תואר ראשון במדע המדינה וסוציולוגיה - ידיעון תשפג

1 ידיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 ביה"ס למ משל וחברה דקנית: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג ראשת החוג למדע המדינה: ד"ר נורית השמשוני יפה

2 תוכן העניינים: תכנית לימודים דו חוגית לתואר "בוגר" ( B.A. ) במ דע ה מדינ ה וסוציולוגיה ................................ ................... 3 מבנה תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בתוכנית הדו חוגית במדע המדינה ובסוציולוגיה ................................ 3 ... פירוט קורסים בשלוש שנות לימוד ................................ ............................... ............................... 4 ...... א. שנה א – קורסי חובה ................................ ................................ ................................ .............. 4 ב. שנה ב – קורסי חובה ................................ ................................ ................................ ............... 5 ג. קורסי תשתית – שנים ב'- ג' ................................ ................................ ................................ 6..... ד. קורסי בחירה – שנים ב-ג: ................................ ................................ ................................ ....... 7 ה. סמינר (שנה ג'): ................................ ................................ ................................ ...................... 8 ו. התמחות ................................ ................................ ................................ ................................ 8 תכנית לימודים דו חוגית לתואר "בוגר" ( B.A. ) ................................ ............................... ........................ במדע המדינה וסוציולוגיה בצירוף מסלול תכנית דו חוגית במדע המדינה וסוציולוגיה עם מסלול בתקשורת ו מדיה: ................................ ..................... 9 תכנית לימודים דו חוגית לתואר "בוגר" ( B.A. ) במדע המדינה וסוציולוגיה ................................ ................ 10 בצירוף מסלול בתקשורת ומדיה ................................ ............................... ............................... ........ 10 א. שנה א – קורסי חובה ................................ ............................... ............................... .................. 10 ב. תשתית שנה א' סמסטר ב' .................................................................................................... .................... 11 ג. שנה ב'- קורסי חובה ............................................................................................................................. 12 .... ד. קורסי תשתית שנים ב' - ג' .................................................................................... ....... .............................. 13. ה. קורסי בחירה שנים ב' - ג' .......................................................................................................................... 13. ו. סמינר (שנה ג') .............................. ..................... ....................................................................................... 15 ז. התמחות ................................................................................................................... ................... ............ 15 ועדות בית הס פר לממש ל וחברה ............................................................................ ............................ ............ 16

3 בית הספר לממשל וחברה דקנית : ד"ר גרסיאלה טרכטנברג ראש החוג למדע המדינה: ד"ר נורית השמשוני יפה תכנית לימודים דו חוגית לתואר "בוגר" ( B.A. ) במדע המדינה וסוציולוגיה תואר בוגר במדע המדינה וסוציולוגיה : Bachelor of Arts (B.A.) in Political Science &Sociology התוכנית הדו חוגית במדע המדינה וסוציולוגיה מציעה לסטודנטים.ות ידע בין תחומי , מדגישה את התמורות והקשר ים ההדדיים ב ין התחומים ואת האופן בו מדע המדינה וסוציולוגיה הם תחומי דעת חיוניים במאה ה 21- . כלי המחקר ועולם המושגים המשולב של מדע המדינה וסוציולוגיה, יהווה את הבסיס לקורסים השונים, ואליהם יצטרפו קורסים העוסקים ברכישת מיומנויות נדרשות בעולם העבודה העכשווי, עו לם המשתנה ב צורה מהירה ומצריך ידע מעמיק ועדכני בתחומים אלו. התוכנית מבוססת על קורסי מבוא במדע המדינה וסוציולוגיה, אשר יובילו לקורסים מתקדמים וממוקדים בתחומים השונים. הייחודיות של התוכנית היא ביחסים ההדדיים בין התחומים באופן שמדגיש את הצורך והחשיבות בלמי דת ם המשולבת . התוכנית הדו - חוגית במדע המדינה וסוציולוגיה פורשת עולם מושגים וכלי מחקר רב תחומיים , ומתמקדת באופן בו ניתן להשתמש בכלים אלו על מנת להיטיב להבין את התהליכים החברתיים והפוליטיים המתרחשים סביבנו. הקורסים המתקדמים בתוכנית מציעים העמקה במגוון תחומי ם כגון יחסים בין לאומיים , מדיניות, כלכלה פוליטית וסוציולוגיה של תרבות, עיסוק בסוגיות הגירה, משבר האקלים, תקשורת ומגדר. זאת ועוד, התוכנית מורכבת גם מקורסים מתקדמים ישומיים ומעשיים אשר יכינו את תלמידי ותלמידות התוכנית להשתלבות בשוק העבודה של המאה ה 21- הן במ גזר הציבורי והן במגזר העסקי. בשנה השלישית ללימודים תוצע לכל התלמידים והתלמידות התמחות מעשית במגוון תחומי תוכן, אשר תעזור להם להשתלב בשוק העבודה בעתיד. מבנה תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בתוכנית הדו חוגית במדע המדינה ובסוציולוגיה היקף לימודי התכנית הוא 120 נ"ז. התכנית מ ורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר. מדע המדינה סוציולוגיה סה"כ נ"ז שנה א – קורסי חובה 18 20 38 שנה ב – קורסי חובה 19 11 30 קורסי תשתית 6 8 14 קורסי בחירה 10 14 24 סמינר 4 4 8 התמחות 3 3 6 סה " כ 60 60 120

