המגמה למדעי ההתנהגות - תואר ראשון בפסיכולוגיה

1 ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי ההתנהגות תואר ראשון ( B.A. ) בפסיכולוגיה דקנית: פרופ' יונתה לוי ראש התכנית : ד"ר עופר פיין

2 תוכן עניינים מטרת התוכנית ................................ ................................ ................................ ......... 3 מבנה התכנית הרגילה (ללא התמחות) ................................ ................................ ......... 4 תכנית המצטיינים ................................ ................................ ................................ 12.... התמחות בניהול משאבי אנוש ................................ ................................ .................... 14 התמחות בפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית ................................ .................. 17 התמחות חווית- משתמש ( User-Experience ) ................................ ............................. 20 תקנות ................................ ................................ ................................ ..................... 25 הרכב הועדות הפועלות במסגרת התואר הראשון בפסיכולוגיה ................................ ...... 27 לימודי תואר שני בפסיכולוגיה ................................ ................................ ................... 28

3 מטרת התוכנית התוכנית מכוונת להקנות ל סטודנט ים ידע עדכני, כלי מחקר ו התנסות מעשית בתחום הפסיכולוגיה . התכנית כוללת גם חטיבה בסוציול וגיה. הסטודנטים רוכשים ידע בנושאים השו נים בהם עוסקת הפסיכולוגיה (פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה קוגניטיבית וכו'), ובקורסי בח ירה בנושאים המעניינים אותם. במקביל, הם רוכשים מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים ב סטטיסטיקה וב שיטות מחקר , אותם הם מיישמים בעריכת מחקרים ע צמאיים במסגרת שני סמינרים (בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה) בשנת הלימודים השלישית. מרכיב נוסף בתוכנית הם הקורסים ההתנסותיים המשלבים הוראה אקדמית ו התנסויו ת מעשיות בקהילה, במעבדה או בכיתה. סטודנטים בתואר הראשון רשאים לבחור באחת ההתמחויות המוצעות: ניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית ו התמחות בחווית משתמש. לימודי ההתמחות מהווים 20 נ"ז מתוך 112 הנ"ז של התואר. הבוחרים באחת התמחויות יהיו חייבים בכל קורסי החובה של התואר, ובקורסי חובה או בחירה הייחודיים להתמחות. תכנית הלימודים ו תנאי הקבלה לכל אחת מ ההתמחויות מפורטים בהמשך. הבחירה בהתמחות תעשה ב זמן הרישום לתואר או במהלך ה רישום לקורסים בתחילת שנה א' . לימודי ההתמחו יו ת מתקיימים בשנים ב' ו -ג' , אולם בסמסטר ב' של שנה א' מועבר קורס מבוא לכל אחת ההתמחויות, המאפשר לסטודנטים להעריך את התאמתם להתמחות. הקבלה הסופ ית להתמחות תהיה רק אחרי מעבר בהצלחה של קורס המבוא, בהתאם לתנאים הנקבעים ע"י כל התמחות. קורסי בחירה מוצעים בעיקר בשנים ב' ו - ג', אולם מספר קורסים מיועדים גם לתלמידי שנה א'. מי שבוחר במסלול לימודים ללא התמחות , רשאי לקחת קורס בחירה אחד בשנה א'. תכנית הלימודים לתואר ראשון מו תאמת לדרישות התואר השני ב פסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות ובמכללות בארץ.

4 מבנה התכנית הרגילה (ללא התמחות) היקף התוכנית כולל 112 נקודות זכות (נ"ז), המורכבים מ 86- נ"ז בקורסי חובה וסמינרים ו 26- נ"ז בקורסי בחירה. מבנה הלימודים: סה"כ נ"ז קורסי חובה בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה סמינר בפסיכולוגיה סמינר בסוציולוגיה קורסי בחירה בפסיכולוגיה קורסי בחירה בסוציולוגיה קורסי בחירה כלליים סה"כ 112 78 4 4 10 10 6 שנה א' 34 34 שנה ב' 34 34 שנה ג' 18 10 4 4 קורסי בחירה בפסיכולוגיה 10 קורסי בחירה בסוציולוגיה 10 קורסי בחירה כלליים 6 פרוט קורסי החובה והיקפם לפי שנות הלימוד: שנה א' שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר) ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז סמסטר א' מבוא ללימודי פסיכולוגיה 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 3 1 4 סטטיסטיקה א' 3 2 5 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 2 4 סמסטר ב' פסיכולוגיה התפתחותית ב' פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 3 1 3 סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS ) סטטיסטיקה א' 2 2 4 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 2 4 מבוא לאנתרופולוגיה 2 2 4 במחקרים השתתפות בפסיכולוגיה 0 סה"כ 34 חובת השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים ב שנה א'

