסיומו בחינה בעל פה על הפרויקט ועל נושאים קשורים 10 * סמינר מחקר לתואר שני – זהו פורום לשיתוף מידע בין כל סטודנטים לתואר שני וסגל המרצים בבית הספר שמטרתו לכוון את הסטודנט בתהליך עבודת המחקר. במסגרת הסמינר ייסקרו סגל המרצים את כיווני המחקר במחלקה שיכולים להוביל תזה. כמו כן, סטודנטים יציגו את נושאי המחקר שלהם. סטודנטים בשנה א' מחויב ים להירשם לסמינר מחקר בתואר השני. הסמינר הנו שנתי ויתקיימו בו מפגשים אחת לשבועיים. נוכחות חובה במרבית המפגשים. הערות: .1 לא כולל ל ימודי השלמה, אם יידרשו. 2 . עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. 3 . לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לתואר שני, רובם ככולם, הוא . 3 נ"ז מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית. עבודת הגמר

4 הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה. תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות . תקנות הערה : תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך .1 בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות: 1.1 בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה אחד. חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס ים בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס כאמור לה י בחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי . 1.2 סטודנט שקיבל בקורס ציון הנמוך מ 60- יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע"י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע"י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה. סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כישלונ ו השני, אף אם יתקיים מועד כזה. 1.3 סטודנט שייכשל שנית בקורס, יופסקו לימודיו. 1.4 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו. .2 משך הזמן המרבי לסיום הלימודים על ה סטודנט לסיים את כל חובותיו לתואר "מוסמך" בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים. .3 כללים לגבי מכסת הלימודים בתכנית לימודים וכו' ראה בתקנון לימודים לתואר מוסמך . .4 תהליך ביצוע עבודת גמר 4.1 מהות עבודת הגמר והזכאות לביצועה א. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו מבצע הסטודנט באופן אישי בהנחיית חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים. ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם קורס החובה "פרקים במדעי המחשב" בכפוף לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בהמשך. ג. כעיקרון, יש להגיש בקשות לביצוע עבודת גמר (כמפורט בסעיף 4.3 למטה) לקראת תחילת סמסטר א' או ס מסטר ב', וזאת על מנת להחל בעבודה בסמסטר המבוקש. התחלת עבודה באמצע סמסטר עלולה לגרום להתמשכות תקופת ביצוע העבודה מעבר לשני סמסטרים ולכך יש השלכה על שכר לימוד. 4.2 בחירת מנחה לעבודה

5 א. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 4.1 ב. לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש חבר הסגל האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי) או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה אחר מוכר בארץ או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמ ר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה ב אתר האינטרנט של המכללה (ב ניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר). ב. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. א ישרה הוועדה את המנחה החיצוני, תמנה היא מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפ קידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה. ג. הוועדה לתואר שנ י תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט למינוי מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית. 4.3 הגשת בקשה לאישור נושא ומנחה לעבודת גמר. א. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם מנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עמו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר" ו יעבירו למזכירות להמשך טיפול. ב. נוסח טופס הבקשה מובא ב המשך המסמך. ג. על הבקשה להיות מאושרת ע"י יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה. 4.4 הגשת הצעת מחקר במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת תכנית עבודה, יגיש הסטודנט למינהל ביה"ס למדעי המחשב את תכנית עבודת הגמר ( הנושאת את חתימת מנחה העבודה). יש לצרף לתכנית את הטופס ש בהמשך. מבנה תכנית העבודה : • תיאור מטרת העבודה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי. • תכולה מתוכננת של הפרויקט (בפרט, שלבים מתוכננים לעבודה) • כלים (מעשיים או תיאורטיים) מתוכננים לשימוש. • הישג מינימלי שייחשב כהצלחה. • לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של העבודה. הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת הגמר. ישנו טופס ייעודי לכך, הינו מובא בתחתית המסמך. 4.5 תזכורת להגשת עבודת הגמר ומינוי שופטים לעבודה