4 פירוט קורסים בשלוש שנות לימוד א. שנה א – קורסי חובה מדע המדינה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא למדע המדינה 4 4 מבוא ליחסים בינלאומיים 4 4 מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו א ' 2 2 קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2 2 סה"כ 12 סמסטר ב' מבוא לפוליטיקה השוואתית מבוא למדע המדינה 4 4 מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו ב' מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו א' 2 2 סה"כ 6 סוציולוגיה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל א' 2 2 4 המקורות ההיסטוריים של מדעי החברה א 4 2 סה"כ 6 סמסטר ב' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל א' 2 2 4 המקו רות ההיסטו ריים של מדעי החברה ב 4 2 מבוא לאנתרופולוגיה 2 2 4 מבוא לסטטיסטיקה 2 3 4 סה"כ 14 חובה שנה א' :

5 מדע המדינה: 18 נ"ז סוציולוגיה: 20 נ"ז סה"כ חובה שנ ה א (תוכנית דו חוגית): 38 נ"ז ➢ ה לומדים במסלול תקשורת ומדיה י וכלו לבחור קור ס תשתי ת 1 בסמסטר ב', שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סוגיות בתקשורת המונים ומדי ה + מבוא למדע המדינה מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל א' 2 2 ב. שנה ב – קורסי חובה מדע המדינה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א' מבוא למדע המדינה 2 2 מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה מבוא למדע המדינה 2 2 תולדות הרעיון הפוליטי א' מבוא למדע המדינה 2 2 שיטות מחקר כמותניות מבוא לסטטיסט יקה 5 5 סה"כ 11 סמסטר ב' המשטר במדינת ישראל מבוא למדע המדינה 2 2 מבוא לממשל ומדיניות ציבורית ב' מבוא לממשל ומדיניות ציבורית א' 2 2 תולדות הרעיון הפוליטי ב' תולדות הרעיון הפוליטי א' 2 2 כלכלה פו ליטית מבוא למדע המדינה 2 2 סה"כ 8

6 סוציולוגיה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' תיאוריות סוציולוגיות א' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 3 1 4 סה"כ 4 סמסטר ב' ת יאוריות סוציולוגיות ב' תיאוריות סוציולו גיות א' 4 4 שיטות מחקר איכותניות שיטות מחקר כמותניות 2 1 3 סה"כ 7 חובה שנה ב' מדע המדינה: 19 נ"ז סוציולוגיה: 11 נ"ז סה"כ קורסי חובה שנה ב': 30 נ"ז ג. קורסי תשתית – שנים ב'- ג' מטרת קורסי התשתית הי א הנחת הבסיס לידע בתחומי מחקר מרכזיים במ דע המדינה ו סוציולוגיה בהתאמה. הסטודנט.ית יבחר 6 נ"ז מתוך מבחר קורסי תשתית במדע המדינה, ו 8- נ"ז מתוך מבחר קורסי התשתית בסוציולוגיה. קורסי תשתית ב מדע המדינה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א ' העולם מתחמם- השיח הסביבתי העולמי מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סמסטר ב' מן המעברה למעמד הבינוני מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 דמוקרטיה, השתתפות ואקטיביזם מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2