5 כל סטודנט ב שנה א' בת כנית, חייב להשתתף במחקרים בפסיכולוגיה. היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים הוא שש שעות . לשם כך יש להשלים 18 נקודות ( מחקר האורך 20 דקות מזכה בנקודה אחת .) השלמת חובת ההשתתפות במחקרים בשנה א' הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר" בשנה ב' . פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'. בשאלות ניתן לפנות למייל research@mta.ac.il שנה ב' שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד במקביל סמסטר א' שיטות מחקר • סטטיסטיקה ב' • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה 3 3 סדנת מחקר א' כנ"ל שיטות מחקר 2 2 מבוא לתיאוריות אישיות פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2 מבוא למדעי הקוגניציה מבוא ללימודי פסיכולוגיה 2 2 פסיכולוגיה של הלמידה מבוא ללימודי פסיכולוגיה 2 2 תאוריות סוציולוגיות א' מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' 3 1 4 סמסטר ב' יישומים סטטיסטיים • מעבדה בסטטיסטיקה SPSS • שיטות מחקר 3 1 4 סדנת מחקר ב' • סדנת מחקר א' • שיטות מחקר 2 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 2 2 קורס מהאשכול הקוגניטיבי: לבחירה אחד מהקורסים – " קשב ומודעות " או " זיכרון ושכחה " מבוא למדעי הקוגניציה 2 2 קורס מאשכול אישיות: לבחירה אחד מהקורסים – " תיאוריות פסיכודינמיות " או " הגישה הקוגניטיבית ההתנהגותית וגל שלישי " מבוא לתיאוריות אישיות 2 2 תיאוריות סוציולוגיות ב' תיאוריות סוציולוגיות א' 4 4 שיטות מחקר איכותניות מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' 2 1 3 סה"כ 34

6 שנה ג' שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר) ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז סמסטר א' סמינר פסיכולוגי (שנתי) • שיטות מחקר • יישומים סטטיסטיים • סדנת מחקר ב' 4 4 סמינר סוציולוגי (שנתי) • תאוריות סוציולוגיות א' • שיטות מחקר • שיטות מחקר איכותניות 4 4 פסיכופתולוגיה א' מבוא לתיאוריות אישיות 2 2 פסיכולוגיה חברתית א' מבוא ללימודי פסיכולוגיה 2 2 מבחנים והערכה שיטות מחקר 2 2 סמסטר ב' פסיכופתולוגיה ב' פסיכופתולוגיה א' 2 2 פסיכולוגיה חברתית ב' פסיכולוגיה חברתית א' 2 2 סה"כ 18 סה"כ נ"ז חובה בתואר 86 סה"כ נ"ז בחירה בתואר 26 סה"כ לתואר 112 קורסי בחירה במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 10 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה ו- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה. את יתרת נקודות הזכות 6( נ"ז) , ילמד הסטודנט ע"פ בחירתו מבין קורסי הבחירה בפסיכולוגיה , בסוציולוגיה או מ קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים ("קורסים כלליים") . קורסי בחירה ניתן ללמוד בשנה ב' או בשנה ג' בלבד, מלבד קורסי המבוא של ההתמחויות, הנלמדי ם בשנה א'. מי שרשום למסלול הרגיל (ללא התמחות) רשאי לעשות קורס בחירה אחד ב סמסטר ב' של שנה א' , בכפוף למקום פנוי ולדרישות הקדם של הקורס. הקורסים ההתנסותיים הם קורסי בחירה ייחודיים, ה משלבים את הראייה התאורטית עם עבודה בשדה או עם התנסויות במע בדה/ בכיתה, ומאפשרים לסטודנטים לבחון באופן בלתי אמצעי את התאוריות ויישומן. בוגרי הקורסים ההתנסותיים מוכנים טוב יותר להשתלבות בחיים המקצועיים. הקורסים ההתנסותיים משתלבים בחזון בית הספר של השפעה ומעורבות בקהילה המקומית. ניתן ללמוד עד 4 נ"ז של קורסים התנסותיים במהלך התו אר. קורסים התנסותיים ניתן ללמוד בשנה ב' או בשנה ג' בלבד. לא ניתן ללמוד אותם בשנה א' . במסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה ניתן ללמוד קורס אחד מתחום מדע המדינה שייחשב כקורס מתחום הסוציולוגיה (בהתאם להיצע בכל שנה). לתשומת לבכם! בכמה מקורסי הבחירה יתקיימו ההרצאות באנגלית (פרטים בטבלה). מטלות הקורסים והבחינות יתקיימו בעברית.

7 סטודנטים בהתמחויות בניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית וחווית משתמש - ראו פירוט לגבי כמות קורסי הבחירה שעליכם לעשות בהמשך. שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) בתחום הפסיכולוגיה: פסיכולוגיה רב תרבותית ד"ר ליבי איגרא 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה קשב ותקשורת: הספקטרום האוטיסטי ד"ר רונית רוט - חנניה 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה תיאוריה ויישום בתכנון ופיתוח קריירה ד"ר מאור חכמיגרי 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה קוגניציה חברתית על מעגל החיים ד"ר דנה מקדוויט שי 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה "תינוק על הספה" – בריאות נפשית וקשיים רגשיים ד"ר דפנה דולברג 2 • פסיכולוגיה התפתחותית ב' • מבוא לתיאוריות אישיות • פסיכופתולוגיה א' (לימוד מוקדם) פסיכולוגיה פמיניסטית ד"ר מיכל רבקה בראון 2 מבוא לתיאוריות אישיות מבוא ללימודי אובדן ואבל ד"ר אביטל גרשפלד - ליטוין 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה שיטות מחקר מתקדמות מר חגי רבינוביץ' 2 שיטות מחקר (לימוד מוקדם) סדנת מחקר א' (לימוד מוקדם) מבוא לפסיכולוגיה רפואית ד"ר אביטל גרשפלד - ליטוין 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה מודלים של פסיכופתולוגיה – מהקליניקה למחקר ויישום ד"ר גלעד גל 2 • פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' • פסיכולוגיה של הלמידה מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ ד"ר נורית רוקח 2 מבוא ל תיאוריות אישיות נושאים נבחרים בפסיכיאטריה ביולוגית ד"ר גלית לנדסהוט 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' מבחנים וחברה ד"ר אבי אללוף 2 שיטות מחקר מדע ויהדות פרופ' רונית אביצור - חמיאל 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה גופניות ותהליכים קוגניטביים ורגשיים ד"ר דנה מקדוויט שי 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה השפעת לחץ פסיכולוגי ופיזיולוגי על מחלות גב' ריטה חלדאר 2 Happiness through the lens of positive psychology ) ההרצאות בקורס יינתנו בשפה האנגלית ) ד"ר דלית לב ארי 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה The psychology of terrorists and of terror organizations (ההרצאות בקורס יינתנו בשפה האנגלית) (מיועד אך ורק לסטודנטים בתכנית ה מצטיינים. אינו מוצע לרישום במידע נט) ד"ר ערן שדך 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה התנסות מונחית בשדה הקליני (קורס התנסותי) מר אייל כהן 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה

8 עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה (קורס התנסותי) ד"ר סברינה אופנהיימר 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה חונכות טיפולית - נירים (קורס התנסותי) ד"ר קרן הנץ גמליאל גב' תמר חושי -הדר 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה עבודת שדה מודרכת בפסיכולוגיה ר פואית (קורס התנסותי) גב' ציפי חנליס 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה עבודת שדה מונחית בתחום נוירופסיכולוגיה שיקומית (קורס התנסותי) ד"ר אורן סגל 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה יהודים - ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים (קורס התנסותי) פרופ' סאמר חלבי 4 מבוא ללימודי פסיכולוגיה דינמיקה קבוצתית (קורס התנסותי - מיועד לסטודנטים בשנה ב' בלבד) מר חן חגי גב' עירית ועדיה מר עומר זילברמן גב' רותם שטיין פלג 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה ליווי קבוצה בתכנית "רעים" (קורס התנסותי) 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה כולנא יחד א' ו- ב' (קורס התנסותי) ד"ר דפנה פלטי 4 מבוא ללימודי פסיכולוגיה חווית משתמש מסכם ( קורס התנסותי להתמחות חווית- משתמש) מר טל סלומון 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה התנסות בשדה ( קורס התנסותי להתמחות ספורט) מר תומר גוטמן 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה הלכה ומעשה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית ( קורס התנסותי להתמחות ספורט) מר תומר גוטמן 2 מבוא ללימודי פסיכולוגיה תודעה רצה - תרגול העצמי באמצעות פעילות גופנית (קורס התנסותי - עדיפות להתמחות ספורט) ד"ר דלית לב -ארי מרגלית מר תומר גוטמן 4 מבוא ללימודי פסיכולוגיה בתחום הסוציולוגיה: בין שחור ללבן: סוגיות בצבע וזהות ד"ר הדס ירון מסגנה 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' בית והעדר בית בישראל ד"ר שלומית בנימין 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' הע ולם מתחמם – השיח הסביבתי העולמי ד"ר נורית השמשוני - יפה 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' אלימות מינית מנקודת מבט אישית ד"ר אורנה דונת 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' תיירות ומפגש בין תרבותי ד"ר דלית בלוך 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' אופנה וסגנון במבט אנתרופולוגי ד"ר תמר ערב 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' על פוליטיקה של דיבור ושתיקה ד"ר אורנה דונת 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' אוכל יין תרבות ופוליטיקה פרופ' דניאל מונטרסקו 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' אפריקה השחורה – מכיבוש לעצמאות ד"ר נורית השמשוני - יפה 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' דמוקרטיה, אזרחות והשתתפות ד"ר נורית השמשוני - יפה 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' הזכות לבריאות בישראל – כוונות ומציאות ד"ר רם יהושע אדוט 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' ילדים חסרי ערך – לגדול בעולם תחרותי פרופ' חן למפרט 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' אמפתיה – היבטים היסטוריים, פילוסופיים ופסיכולוגיים פרופ' חן למפרט 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' סוציולוגיה של היומיום ד"ר רם יהושע אדוט 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

9 סוציולוגיה של אי- אימהוּת ואימהוּת ד"ר אורנה דונת 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' סוציולוגיה של ארגונים ד"ר יצחק ויסברג 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' מן המעברה למעמד הבינוני ד"ר אריה קרמפף 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' סוציולוגיה של החינוך והחברה הישראלית ד"ר נטלי לוי 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' From seclusion to Global Success: Creativity and Politics on Israeli Television (ההרצאות בקורס יינתנו בשפה האנגלית) ד"ר נועה לביא 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' קורסים מתחומי לימוד אחרים: אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר גב' מיכל בריל - גלסנר 2 שירי מחאה פרופ' רבקה יעקובי, פרופ' חן למפרט 2 אמנות ותיאוריות עכשוויות ד"ר דיויד גרייבס 2 תרבות הרוק ומוסיקה עכשוית ד"ר דיויד גרייבס 2 המיתולוגיה בתרבויות העולם פרופ' חן למפרט 2 מבוא לחשיבה ביקורתית ד"ר דיויד גרייבס 2 ויטגנשטיין ד"ר דיויד גרייבס 2 מבוא לאסתטיקה ד"ר דיויד גרייבס 2 מיסטיקה ורציונליות המיתולוגיה בתרבויות העולם פרופ' חן למפרט 2 אתיקה ומוסר במחקר ובחיי יום יום פרופ' חן למפרט 2 English for Business in the Global Economics (ההרצאות בקורס יינתנו בשפה האנגלית) מר דויד לוי 2 Vivisection and Anti-Cruelty Sentiments (ההרצאות בקורס יינתנו בשפה האנגלית) פרופ' חן למפרט 2 רב תרבותיות בגובה האזניים מר חן צימבליסטה 2 המהפכה התרבותית של שנות ה 60 - ד"ר דיויד גרייבס 2 גלובליזציה ורב תרבותיות ד"ר דיויד גרייבס 2 הגאון באומנות ד"ר דיויד גרייבס 2 מתיאוריה לאייטם - עיתונות, דמוקרטיה ואקטיביזם ד"ר נועה לביא 2 תבלינים, תה וכספית פרופ' חן למפרט 2 תכנות ללא - מתכנתים ד"ר מיכל בריל גלסנר 2