6 א. מינהל ביה"ס י דאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת הע בודה. ב. על מנחה העבודה יהיה למנות שני שופטים, על פי קביעתו, לעבודה. באישור ראש התוכנית ניתן יהיה להסתפק בשופט אחד. כן יקבע המנחה מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה לא יפחת מחודש ולא יעלה על חודשיים ממועד הגשת העבודה. מינוי השופטים ומועד הצגת עבודת הגמר יאושר ו על ידי ראש התוכנית לתואר שני על גבי הטופס הייעודי לכך, שמובא בתחתית המסמך. ג. מבנה עבודת הגמר : )1 הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף. )2 הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן. )3 בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות. )4 בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו, ניסויים ומסקנות. )5 רשימה ביבליוגרפית מקיפה. 4.6 הגש ת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים ומתן ציון. א. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למינהל ביה"ס במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע. יש לצרף דף שער בפורמט קבוע מראש. ניתן להוריד את הפורמט באתר המכללה. ב. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה. ג. במעמד הצגת העבודה, על הסטודנט לענות ל שאלות שמטרתן לעמוד על היקף ידיעותיו בנושאים הרלוונטיים לעבודתו . ד. השופטים רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשי ם עד לחודש מהמועד בו התבקש לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר הסטודנט עותק מהעבודה המתוקנת למנחה ולכל אחד מה שופטים על מנת לקבל את אישורם לעבודה. ה. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הסטודנט לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למינהל ביה"ס למדעי המ חשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס). ו. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה. ז. הרכב הציון של עבו דת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה; 20% להוכחת ידע כללי בתחום. ח. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון ע"י חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. מונה לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד.

7 ט. הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ ע"י הסטודנט או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר ע"י מנחה העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט. 4.7 שינוי מנחה ו/או נושא עבודת גמר א. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי. ב. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי זהות מנחה העבודה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר" (כמפורט בסעיף 5.3 דלעיל). ג. לא י אושר יותר מ שינוי אחד בזהות המנחה.

8 תכנית לימודים ל תואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול עם תזה) תי אור כללי התכנית מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והמעשי של הלומדים בהתאם להתפתחויות המחקריות וה טכנולוגיות במדעי המחשב . התכנית תרחיב את התשתית התיאורטית שנלמדה בתואר הראשון, ותעמיק ותרחיב את תחומי הידע והיכולות המקצועיות של הסטודנטים. מבנה התכנית ומשך הלימודים יאפשרו ללומדים בה לשלב לימודים לתואר שני עם עבודה. ייחודה של התכנית המוצעת, בהשוואה לתכנית הקיימת לתואר שני נלמד, נעוץ באפשרות שהיא נותנת לתלמידים, אשר נחנו ביכולת ובמוטיבציה לעסוק במחקר, להתנסות בעשייה מח קרית ולהתפתח בה. החשיפה למחקר וההתנסות הבלתי אמצעית במחקר חשובה לאלה השואפים להמשיך את מסלול הלימודים שלהם לקראת התואר השלישי, אך היא חשובה מאוד גם לאלה השואפים להשתלב בתעשייה בתפקידי מחקר ו פיתוח. הרכב תכנית הלימודים (במסלול עם תזה) תכנית הלימודי ם לתואר שני (עם תזה) ב מד עי המחשב הינה בהיקף של 49 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים: פירוט מבנה הקורסים נ"ז אופן שקלול ציון הגמר ל תואר קורסי חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים . סמינר מחקר לתואר שני – קורס שנתי* 5 2 קורסי בחירה, מתוכם שניים תיאורטיים ושניים מעשיים, ובנוסף סמינר עיוני אחד או שניים 22 סה"כ קורסים 29 60% תזה מחקרית 20 40% * סמינר מחקר לתואר שני – זהו פורום לשיתוף מידע בין כל סטודנטים לתואר שני וסגל המרצים בבית הספר שמטרתו לכוון את הסטודנט בתהליך עבודת המחקר. במסגרת הסמינר ייסקרו סגל המרצים את כיווני המחקר במחלקה שיכולים להוביל תזה. כמו כן, סטודנטים יציגו את נושאי המחקר שלהם. סטודנטים בשנה א' מחויבים להירשם לסמינר מחקר בתואר השני. הסמינר הנו שנתי ויתקיימו בו מפגשים אחת לשבועיים. נוכחות חובה במרבית המפגשים . הערות: .1 לא כולל ל ימודי השלמה, אם יידרשו. .2 עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. .3 לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לת ואר שני, רובם ככולם, הוא . 3 נ"ז מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית.