7 קורסי תשתית בסוציולוגיה - רשימה ל דוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימו ד מוקדם הזכות לבריאות בישראל – כוונות ומציאות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סוציולוגיה של ארגונים מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 ס וציולוגיה של ה חינוך וה חברה הי שראלית מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אלימות מינית מנ קודת מבט אישית מבוא לסוציולוגיה ולח ברה בישראל ב' 2 2 סה"כ קורסי תשתית: מדע המדינה: 6 נ"ז סוציולוגיה: 8 נ"ז סה"כ קורסי תשתית 14- נ"ז ד. קורסי בחירה – שנים ב-ג: מטרת קורסי הבחירה היא הרחבת ה ידע בתחומי העני ין השונים במדע המדינה והסוציולוגיה. הסטודנט . ית ת/יבחר את הקורסים מתוך רשימות קורסים ע"פ חלוקה לקורסי בחירה סוציולוגיים וקורסי בחירה במדע המדינה כפי שמופיע ברשימות לדוגמה מטה. הסטודנט.ית ת/יבחר 10 נ"ז מתוך מבחר קורסי הבחירה במדע המדי נה, ו- 14 נ"ז מתוך מבחר קורסי הבחירה בסוציולוגיה. • רשימות הקורסים עשויות להשתנות, מדי שנה יפרסם בית הספר רשימות קורסי בחירה עדכניות. קורסי בחירה ב מדע המדינה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עוב ר לימוד מוקדם אפריקה השחורה- מכיבוש לעצמאות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אוכל ופוליטיקה מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2

8 קורסי בחירה ב סוציולוגיה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימ וד מוקדם בין שחור ללבן- סוגיות בצבע ובזהות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אופנה וסגנון במבט אנתרופולוגי מבוא לסוציולוגיה ולחב רה בישראל ב' 2 2 בית והעדר בית בישראל מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 על פוליטיקה של דיבור ושתיקה מבוא ל סוציולוגיה ולחברה בישר אל ב' 2 2 סוציולוגיה של אי אמהות ואמהות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סוציולוגיה של חיי היומיום מבוא לסו ציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אוכל יין תרבות ופוליטיקה מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 תיירות ומפגש בין ת רבותי מבוא לסוציולוגי ה ולחבר ה בי שראל ב' 2 2 יזמות חברתית ופוליטית מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 From seclusion to Global Success מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 ילדים חסרי ערך מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סה"כ קורסי בח ירה: מדע המדינה: " 10 נ ז סוציולוגיה: 14 נ"ז סה"כ: 24 נ"ז קורסי ב חירה . ה. סמינר (שנה ג') : הסטודנט . ית ת/יבחר סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים במדע המדינה ( 4 נ"ז) וסמינר אחד מרשימת הסמינרים בסוציולוגיה ( ) 4 נ"ז סה"כ חובה סמינרים: 8 נ"ז ו. התמחות פירוט התמחות מקצו עית (שנה ג') : ההתמחות המקצועית תאפשר לסטודנט . ית התנסות מעשית בת חומי התוכן האקדמיים, ובאופן מלווה ומונחה על ידי צוות הקורס. התמחות מדע המדינה: 3 נ"ז (סמסטר א') התמחות סוציולוגיה: 3 נ"ז ( סמסטר ב' )