10 סמינרים בפסיכולוגיה הסמינר מאפשר התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'. הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים ) ו מקנה 4 נ"ז לסטודנט . דרישות קדם לכל הסמינרים בפסיכולוגיה ה ן הקורסים: "שיטות מחקר", "יישומים סטטיסטיים" ו "סדנת מחקר ב' " . להלן רשי מ ת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תש פ"ג: שם הסמינר מרצה הריון ולידה, תהליכים טבעיים אך מעוררי שינוי וחרדה - השפעת הפחד מהלידה וגורמים פסיכולוגיים אחרים על הלידה ותוצאותיה פרופ' יונתן הנדלזלץ משפחות חדשות ד"ר עופר פיין פסיכולוגיה של המוסיקה פרופ' נעמי זיו מניעת התאבדות ד"ר סמי חמדאן המודעות מנקודת מבט מולטי - מודלית ד"ר דפנה ברגרבסט אגסי משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים ד"ר סברינה אופנהיימר על טיפוסי בוקר וטיפוסי ערב ד"ר ענת לן גיל ההתבגרות: רגש, קשרים בין אישיים ופסיכולוגיה ד"ר ראומה פולק גדסי ויסות רגשות גב' ליבי איגרא עבודה ומשפחה ומה שבינהם: שילוב תפקידים בעידן המודרני ד"ר מאור חכמיגרי הנבואה ניתנה לשוטים? שיפוט וניבוי אינטואיטיבי בחיי היומיום ד"ר חגי רבינוביץ ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמלי ומה שביניהם פרופ' גלעד גל פסיכולוגיה של טעויות אנוש ד"ר אירן דיאמנט הפרעות קשב: הזווית הרגשית ד"ר דפנה פלטי בין פסיכולוגיה ופסיכיאטריה – גישה פרמטרית להבנת הפרעות נפשיות ד"ר טל גונן קבלת החלטות וחופש בחירה (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורסי הבחירה של ד"ר עדי שגיא) ד"ר עדי שגיא סמינר תכנית מצטיינים (אינו מוצע לרישום במידע -נט) ד"ר גבריאל נודלמן המכורים לקצב ולכוח. התמכרות לפעילות גופנית, לא מה שחשבת ד"ר דלית לב - ארי מרגלית המודל החברתי - רגשי - קוגניטיבי בביצועים בספורט תחרותי (מיועד להתמחות בפסיכולוגית ספורט) ד"ר לאל גרשגורן כיצד להטמיע שפת שינוי בעולם הספורט והאימון הגופני? יישום התערבויות ייעוציות בתחום הפסיכולוגיה של הס פורט, האימון הגופני והביצוע (מיועד להתמחות בפסיכולוגיית ספורט) ד"ר אסף בלאט עיצוב מעצים משתמשים (מיועד להתמחות חווית - משתמש) ד"ר דוד גלולה החוויה האנושית (מיועד להתמחות חווית - משתמש) ד"ר עופר מונר מערכות מידע משכנעות (מיועד להתמחות חווית- משתמש) ד"ר הדר רונן

11 סמינר בתרבות ארגונית (ברישום הרגיל יינתן בעדיפות לסטודנטים בהתמחות לניהול משאבי אנוש) ד"ר מיכאל סנג העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים (ברישום הרגיל יינתן בעדיפות לסטודנטים בהתמחות לניהול משאבי אנוש) פרופ' רפאל שניר סמינרים בסוציולוגיה הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'. הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים) ומקנה לסטודנט 4 נ"ז. דרישות קדם לכל הסמינרים בסוציולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "שיטות מחקר איכותניות" ו - " תאוריות סוציולוגיות קלאסיות "/" תאוריות סוציולוגיות א' " . להלן רשימת הסמינר ים המוצעים בשנה"ל תשפ"ג: שם הסמינר מרצה ערים מעורבות בארץ ובעולם פרופ' מונטרסקו דניאל הסוציולוגיה והפוליטיקה של הכסף פרופ' קרמפף אריה סוגיות במחקר החברתי של האומנות ד"ר גרסיאלה טרכטנברג אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערבים (סטודנטים אשר למדו את הקורס "מעדות המזרח ליהודים - הערבים " מנועים מללמוד סמינר זה) ד"ר שלומית בנימין תרבות חומרית – זהות וחפץ ד"ר תמר ערב הגירה ופליטות בין עבר והווה ד"ר הדס ירון - מסגנה אתניות, מעמד, מגדר ומיניות בערים בנות זמננו ד"ר סמדר שרון תיאוריות מתקדמות של מגדר כלכלה וצדק חברת ד"ר עדי מורנו צעירים ביפן: שינוי חברתי, מסורת ופער דור ד"ר דלית בלוך מגדר ולאומיות פרופ' עמיקם נחמני זיכרון השואה היבטים סוציולוגיים ופוליט יים ד"ר אילה פז להיות ילדים: היבטים חברתיים תרבותיים ופו ליטיים ד"ר ירון מסגנה הדס המוח החברתי פרופ' חן למפרט נוער ותרבות הסלפי ד"ר סיגל ברק ברנדס חברה אזרחית ושינוי חברתי ד"ר נורית השמשוני יפה זכויות האדם בישראל פרופ' אסף מידני סמלים ומיתוסים פוליטיים ד"ר תמר טאובר - פאוזנר תעשיות יצירתיות בעיר הגדולה ד"ר נועה לביא קריירות מקצועיות: מבט סוציולוגי ד"ר יצחק ויסברג מערכת החינוך ביפו – מיקרו קוסמוס ישראלי ד"ר נטלי לוי