9 שלבי תכנית הלימודים א. בשלב הראשון של הלימודים על הסטודנט יהיה להשלים לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה קורס החובה . ב. בשלב השני יתחיל הסטודנט ב "עבודת תזה " (בהנחיית חבר סגל בית הספר למדעי המחשב). בשלב זה ישלים הסטודנט את יתר חובות הקורסים. להלן פרוט נוסף של כל אחד ממרכיבי תכנית הלימודים. א. קורסים על הסטודנט בתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (לא כולל ל ימודי השלמה, אם יידרש) ובתכנית במסלול התיזה עליו להשלים . 29 נ"ז קורס חובה: הקורס פרקים במדעי המחשב התאורטיים בהיקף 5 נ"ז אותו יש ללמוד במהלך השנה הראשונה ללימוד התואר. קורסי בחירה : • לפחות שניים מקורסי הבחירה צריכים להיות מוגדרים כקורסים תאורטיים ולפחות שנ יים נוספים, צריכים להיות מוגדרים כקורסים יישומיים, מתוך קורסי הבחירה הייעודיי ם לתואר. • במסגרת קורסי הבחירה יוכל הסטודנט ל למוד גם קורסים מ תקדמים המשותפים לתלמידי התואר הראשון וה שני (כמפורט להלן). ה סטודנט יהיה רש אי ללמוד קורס ים בהיקף של עד 9 נ"ז לכל היותר מבין הקורסים המתקדמים לתואר הראשון. בכל מקרה, סטודנט בתכנית התואר הש ני יידרש ללמוד קורסי בח י רה במלו א ההיקף הנדרש , של 33 נ"ז, ולא יוכ ל לקבל פטור בגין קור סים שלמ ד לתואר הראשון. יוצאים מכלל זה סטודנטים אשר למדו במהלך התו אר הראש ון קורסי בחירה מתקדמים המשותפים לשני התארים, וקורסים אלה לא שוקללו בציון הגמר (ק ורסי ם עודפים). עבודת התזה הסטודנט יגיש עבודת תזה בהיקף של 20 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה. תהליך ביצוע התזה מפורט בסעיף 4 לתקנות . ר שימת קורסי הבחירה אשר מוצעים במסגרת התואר השני (לשני המסלולים) :

10 להלן רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי תואר שני במסגרת לימודי הבחירה: היקף כל קורס הינו 3 נ"ז . שם הקורס יישומי / תיאורטי סמינר ב"נושאים בארכיטקטורת ענן" סמינר שיטות אופטימיזציה תאורטי ראייה ממוחשבת בעזרת למידה עמוקה תאורטי ניתוח ועיצוב מונחי עצמים יישומי מושגי יסוד בלמידת מכונה תאורטי תכנות מרובה ליבות יישומי סמינרים (יש לקחת סמינר אחד לפחות ועד שניים מתכנית הלימודים) קורס י בחירה משותפים לתואר ראשון ושני (קורסי בחירה מתואר ראשון הפתוחים גם לתואר שני. מידע על דרישות קדם ונ"ז ניתן למצוא בידיעון של התואר הראשון) עיבוד שפה טבעית ראייה ממוחשבת מבוא לביג דאטה מבוא ללמידת מכונה למידה עמוקה מבוא לבינה מלאכותית נושאים בלמידה לא מונחית סטטיסטיקה מכוונת למידה אלגוריתמים אקראיים שימושי אלגברה לינארית במדעי המחשב מבוא לתורת המספרים תקנות הערה : תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך .1 בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות: 1.1 בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה אחד. חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט ש נכשל בקורס כאמור להיבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי . 1.2 סטודנט שקיבל בקורס ציון הנמוך מ 60- יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע"י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע"י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם ית קיים כזה. סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כישלונ ו השני, אף אם יתקיים מועד כזה. 1.3 סטודנט שייכשל שנית בקורס, יופסקו לימודיו. 1.4 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו. .2 משך הזמן המרבי לסיום הלימודים