9 בית הספר לממשל וחברה דקנית : ד"ר גרסיאלה טרכטנברג תואר בוגר במדע המדינה וסוציולוג יה: Bachelor of Arts (B.A.) in Political Science & Sociology במסגרת תוכנית הלימודים לתואר דו - חוגי במדע המדינה וסוציולוגיה ( כמפורט בנספח א ) מוצעת אפשרות בחירת מסלול לימודים ייחודי. המסלול מציע העמקה בתחומים בולטים במדע המדי נה וב סוציולוגיה ומאפשר , למעוני ינים.ות, התמקצעות א קדמית תוך קבלת כלים מעשיים בתחו ם זה . זאת תוך התיחסות לאתגרים הניצבים בפני צעירות וצעירים בחברה, באקדמיה ובשוק העבודה. המסלול המוצע הינ ו: מסלול בתקשורת ומדיה – המסלול מתמקד בתפקיד המרכזי של התקשורת והמדיה בז ירה ה פוליטית והחברתית ומציע הע מקה תיאורטית והתמקצ עות בתחומים נדרשים בשוק העבודה כגון ניהול רשתות חברתיות, דוברות, שיווק ויח"צ וניתוח ביג דאטה תוך לימוד בשיתוף פעולה עם גופי תקשורת ומדיה מרכזיים. המסלול הנ"ל אושר על ידי המועצה האקדמית בישיבתה מיום 14.12.2020 . היקף המסלול " 22 נ ז מתוך 120 הנ"ז של התוכנית הדו חוגית. *ש ם ההתמחות לא יצוין בתעודת התואר תכנית דו חוגית במדע המדינה וסוציולוגיה עם מסלול בתקשורת ומדיה: מסגרת קורסי חובה בתוכנית הדו חוגית מדע המדינה וסוציולוגיה מסגרת קורסי תשתית מהתוכנית הדו חו גית מסגרת קורסי תשתית במסלול מסגרת קורסי בחירה מהתוכנית הדו חוגית מסגרת קורסי בחירה במסלול מסגרת סמינר במסלול מסגרת סמינר בתוכנית הדו חוגית מסגרת התמחות מקצועית סה"כ נ"ז 68 14 8 12 4 4 4 6 120

10 תכנית לימודים דו חוגית לתואר "בוגר" ( B.A. ) במדע המדינה וסוצ יולוגיה בצירוף מסלול בתקש ורת ומדיה ראשת ההתמחות : ד"ר נועה לביא תחום התקשורת והמדיה הינו תחום מרכזי בעידן הנוכחי בשל הקשר ההדוק שבין תקשורת ומדיה דיגיטלית לבין שוק העבודה , הכלכלה, החברה האזרחית והמגזר הציבורי. המסלול בתקשורת ומדיה מתמקד בח יבור בין אקדמיה ל פרקטיקה תוך שיתוף פעולה ע ם גופי תקשורת מרכזיים . לצד העמקה אקדמית ו קורסים עיוניים כגון מבוא לתקשורת ומדיה וקורסים על הקשר בין פוליטיקה, מדיה הון ושלטון יוצע מגוון של קורסים פרקטיים ויישומיים כגון: ניהול רשתות חברתיות, שיווק, דוברות וי ח"צ; ע ריכת והגשת פוד -קאסט; קורס בניתוח נתונים וב יג דאטה ; ניהול ערוצי דיגיטל עבור המגזר הציבורי וארגוני החברה האזרחית ; אקטיביזם דיגיטלי ; עריכת מקומון חדשותי אינטרנטי המתמקד ביפו ודרום העיר ועוד. הקורסים המעשיים בתואר ינתנו בשיתוף פעולה עם ארגוני תקשורת כגון YNET ותאגיד השידור "כ אן" וכן וחברות שיווק ויח" צ כגון Teenk , המתמחה בשיווק ויח"צ לצעירים וצעירות בני דור ה - Y וה- Z . בשנה השלישית ללימודיהם יוכלו הסטודנטים.ות לבחור בין התמחות מעשית במעבדה החברתית של בית הספר לממשל וחברה לבין התמחות בשוק הפרטי והציבורי בתפק ידי דו ברות, שיווק ויח"צ , ניהול רשתות חברתיות של חברות עיסקיות, עמותות ואישים פוליטיים, ייעוץ דיגיטלי, עתונות וטלוויזיה ופרסום ושיווק אינטרנטי. ההתמחויות המקצועיות יהוו מקפצה לכניסה לשוק העבודה. כמו כן, יוכלו בוגרי ובוגרות המסלול להמשיך לתואר שני בתקשורת, מ דע המד ינה וסוציולוגיה ל לא השלמו ת, במידה וירצו בכ ך. מסלול תקשורת ומדיה התקיים כחטיבה לתקשורת פוליטית במסגרת התוכנית לתואר בוגר ב'חברה - פוליטיקה'. א. שנה א – קורסי חובה מדע המדינה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא למ דע המדינ ה 4 4 מבוא לי חסים בינלאומיים 4 4 מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו א' 2 2 קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2 2 סה"כ 12 סמסטר ב' מבוא לפוליטיקה השוואתית מבוא למדע המדינה 4 4 מבוא היסטורי לפוליטיקה ב ת זמננ ו ב' מבוא היסטור י לפוליט יקה בת זמננו א' 2 2