12 תכנית המצטיינים תכנית המצטיינים מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים במיוחד ומטרתה להרחיב את אופקיהם ולהעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי הפסיכולוגיה השונים. מטרות ויעדים מטרת הלימודים בתכנית היא להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים ידע עדכני, רחב - היקף, על תחומיו וענפיו של מדע הפסיכולוגיה, תוך פית וח חשיבה ביקורתית והתנסות מחקרית. בוגרות ובוגרי התכנית יכוונו להמשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה או לתארים מתקדמים בתחומים אחרים, בהתאם להעדפתם. התכנית תנוהל ע"י איש סגל בכיר (להלן: ראש התכנית). תנאי הקבלה לתוכנית ,תנאי מעבר לשנה ג', וסיום לימודים תכנית ה מצטיינים תפעל בשנים ב' - ג' של הלימודים לתואר ראשון. לתכנית יתקבלו 20 הסטודנטים והסטודנטיות עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנה א', בכפוף לדרישות הסף. דרישות הסף (המתייחסות למספר הנ"ז הנדרש בשנה א' והעדר הרשעה בעבירת משמעת), ואופן חישוב ממוצע הציונים הם בהתאם למפורט בתקנון המכללה ביחס להענקת מלגות הצטיינות. מעבר משנה ב' לשנה ג' בתכנית המצטיינים מותנה בעמידה בכל חובות שנה ב' בממוצע 90 לפחות. הרשעה בועדת משמעת גוררת הפסקת ההשתתפות בתכנית. בסיום התואר יונפק לסטודנטיות והסטודנטים אישור מיוחד על כך שהיו חלק מתכנית המצטיינים. מבנה התכנית התכנית תתחיל בסמסטר ב' של שנה ב' . בשנה זו ילמדו הסטודנטיות והסטודנטים קורס מתקדם ייחודי המיועד רק להם בהיקף של 2 ש"ס (על חשבון מכסת קורסי הבחירה). ההרצאות בקורס יהיו באנגלית . מטלות הקורס יעשו בעברית. בשנה ג' ירשמו הסטודנטיות והסטודנטים לסמינר פסיכולוגי מחקרי רגיל לפי בחירתם, ובמקביל ירשמו לסמ ינר מצטיינים בהנחיית ראש התכנית . הסמינר יהיה בהיקף 4 ש"ס (על חשבון מכסת קורסי הבחירה 1 .) בניית מסלול לימודים אישי. אחרי הקבלה לתכנית, במהלך סמסטר א' של שנה ב', ראש התכנית יפגש עם הסטודנטיות והסטודנטים מהתכנית שיהיו מעוניינים בכך וינחה אותם בבניי ת מסלול לימודים אישי סמינר בשנה ג'. הסטודנטיות והסטודנטים יוכלו + המתבסס על קורסי בחירה בתחומים המעניינים אותם להירשם (באישור ראש התכנית) לכל קורס בו יבחרו, בכפוף להגבלות המתפרסמות בידיעון ( שימו לב במיוחד ל קורסים התנסותיים שההרשמה אליהם נעשית בהליך מיוחד הכולל ראיון) . הסטודנטים לא יהיו כפופים ל הגבלות של מכסות לקורסים בפסיכולוגיה/סוציולוגיה/לימודים כלליים, ובלבד שיעמדו בסופו של דב ר במכסה הכללית של קורסי הבחירה הנדר שים. לתשומת לב: מספר השעות הכולל לתואר בתכני ת המצטיינים זהה למספר השעות הנדרש מכל תלמידי התואר הראשון. הרשמה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה סטודנטיות וסטודנטים שיביעו עניין בהמשך לימודי תואר שני בפסיכולוגיה במכללה, וממוצע הציונים שלהם יעמוד בסף הנדרש להרשמה ללימודי תואר שני, לא יידרשו לעמוד בבחינת המתא"ם הארצית בבואם 1 במקרה הצורך, סטודנטים בתכנית המצטיינים יו כלו ללמוד 2-4 נ"ז מעבר למכסה הרגילה ללא תוספת שכ"ל.

13 להירשם ללימודי תואר שני במכללה האקדמית של תל אביב - יפו, ויזומנו באופן אוטומטי לראיון ראשון (קבוצתי או אישי, כנהוג במגמה בה יבחרו).

14 התמחות בניהול משאבי א נוש ראש ההתמחות : פרופ' רפאל שניר מהו ניהול משאבי אנוש? ניהול משאבי אנוש מורכב ממדיניות ויישומ ה בהקשר למשאב האנושי בארגון. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים . שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינו י המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסט רטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי, עליהם להתאים את ההתנהלות המקובלת של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית. לאור כל האמור לעיל, עולה הצורך בהתמחות בניהול משאבי אנוש. לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבוד ה במחלקות משאבי אנוש בארגונים, מכוני מיון, חברות כוח - אדם, וחברות השמה. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, והתנהגות ארגונית. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה. היקף ומבנה ההתמחות תנאי קבלה סטודנטים/ות המעוניינים ללמוד בהתמחות זו נדרשים להירשם לקורס "סוגיות בהתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו" המתקיים בסמסטר ב׳ של השנה הראשונה לתואר. שאר קורסי ההתמחות יתקיימו בשנים ב׳ ו -ג׳ של הלימודים לתואר. הקבלה לתכנית תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתמלא שלושת התנאים הבאים: • צ יון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי החובה של סמסטר א' שנה א'. • רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'. • מעבר בהצלחה של הקורס "סוגיות בהתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו" בשנה א'. בקשה לקבלה לתכנית תיבחן ע"י ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש בכפוף לתנאי הקבלה.

