ידיעון מדעי הסיעוד-הסבה- תשפג

1 ביה"ס למדעי הסיעוד דקנית ביה"ס למדעי הסיעוד : ד"ר דורית ווייל לוטן ראש התכנית: מר וידרמן ד מיטרי תכנית הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. מטרת הת כנית תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום , והיא משלבת תכנים עיונ יים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד י ה משך במהלך הקריירה. התכנית מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל "ג. מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתו אר "בוגר" בסיעוד נמשכת 7 סמסטרי ם: שנתיים וחצי כולל סמסטרי קיץ, ב היקף של 130 נ"ז. הרכב חטיבות התכנית התוכנית מורכבת מחטיבות ה למידה (חובה) להלן: • חטיבת מדעי יסוד • חטיבת מדעי הסיעוד • חטיבת לימודים עיוניים קליניים • חטיבת התנסות קלינית

2 פירוט הקורסים בחלוקה לח טיבות: חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית מערכת הבריאות בישראל מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) מבוא ל פסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות התנסות קלינית – נשים אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ובכירורגיה ספציפית התנסות קלינית – ילדים מבוא ל אימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה סימולציה בתקשורת מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר התנסות קלינית – פסיכיאטריה ביו לוגיה של התא - מקוון אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד ב בריאות האישה וב מיילדות התנסות קלינית – קהילה ובקידום בריאות כימיה ביוכימיה כל לית וקלינית מדעי הרפואה והסיעוד ב בריאות הנפש התנסות קלינית – רפואה דחופה פרמקולוגיה חישוב רוקחי ופרמקולוגיה קלינית איכות וניהול הטיפול קידום בריאות התנסות קלינית מתקדמת גנטיקה ואמבריולוגיה חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית בריאות הציבור והקהילה מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בר פואה דחופה ובמצבי חירום ואסון תזונה ודיאטטיקה מדעי הסיעוד ב גריאטרי ה ובשיקום

3 מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים : * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה א' שם הקורס נ"ז (נקודות זכות) ש"ס (שעות שבועיות) דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 מבוא לפסיכולוגיה – מקוון 2 2 אנטומיה ופיזיולוגיה 7 7 כימיה וביוכימיה 3 3 מדעי הסיעוד -* מקוון 1 2 אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה 3 3 תקשורת ומיומנויות בינאישיות * 2 2 חישוב רוקחי - מקוון 1 1 אתיקה וחוק בבריאות * 2 2 מערכת הבריאות בישראל - מקוון 1 1 ביולוגיה של התא - מקוון 0 2 סה"כ 23 26 פרמקולוגיה 4 4 כימיה וביוכימיה פתולוגיה כללית 2 2 עקרונות הסיעוד הקליני * 2 2 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורג יה חלק א' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה , מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות – חלק א' 5 5 אנטומיה ופיזיולוגיה , מבוא למדעי הרפואה סה"כ 1 2 1 2 סימולצי ות בתקשורת במצבים קליניים 2 * 2 תקשורת ו מיומנויות בינאישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות – חלק ב' 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א', אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה ; פרמקולוגיה סיעוד בגריאטריה ושיקום 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פתולוגיה מדעי הרפואה וה סיעוד בכירורגיה חלק ב' 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א', אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה ; פרמקולוגיה בריאות הציבור והקהילה - מקוון 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פרמקולוגיה ; אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפו אה סה"כ 18 18 סה"כ שנה א' 62 65

4 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ב' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ התנסות קלינית – כירורגית * 3 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה, חשיבה קלינית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה מ דעי הרפואה והסיעוד ב רפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון 4 4 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה התנסות קלינית - פנימית* 4 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במח לות פנימיות , סיעוד בגריאטריה ושיקום התנסות קלינית - קהילה* 2 7 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, בריאות הציבור והקהילה גנטיקה ואמבריולוגיה 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד כירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 24 50 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ומיילדות 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות ובכירורגיה , פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקו לוגיה התנסות קלינית - רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה , חשיבה קלינית התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות ה נפש, התנסות קלינית פנימית, חשיבה קלינית סה"כ 18 28 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורג יה ספציפית ( מקוון) 4 4 אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה , מבוא למדעי הרפואה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה , חשיבה קלינית קידו ם הבריאות * 1 1 קידום בריאות בקהילה – פרויקטים 2 * 2 התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר , חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית וכירורגית איכות וניהול הטיפול* 1 1 תזונה ודיאטטיקה - מקוון 1 2 מבוא לאפידמיולוגיה – מקוון 2 2 סה"כ 15 26 סה"כ שנה ב 57 118

5 שנה ג' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' 4 ימי התנסות סיעוד בשעת חירום ומצבי אסון 1 1 חדשנ ות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית 1 1 התנסות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה סה"כ שנה ג 11 24 סך כל התכנית 130 207 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בב חינה ובציון הסופי (לפחות)

6 תקנות 1 . בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 במבחן ובקורס (לפחות). 2 . סטודנט הנכשל בקורס אחד – חייב לחזור עלי ו במועד הקרוב ביותר בו מתקיים הקורס . 3 . התנסות קלינית: • ההחלטות האקדמיו ת והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע. • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות ו קיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך ב התנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל. • ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ. פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx 4 . תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד: • ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות) בקורסי ה חטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. • סיום כל חו בות ה תואר בתקופה שלא תעלה על 4 שנות לימוד . 5 . תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות : • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת • על ה סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות : www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

7 הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ה סיעוד: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הישגים אקדמיים ד"ר דורית וייל לוטן מר' ד מיטרי וידרמן פרופ' עליזה עמיאל גב' אירנה שיניאבסקי מר תומר נווה ועדה לפניות סטודנטים ד"ר דורית וייל לוטן גב' אירנה שיניאבסקי מר ד מיטרי וידרמן מר תומר נווה עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה" תשפ"ב (תלמידי שנה ב' בתכנית)

8 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ב' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק ב' 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות, מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה 4 4 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות ,מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה התנסות קלינית - פנימית* 4 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , סיעוד בגריאטריה ושיקום התנסות קלינית - קהילה* 2 7 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל*, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, בריאות הציבור והקהילה מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד חלק א' כירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 22 37 התנסות קלינית – כירורגית * 3 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל* , פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה, חשיבה קלינית , התנסות קלינית פנימית * מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ומיילדות 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות ובכירורגיה, פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בילד וב מתבגר 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה התנסות קלינית - רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה , חשיבה קלינית התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות ה נפש, התנסות קלינית פנימית, חשיבה קלינית סה"כ 21 42 מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ספציפית ( מקוון) 4 4 אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני , מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה , מבוא למדעי הרפואה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האי שה, חשיבה קלינית קידום הבריאות * 1 1 קידום בריאות בקהילה – פרויקטים 2 * 2 חשיבה קלינית*, התנסות קלינית קהילה התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר, חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית וכירורגית איכות וניהול הטיפול* 1 1 תזונה ודיאטטיקה - מקוון 1 2 מבוא לאפידמיולוגיה – מקוון 2 2 סה"כ 15 26 סה"כ שנה ב 58 105

9 עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה" תשפ"ב (תלמידי שנה ג' בתכנית) שנה ג' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' 4 ימי התנסות סיעוד בשעת חירום ומצבי אסון 1 1 לסטודנטים בשנה ג' בלבד חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית 1 1 לסטודנטים בשנה ג' בלבד התנסות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות , כול הקורסים העיוניים שנלמדו בשנים א' ב' כולל סמסטר קיץ פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה סה"כ שנה ג 11 24 סך כל התכנית 130 190 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציו ן הסופי (לפחות)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==