11 סה"כ 6 סוציולוגיה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 2 4 המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליי ם 3 1 4 סה"כ 8 סמסטר ב ' מבוא לסוצ יולוגיה ולחברה הישראלית ב' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל א' 2 2 4 מבוא לאנתרופולוגיה 2 2 4 מבוא לסטטיסטיקה 5 4 סה"כ 12 חובה שנה א' : מדע המדינה: 18 נ"ז סוציולוגיה: 20 נ"ז סה"כ חובה שנה א ( תוכנית דו חוגית): 38 נ"ז קורס תשתית שנה א' סמסטר ב' שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סוגיות בתקשורת המונים ומדיה מבוא למדע המדינה + מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל א' 2 2

12 שנה ב – קורסי חובה מדע המדינה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א' מבוא למדע המדינה 2 2 מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה מבוא למדע המדינה 2 2 תולדות הרעיון הפוליטי א' מבוא למדע המדינה 2 2 שיט ות מחקר כמותניות מבוא לס טטיסט יקה 5 5 סה"כ 11 סמסטר ב' המשטר במדינת ישראל מבוא למדע המדינה 2 2 מבוא לממשל ומדיניות ציבורית ב' מבוא לממשל ומדיניות ציבורית א' 2 2 תולדות הרעיון הפוליטי ב' תולדות הרעיון הפוליטי א' 2 2 כלכלה פו ליטית מבו א למדע המדינה 2 2 סה"כ 8 סוציולוגיה שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמסטר א' תיאוריות סוציולוגיות א' מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 3 1 4 סה"כ 4 סמסטר ב' ת יאוריות סוציולוג יות ב' תיאוריות סוציולוג יות א' 4 4 שיטות מחקר איכותניות שיטות מחקר כמותניות 2 1 3 סה"כ 7 חובה שנה ב' מדע המדינה: 19 נ"ז סוציולוגיה: 11 נ"ז סה"כ קורסי חובה שנה ב': 30 נ"ז קורסי תשתית – שנים ב'- ג'

13 מטרת קורסי התשתית הי א הנחת הבסיס לידע בתחומי מחקר מרכז יים במ דע המדינה וסוציולוגיה בהתאמה. הסטודנט.ית יבחר 6 נ"ז מתוך מבחר קורסי תשתית במדע המדינה, ו 8- נ"ז מתוך מבחר קורסי התשתית בסוציולוגיה. קורסי תשתית ב מדע המדינה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם ס מסטר א' העולם מתחמם- השיח הסביבתי העולמי מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 4 4 סמסטר ב' מן המעברה למעמד הבינוני מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 דמוקרטיה, השתתפות ואקטיביזם מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 קורסי תשתית בסוצי ולוגיה - רשי מה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימו ד מוקדם הזכות לבריאות בישראל – כוונות ומציאות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סוציולוגיה של ארגונים מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 ס וציולוגיה של החינוך והחבר ה היש ראלית מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אלימות מינית מנ קודת מבט אישית מבוא לסוציולוגיה ולח ברה בישראל ב' 2 2 סה"כ קורסי תשתית: מדע המדינה: 6 נ"ז סוציולוגיה: 8 נ"ז סה"כ קורסי תשתית 14- נ"ז ז. קורסי בחירה – שנים ב-ג: מטרת קורסי הב חירה היא הרח בת הידע בתחומי העני ין השונים במדע המדינה והסוציולוגיה. הסטודנט . ית ת/יבחר את הקורסים מתוך רשימות קורסים ע"פ חלוקה לקורסי בחירה סוציולוגיים וקורסי בחירה במדע המדינה כפי שמופיע ברשימות לדוגמה מטה.