15 מבנה הלימודים בהתמחות : סה" כ נ"ז קורסי חובה בפסיכולוגי ה ובסוציולוגי ה קורסי חובה בהתמחו ת סמינר בסוציולוגי ה סמינר בהתמחו ת קורסי בחירה בפסיכולוגי ה קורסי בחירה בסוציולוגי ה סה"כ 112 78 16 4 4 2 8 שנה א' 36 34 2 שנה ב' 44 34 10 שנה ג' 22 10 4 4 4 קורסי בחירה בפסיכולוגי ה 2 קורסי בחירה בסוציולוגי ה 8 קורסי חובה ב התמחות: שם הקורס דרישות קדם ( ציון עובר ) מס' נ"ז שנה א' סמסטר 'ב סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו • מבוא ללימודי פסיכולוגיה • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' • סטטיסטיקה א' 2 שנה ב' סמסטר א' מבוא לניהול משאבי אנוש סוגיות בהתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו 2 מנהיגות והנעת עובדים סוגיות בהתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו 2 סמסטר ב' מיון מועמדים לעבודה מבוא לניהול משאבי אנוש 2 שנה ג' סמסטר א' הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים מבוא לניהול משאבי אנוש 2 סמסטר ב' פיתוח ארגוני מבוא לניהול משאבי אנוש 2 שימור, פיתוח והשבחת ה הון אנושי מבוא לניהול משאבי אנוש 2 משפט העבודה ויחסי עבודה מבוא לניהול משאבי אנוש 2

16 סמינר בהתמחות הסטודנטים ילמדו סמינר בהיקף של 4 נקודות זכות במקום הסמינר הפסיכולוגי, מתוך היצע סמינרים בהתמחות כגון: ( 1 ) העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים, ו )2(- תרבות ארגונית . * ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע הקורסים בהתמחות.

17 התמחות בפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית ראשת ההתמחות: ד"ר דלית לב ארי הפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית הינו תחום צעיר ודינאמי, העוסק ביישום עקרונות פסיכולוגיים (כגון - קבלת החלטות, ניהול רגשות, הצבת מטרות) לעולם הספורט והאימון הגופני. ההתמחות מציעה מסלול ייחודי, והראשון מסוגו בארץ . ההתמחות מתאימה למספר מצומצם של סטודנטים וסטודנטיות, אשר רוצים לשלב את אהבתם לפסיכולוגיה עם התשוקה לספורט ו לעבוד עם ספורטאים על מנת לעזור להם לממש את מלוא הפוטנצ יאל ובה בעת להיות מעורבים בקהילה כתומכי תהליכי שינוי הכוללים מרכיבי ספורט. הסטודנטים יחשפו למגוון השיטות בהן עושה שימוש פסיכולוג הספורט (דמיון מודרך, היפנוזה, ביו- פידבק), וכמו כן, יתנסו בעבודה עם בני נוער וספורטאים במסגרת עבודת שדה. היקף ההתמחות הוא 20 נק ודות זכות (נ”ז). סטודנטים/ות המעוניינים ללמוד בהתמחות זו נדרשים להירשם לקורס "מבוא לפסיכולוגית ספורט" המתקיים בסמסטר ב׳ של השנה הראשונה לתואר. הלימודים בהתמחות יחלו בשנה השנייה ללימודים. הקורסים בהתמחות נבחרו בקפידה, כך שיעמדו בדרישות האגודה האמריקאית לפסי כולוגיית ספורט, (http://www.appliedsportpsych.org), AASP ודומים בהיקפם ותכניהם למסלולים הנלמדים בחו"ל. במסגרת ההתמחות, ייחשפו הסטודנטים לשני עולמות התוכן העיקריים בהם עוסק התחום: 1 . יישום תיאוריות פסיכולוגיות על מנת להבין את הרגשות, המחשבות וההתנהגויות של העוסקים בספורט (ברמה המקצוענית והחובבנית), מתוך כוונה לייעל ולשפר את רמת ביצועיהם. 2 . הבנה כיצד עיסוק בספורט, התעמלות ופעילות גופנית משפיעים על ההתפתחות הפסיכולוגית של פרט, בריאות ורווחה במהלך החיים. אפשרויות המשך לימודים ותעסוקה עם סיום התוא ר: ההתמחות המוצעת, אמורה להגדיל את הפוטנציאל התעסוקתי, את האפשרות ללימודים מתקדמים וכן לאפשר תשתית ייחודית שתתרום לכל תחום בו יחליטו הסטודנטים לעסוק, ללמוד או לחקור. בין השאר: • לימודי תואר שני בפסיכולוגיה בכל המסלולים הנלמדים בארץ (קלינית, רפואית, תעסוקתית, התפתחותית, חינוכית, מחקרית ועוד). • לימודים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני בארץ ו בחו"ל. • לימודים לתואר שני בתחומים אחרים - כגון ייעוץ ארגוני, חינוך, סוציולוגיה ועוד. • לימודי תעודה בתחומים טיפוליים, המשלבים פעילות גופנית (לדוגמא, בית איזי שפירא). • השתלבות באגודות ספורט, מחלקות נוער, ארגונים עסקיים ועוד. * פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