11 על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לתואר "מוסמך" בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים. .3 כללים לגבי מכסת הלימודים בתכנית לימודים וכו' ראה בתקנון לימודים לתואר מוסמך . .4 תהליך ביצוע התזה 4.1 מהות התזה והזכאות לביצועה א. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו מבצ ע הסטודנט באופן אישי בהנחיית חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים. ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם קורס החובה "פרקים במדעי המחשב" בכפוף לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בהמשך. ג. כעיקרון, יש להגיש בקשות לביצוע עבודת גמר (כמפורט בסעיף 4.3 למטה) לקראת תחילת סמסטר א' או סמסטר ב', וזאת על מנת להחל בעבודה ב סמסטר המבוקש. התחלת עבודה באמצע סמסטר עלולה לגרום להתמשכות תקופת ביצוע העבודה מעבר לשני סמסטרים ולכך יש השלכה על שכר לימוד. 4.2 בחירת מנחה לתזה א. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 4.1 ב. לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש חבר הסגל האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי) או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה אחר מוכר בארץ או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה באתר האינטרנט של המכללה (בניתוב: ביה"ס למדעי המח שב, תואר שני, פרויקט גמר). ב. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני, תמנה היא מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה. ג. הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט למינוי מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית. 4.3 הגשת בקשה לאישור נושא ומנחה לתזה. א. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם מנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עמו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר /תזה " ויעבירו למזכירות להמשך טיפול. ב. נוסח טופס הבקשה מובא בהמשך המסמך. ג. על הבקשה להיות מאושרת ע"י יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני,

12 יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה. 4.4 הגשת הצעת מחקר במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת תכנית עבודה, יגיש הסטודנט למינהל ביה"ס למדעי המחשב את תכנית עבודת הגמר ( הנושאת את חתימת מנחה העבודה). יש לצרף לתכנית את הטופס ש בהמשך. מבנה תכנית העבודה : • תיאור מטרת העבודה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי. • תכולה מתוכננת של הפרויקט (בפרט, שלבים מתוכננים לעבודה) • כלים (מעשיים או תיאורטיים) מתוכננים לשימוש. • הישג מינימלי שייחשב כהצלחה. • לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של העבודה. הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי לה משך ביצוע עבודת הגמר. ישנו טופס ייעודי לכך, הינו מובא בתחתית המסמך. 4.5 תזכורת להגשת תזה ומינוי שופטים לעבודה א. מינהל ביה"ס ידאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה. ב. על מנחה העבודה יהיה למנות שני שופטים, על פי קביעתו, לעבודה. באישור ראש התוכנית ניתן יהיה להסתפק בשופט אחד. כן יקבע המנחה מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה לא יפחת מחודש ולא יעלה על חודשיים ממועד הגשת העבודה. מינוי השופטים ומועד הצגת התזה יאושרו על ידי ראש התוכנית לתואר שני על גבי הטופס הייעודי לכך, שמובא בתחתית המסמך. ג. מבנה עבודת התזה: כמפורט בנספח: הוראות להגשת תזה. 4.6 הגשת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים ומתן ציון. א. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למינהל ביה"ס במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע. יש לצרף דף שער בפורמט קבוע מראש כמפורט בהמשך . בתיאום עם המנחה ניתן להעביר לשופט, באמצעות המנחה, עותק דיגיטלי של העבודה. ב. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה. ג. במעמד הצגת העבודה, על הסטודנט לענות ל שאלות שמטרתן לעמוד על היקף ידיעותיו בנושאים הרלוונטיים לעבודתו . ד. השופטים רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר הסט ודנט עותק מהעבודה המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לעבודה.

13 ה. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הסטודנט לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למינהל ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס). ו. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה. ז. הרכב הציון של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה; 20% להוכחת ידע כללי בתחום. ח. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון ע"י חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע "י כל אחד מהם. מונה לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד. ט. הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ ע"י הסטודנט או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר ע"י מנחה העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט. 4.7 שינוי מנחה ו/או נושא התזה א. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא התזה לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי. ב. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי זהות מנחה העבודה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר /תזה " (כמפורט בסעיף 5.3 דלעיל). ג. לא יאושר יותר משינוי אחד בזהות המנח ה.