14 הסטודנט.ית ת/יבחר 4 נ"ז מתוך מבחר קורסי הבחירה ב מדע המדי נה, ו- 8 נ"ז מתוך מבחר קורסי הבחירה בסוציולוגיה. • רשימות הקורסים עשויות להשתנות, מדי שנה יפרסם בית הספר רשימות קורסי בחירה עדכניות. קורסי בחירה ב מדע המדינה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עוב ר ל ימוד מוקדם אפריקה ה שחורה- מכיבוש לעצמאות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אוכל ופוליטיקה מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 קורסי בחירה ב סוציולוגיה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם בין ש חור ללבן - סו גיות בצבע ובזהות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אופנה וסגנון במבט אנתרופולוגי מבוא לסוציולוגיה ולחב רה בישראל ב' 2 2 בית והעדר בית בישראל מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 על פוליטיקה של דיבור ושתיקה מבוא ל סוצ יולוגיה ולחברה בישראל ב ' 2 2 סוציולוגיה של אי אמהות ואמהות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סוציולוגיה של חיי היומיום מבוא לסו ציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 אוכל יין תרבות ופוליטיקה מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 תיירות ומפגש בין ת רבותי מבוא לסוציו לוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 יזמות חברתית ופוליטית מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 From seclusion to Global Success מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 ילדים חסרי ערך מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סה"כ קורסי בח ירה בדו חוגי : מדע המדינה: " 4 נ ז סוציולוגיה: 8 נ"ז

15 סה"כ: 12 נ"ז קורסי ב חירה . קורסי בחירה בתקשורת ומדיה - רשימה לדוגמה : שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז מתיאוריה לאייטם מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סה"כ בחירה תקשורת ומד יה – מדע המדינה 2 - נ"ז סוציולוגיה- " 2 נ ז סה"כ: 4 נ"ז ק ורסי תשתית בתקשורת ומדיה - רשימה לדוגמה: שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז מבוא לתקשורת ומדיה (נלמד בסמסטר ב' של שנה א') מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 מסיפור להסכת - הגשת ו עריכת פוד קאסט מבוא לסוציולוגיה ול חברה ביש ראל ב' 2 2 ניהול רשתות מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 שיווק בעידן הביג דטא מבוא לסוציולוגיה ולחברה בישראל ב' 2 2 סה"כ תשתית תקשורת ומד יה – מדע המדינה 4 - נ"ז סוציולוגיה 4 - נ"ז סה"כ: 8 נ"ז ח. סמינר (שנה ג') : הסטודנט . ית ת/יבחר סמינר אחד מתוך רש ימת הסמינרים בתקשורת 4 ( נ"ז) וסמינר אחד מרשימת הסמינרים בסוציולוגיה / מדע המ דינה ( ) 4 נ"ז סה"כ חובה סמינרים: 8 נ"ז ט. התמחות פירוט התמחות מקצועית (שנה ג') : ההתמחות המקצועית תאפשר לסטודנט . ית התנסות מעשית בת חומי התוכן האקדמיים, ובאופן מלווה ומונחה על ידי צוו ת הקורס. התמחות מדע המדינה: 3 נ"ז (סמסטר א') התמחות סוציולוגיה: 3 נ"ז ( סמסטר ב' ) סה"כ 6 נ"ז בהתמחות הבחי רה במסלול במעמד הרישום ללימודים הלימודים במסל ול יחלו בשנה א סמסטר ב - בכ פוף לתנאי קדם.

16 ועדות בית הספר לממשל וחברה להלן רשימת חברי הועד ות הפועל ות ב בית הספר ל ממשל וחברה: י. ועדה לבחינת הישגים אקדמיים • ד"ר גרסיאלה טרכטנברג – דקנית בית הספר לממשל וחברה וראשת החוג לסוציולוגיה. • ד"ר נורית השמשוני יפה- ראשת החוג למדע המדינה. • גב' יש ראלה פז - ראשת מנהל בית הספר לממשל וחברה. יא. ועדה לפניות סטודנטים • ד "ר גרסיא לה ט רכטנברג – דקנית בית הספר לממשל וחברה וראשת החוג לסוציולוגיה. • ד"ר נורית השמשוני יפה - ראשת החוג למדע המדינה . • גב' ישראלה פז - ראשת מנ הל בית הספר ל ממשל וחברה.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==