18 מבנה הלימודים בהתמחות : סה" כ נ"ז קורסי חובה בפסיכולוג יה ובסוציולוג יה קורסי חובה בהתמח ות סמינר בסוציולוג יה סמינר בהתמח ות קורסי בחירה בהתמח ות קורסי בחירה בפסיכולוג יה קורסי בחירה בסוציולוג יה סה"כ 112 78 8 4 4 8 2 8 שנה א' 34 34 2 שנה ב' 42 34 4 2 שנה ג' 26 10 2 4 4 6 קורסי בחירה בפסיכולוג יה 2 קורסי בחירה בסוציולוג יה 8 קורסי חובה בהתמחות: שם הקורס דרישות קדם ( ציון עובר ) מס' נ"ז שנה א' סמסטר 'ב סימני דרך – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית מבוא ללימודי פסיכולוגיה שנה ב' סמסטר א' ספורט ופעילות גופנית במערכות חינוכיות • סימני דרך – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' 2 סמסטר ב' יסודות התיאוריה והפרקטיקה , בפסיכולוגיה של פעילות גופנית (קורס התנסותי) סימני דרך – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית 2 שנה ג' סמסטר א' פסיכולוגיה של ביצוע מיטבי סימני דרך – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית 2 קורסי בחירה (יש לבחור 4 קורסים, מבין המוצעים :) 1 . סוגיות בפסיכולוגית ספורט קליני (מיועד לשנה ג') 2 . מנהיגות בספורט (מיועד לשנה ב' ו - ג')

19 3 . הלכה ומעשה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית (נלמד כקורס התנסותי. מיועד לשנה ג', הקורס מהווה דרישת קדם ל "התנסות בשדה") 4 . התנסות בשדה (נלמד כקורס התנסותי. מיועד לשנה ג') 5 . הנעה בספורט ובפעילות גופנית (מיועד לשנה ב' ו- ג') ה סטודנטים ילמדו סמינר ב התמחות בהיקף של 4 נקודות זכות במקום הסמינר הפסיכולוגי. יש לבחור סמינר אחד מ הבאים: 1 . המכורים לקצב ולכוח. התמכרות לפעילות גופנית, לא מה שחשבת 2 . כיצד להטמיע שפת שינוי בעולם הספורט והאימון הגופני? יישום התערבויות ייעוציות בתחום הפסיכולוגיה של הספורט, האימון הגופני והביצוע 3 . המודל החברתי-רגשי- קוגניטיבי וביצועים בספורט תחרותי * ייתכנו שינויים/התאמות מסוימות בהיצע קורסי החובה, קורסי הבחירה והסמינרים ב התמחות.

20 התמחות חווית- משתמש ( xperience User-E ) ראש ה התמחות : מר טל סולומון בשנים האחרונות "חוויית משתמש" ( UX ) הפכה מושג שגור בעולם ההייטק והמקצוע "מאפיין/ת חוויית משתמש" ( Designer UX ) הפך למקצוע נדרש ומבוקש. תחום חוויית המשתמש נסמך על עקרונות אינטראקציית אדם- מחשב ומשלב עקרונות פסיכולוגיים (תפיסה, קשב, קבלת החלטות, רגש, זיכרון ועוד), הנדסת אנוש (עיצוב תצוגות, בקרים ועוד), סטטיסטיקה, אנתרופולוגיה, מדעי המחשב, מערכות מידע ותחומים נוספים ומגוונים. עקרונות אלו משמשים לעיצוב ממשקי משתמשים, כגון: אתרי אינטרנט, אפליקציות, דשבורדים וכל ממשק המיועד לאינטראקציה עם בני אדם. אפשרויות התעסוקה ומגוון התפקידים תחת מניפת " חוויית המשתמש " רחב מאוד, ומאפשר השתלבות כמאפייני חוויית משתמש, חוקרי חוויית משתמש, מהנדסי אנוש, מומחי שמישות, מנהלי מוצר ועוד. היקף ההתמחות הוא 20 נקודות זכות (נ”ז). סטודנטים/ות המעוניינים ללמוד בהתמחות זו נדרשים להירשם לקורס "מבוא לחוויית משתמש ( UX ") המתקיים בסמסטר ב׳ של השנה הראשונה לתואר. שאר הלימודים יתקיימו בשנים ב׳ ו-ג׳ של הלימודים לתואר. בסמסטר האחרון של ההתמחות יעברו הסטודנטים/ות התמחות מעשית בה ישובץ כל סטודנט/ית לחברה, ארגון, או גוף ויעבוד איתו במתכונת של 6-8 שעות שבועיות, בנוסף לשיעור הכיתתי הקבוע. במהלך ההתמחות המעשית הסטודנטים/ות יתנסו בתהליכי פיתוח אמיתיים ) על בסיס עקרונות Agile או Waterfall ) ויקבלו הדרכה משותפת על ידי נציג ההתמחות המעשית וראש ההתמחות. בסוף ההתמחות יציגו הסטודנטים/ות פרויקט מסכם. העבודה בהתמחות תיעשה ביחידים או בקבוצות לפי זמינויות המנחים. לכל אורך ההתמחות נדרשים הסטודנטים/ות: • להגיש מטלות- שיעור (מטלה אחת בכל שיעור). • להגיש מטלות מסכמות ( 2-3 מטלות בכל קורס). • להגיש ולהציג מטלות קורסיות סופיות (מטלה אחת בכל קורס) אותן ישפוט צוות מומחים מהמסלול, מהתעשיה ומהאקדמיה. • להדגים ידע תיאורטי הנלמד בחומרי הקריאה המלווים את הקורס (ספרים, מאמרים, ס רטים ועוד). • להיות נוכחים בכל שיעור ולהשתתף באופן פעיל בכיתה (גם כאשר הלמידה נעשית מרחוק באמצעות Zoom ודומיו). תנאי קבלה לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב .' כדי להתקבל להתמחות יש ללמוד את הקורס "מבוא לחווית משתמש" בשנה א' ולעבור אותו בציון של 80 לפחות. אפשרויות המשך לימודים ותעסוקה עם סיום התואר