14 בקשה לאישור ביצוע עבודת גמר /תזה בתוכנית לתואר שני במדעי המחשב תאריך: למילוי על ידי הסטודנט/ית: שם ושם משפחה:_____________ ת.ז.:____ ___ _________________________ נושא עבודת הגמר:________________________________________________ שם המנחה:_____________________________________________________ חתימה הסטודנט/ית :__________________ חתימת מנחה העבודה:__ _ ___________ לאחר מילוי חלק זה של הטופס יש ל העבירו למזכירות ביה"ס למדע י המחשב. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- למילוי על ידי מ ינהל ביה"ס למדעי המחשב: שנת התחלת לימודים של הסטודנט/ית:________ ממוצע ציונים של הסטודנט/ית:_______ □ ס יים/סיימה את כל קורסי החובה □ השלים/השלימה 20 נ"ז הערות __________________________________________________________ למילוי על ידי יו"ר הוועדה לתואר שני : תאריך להגשת תכנית לעבודת הגמר : ___________ תאריך להגשת עבודת הגמר: ___________ הערות:_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________ ______________ ___________________________ _______________ חתימת יו"ר הוועדה לתואר שני ___________________

15 המכללה האקדמית של ת"א - יפו ביה"ס למדעי המחשב תאריך: _____________ הגשת תכנית לעבודת גמר /תזה במסגרת תואר שני במדעי המחשב שם התלמיד:_____________ ת.ז:____________ נושא עבודת הגמר /תזה: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________________ ____________________________________ שם המנחה:_______________________________________________________ התקופה שנקבעה לביצוע העבודה: מ - __________ עד - ___________ חתימת המנחה:______________________________________ הערות מינהל ביה"ס _________________________________________________________________ לטופס זה יש לצרף את תכנית העבודה. תכנית עבודה צריכה לכלול : א. תיאור מטרת העבודה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי . ב. תכולה מתוכננת של הפרויקט (בפרט, שלבים מתוכננים לעבודה) ג. כלים (מעשיים או תיאורטיים) מתוכננים לשימוש. ד. הישג מינימלי שייחשב כהצלחה. ה. לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של העבודה .

16 ועדת תואר שני תפקידי הוועדה : 1 . טיפול בבקשות מועמדים לתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב (להלן: "התכנית") וקביעת לימודי השלמה עפ"י הצורך. 2 . דיון בהפסקת לימודים של סטודנטים שלא עמדו בתנאי התכנית. 3 . פיתוח תכניות נלוות. 4 . ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמח ות שונים, עדכון קורסי הבחירה והסמינרים, וכו'). 5 . טיפול בבקשות סטודנטים. 6 . ציוות סטודנט למנחה עבודת גמר. 7 . קביעת מועדים להגשת הצעת המחקר ועבודת גמר. חברי הוועדה : פרופ' דלית נאור - יו"ר ד"ר ראיד סעאבנה גב' לימור סקופ גב' לימור שרבי

17 נספח: הוראות להגשת תזה היקף עבודת תזה הוא כ– 40-50 עמודים (פרט לנספחים ולביבליוגרפיה). סטודנט שיגיש עבודה בהיקף גדול יותר יתכן ויתבקש להגיש לשופט גירסה מקוצרת של התזה , והעבודה תבחן על פי הגירסה המקוצרת של התזה בלבד (על מנת להקל על עבודת ההערכה) . 1 . אופן הגשה ▪ עבודה חי י בת להיות מודפסת ברווח וחצי. ▪ גודל אות 12 (word) או במקביל במעבדי תמלילים אחרים. אין צורך באותיות גדולות יותר. ▪ שוליים בני 3.0 - 2.5 ס"מ מימין ו 2.5 - 2.0 – משמאל. ▪ העמודים חייבים להיות ממוספרים – התקציר באותיות רומיות ותכן העבודה ב מספרים רגילים. ▪ רצוי (לא הכרחי) ישור דו צדדי. ▪ נייר בגודל A4 בלבד. ▪ הפרדה ברורה בין כותרות ראשיות (מבוא, סקירת ספרות, שיטה וכו') לבין סעיפי משנה על - י די שימוש בפונט אחר או גודל אחר או הדגשה מתאימה. ▪ כל אחד מהפרקים הראשיים י תחיל בעמו ד חדש. ▪ רווחים נאותים בין פרק לפרק וסעיף לסעיף. ▪ חייב להיות דף תוכן עם הפניה הן לפרקים הראשיים והן לפרקי משנה. ▪ חייבים להיות בהמשך דף התוכן דפי תוכן נוספים – אחד ללוחות (טבלאות) ואחד לאיורים (ציורים וגרפים). בדפי תוכן אלו יופיעו הכותרות (מקוצרות) של הטבלאות ו הציורים. עמוד ראשון כריכת קרטון בצבע כחול כרוך בחום א. דף ראשון דוגמא מס' .1 ב. דף שני דוגמא מס' .2 ג. דף ראשון באנגלית דוגמא מס' .3 ד. דף שני באנגלית דוגמא מס' .4 ה. תקציר באנגלית. העבודה צריכה להיות מוגשת ב PDF למנהל ביה"ס.