21 ההתמחות המוצעת אמורה להגדיל את הפוטנציאל התעסוקתי, את האפשרות ללימודים מתקדמים וכן לאפשר תשתית ייחודית שתתרום לכל תחום בו יחליטו הסטודנטים לעסוק, ללמוד או לחקור. לדוגמה: • לימודי תואר שני בפסיכולוגיה בכל המסלולים הנלמדים בארץ (קלינית, רפואית, תעסוקתית, התפתחותית, חינוכית, מחקרית ועוד). • לימודים לתארים מתקדמים בחווית- משתמש , הנדסת אנוש ופסיכולוגיה קוגניטיבית בארץ ובחו"ל. • לימודים לתואר שני בתחומים אחרים - כגון ייעוץ ארגוני, חינוך, סוציולוגיה ועוד. • השתלבות בעולם ההייטק, תעשיות תכנון ועיצוב רבות ומקומות עבודה בעלי מחלקות לאפיון חוויית משתמש.

22 מבנה הלימודים ב התמחות: סה" כ נ"ז קורסי חובה בפסיכולוגי ה ובסוציולוגי ה קורסי חובה בהתמחו ת סמינר בסוציולוגי ה סמינר בהתמחו ת קורסי בחירה בפסיכולוגי ה קורסי בחירה בסוציולוגי ה סה"כ 112 78 16 4 4 2 8 שנה א' 36 34 2 שנה ב' 44 34 10 שנה ג' 22 10 4 4 4 קורסי בחירה בפסיכולוגי ה 2 קורסי בחירה בסוציולוגי ה 8 קורסי חובה: שם הקורס דרישות קדם ( ציון עובר ) מס' נ"ז שנה א' סמסטר 'ב מבוא לחוויית משתמש 2 שנה ב' סמסטר א' מבוא למחקר UX מבוא לחוויית משתמש 2 מבוא לעיצוב ואסתטיקה מבוא לחוויית משתמש 2 סמסטר 'ב אפיון מערכות מורכבות מבוא ל חוויית משתמש 2 מיקרו-קופי מבוא לחוויית משתמש 2 מבוא ל הנדסת אנוש מבוא לחוויית משתמש 2 שנה ג' סמסטר א' מחקר UX מתקדם מבוא למחקר UX 2 סמסטר 'ב חוויית משתמש מעשי (קורס התנסותי) מחקר UX מתקדם 2

23 ה סטודנטים ילמדו סמינר ב התמחות בהיקף של 4 נקודות זכות במקום הסמינר הפסיכולוגי. יש לבחור סמינר אחד מבין הרשימה: 1 . עיצוב מעצים משתמשים 2 . החוויה האנושית 3 . ויזואליזציה של מידע * ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע הקורסים בהתמחות .

24

25 תקנות בנוסף לאמור בסעיף 9 בפרק "תקנון לימודים" לתואר "בוגר", סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים יוכל לעשות זאת אם ציונו בקורס המקור הינו לכל הפחות .75 הפסקת לימודים/הפעלת ת כנית מבחן עקב צבירת כישלונות ראה סעיף 12 ז' בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר". מעבר קורס בקורס בו מתקיימת בחינה או עבודת סיום, קבלת ציון "עובר" ( 60 לפחות) בבחינה או בעבודת הסיום מהווה תנאי הכרחי לסיום הקורס בהצלחה. רק במידה שהציון בבחינה הוא 60 ומעלה, יחושב הציון הסופי באמצעות שקלול עם שאר מרכיבי הקורס. שיפור ציון חיובי ראה סעיף 12 ו' "שיפור ציון חיובי" בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר". ככלל, סטודנט רשאי לשפר ציון חיובי שקיבל במועד א' על ידי השתתפות בבחינת מועד ב'. לאחר מועד ב' ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב – ובכל מקרה, במועד הקרוב ביותר בו הוא מתקיים. הסטודנט יהיה חייב ב מילוי כל חובות הקורס . כמו כן לא יתאפשר תיקון ציון אם תכני הקורס כבר נלמדו בקורס אח ר שהתלמיד השתתף בו. להלן פירוט הקורסים שניתן לחזור עליהם לאחר קבלת ציון חיובי והתנאים הנדרשים: שם הקורס תנאי חזרה על הקורס מבוא ללימודי פסיכולוגיה ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסי חובה של שנה ב'. פסיכולוגיה התפתחותית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה התפתחותית ב' פסיכולוגיה התפתחותית ב' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לתיאוריות אישיות סטטיסטיקה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם ל קורס סטטיסטיקה ב' סטטיסטיקה ב' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס שיטות מחקר פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה ולחברה מבוא לסוציולוגיה הישראלית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לסוציולוגיה ב' ולחברה מבוא לסוציולוגיה הישראלית ב' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיו ת א' מבוא לאנתרופולוגיה ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה מבוא לתיאוריות אישיות ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס ים תיאוריות פסיכודינמיות או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית וגל שלישי תיאוריות פסיכודינמיות ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה הגישה הקוגניטיבית התנהגותית וגל שלישי ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה שיטות מחקר ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==