18 דוגמה לדף שער ודפי כריכה המכללה האקדמית של תל - אביב-יפו ביה"ס למדעי המחשב > שם העבודה < חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך במדעי המחשב M.Sc שם הסטודנט < : מאת /ית > < : מנחה תואר, > שם המנחה אישור יו"ר ועדת תזה: תאריך: חתימת המחב /רת: תאריך: אישור המנחה: תאריך: > חודש לועזי שנה לועזית < > חודש עברי שנה עברית < המכללה האקדמית של תל אביב -יפו

19 הנחיות לכתיבת תיזה היקף עבודת תזה הוא כ– 40-50 עמודים (פרט לנספחים ולביבליוגרפיה). תקציר ▪ תקציר בעברית ובאנגלית. כ - 2-3 5-10% עמודים. ▪ התקציר יכלול את מטרת העבודה, השאלה המחקרית ועקרי השיטה לביצוע. ▪ הכתיבה ברצף, ללא קטעים, ללא מקורות, בצורה סיפורית ולא בסעיפים. מבוא חייב לכלול גם את הבאים: ▪ מדוע ולשם מה נעשה המחקר (הגדרת הבעי ה, תיאורה, שכיחותה). בשלב זה כדאי להביא ציטוטים, אך לא לערוך סקירת ספרות. זאת תבוא בהמשך. ▪ מהי השאלה המחקרית? סקירת ספרות לגבי כל אחת משאלות המחקר. לגבי כל אחד מהכלים והתיאוריות שעליהן הכלים מבוססים. לגבי התערבות, אם היא בלתי שגרתית. ▪ הסקירה בכל חלק צריכה להתחיל במסגרת התיאורטית. (תיאור מתומצת של התיאוריה, הגדרת מושגים, חילוקי דעות). ▪ הסקירה צריכה להיות עדכנית במידת האפשר. מותר ציטוט משני (מתוך מקור אחר) במספר מקרים מצומצם, כאשר המקור המקורי איננו זמין, אך לא כדי לחסוך בעבודה. ▪ מאמר עדיף על פני עבודת מס טר או דוקטורט. אם התוכן של הדוקטורט או התזה פורסם יש לצטט את הפירסום ולא את הדוקטורט עצמו. ▪ יש להביא את מגוון הדעות השונות בתחום, ולא להסתפק באלה המחזקות את דעת הכותב. ▪ ניתן לכתוב את המקור על פי שיטת APA בלבד. ▪ אם שם המחבר הוא חלק מהמשפט (ולא רק מקור), יש לכתוב אותו בגוף ה מ שפט, ולאחריו בסוגרים רק את השנה: "באנר ( 1981 ) הוכיחה כי..." אבל: "בספרות הוכח כי ( בנר, .")1981 ▪ יש לכתוב שם של מחבר/ים בעברית רק אם המקור נכתב בעברית. בכל יתר המקרים יש לכתוב את שם המחבר/ים באנגלית. ▪ כל המקורות המופיעים בגוף העבודה חייבים להופיע ברשימה הביבליוגרפית, ולהיפך: אין לכלול ברשימה הביבילוגרפית מקורות אשר לא הוזכרו בגוף העבודה. ▪ יש להקפיד הקפדה מרובה שהשמות והשנים יהיו זהים בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית. השערות המחקר ▪ יש לפרט מה המציע משער ש י היו התוצאות. ▪ ההשערות ינוסחו בצורה אופר טיבית (איזה משתנים יושפעו ואם אפשר גם כמותית [בכמה]). בכל מקרה רצוי להצביע על כיוון השינוי (ירדו, יעלו, לא השתנו). ▪ יש להתייחס לכל המשתנים הבלתי תלויים שהוחלט לאספם (למשל: אם בין המשתנים הבלתי תלויים נכלל מין, גיל או שכבה סוציואקונומית – יש לשער איך יהיו התוצאות בכל אחד מהמינים, גילים ומעמדות). משתנה שאין לגביו השערה לא צריך היה להכלל במחקר מלתחילה.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==