ביהס לניהול וכלכלה - תואר ראשון בכלכלה וניהול תשפג

ידיעון שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר ל ניהול וכלכלה תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.A. דקן ביה"ס: פרופ' יואב גנזך ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב -הרץ

עמוד 1 מתוך 33 ת ו כן עניינים )1 תכנית לתואר "בוגר B.A. בכלכלה וניהול. ................................ ............. 4 א תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון (עם לימודי נדל"ן) ב תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש. ........ 4 ג תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול שיווק ויזמות ד תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות ב - Applied Data Science 4 )2 תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול. ......................... 4 .1 תכנית לתואר "בוגר" B.A . בכלכלה וניהול ................................ .............. 5 מטרת התכנית ................................ ................................ .......................... 5 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ .............. 5 תכנית קורס י חובה ובחירה ................................ ................................ ........ 6 פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד): .............. 7 שנה א' ................................ ................................ ................................ 7 ..... שנה ב' ................................ ................................ ................................ 8 ..... שנה ג ................................ ................................ ................................ ....... 9 קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 10 קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 11 סמסטר א' ................................ ................................ ............................. 11 קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 12 סמסטר ב' ................................ ................................ .............................. 12 לימודי אנגלית בתחומי כלכלה וניהול ................................ ........................ 13 סמינר ................................ ................................ ................................ 14 .... להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשפ"ג ................................ 14 ...... א. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון ........... 16 מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 16 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ............ 17

עמוד 2 מתוך 33 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון ................................ ........... 17 פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 18 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 18 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 19 .... קורסי בחירה במסלול: ................................ ................................ ............ 19 סמינר ................................ ................................ ................................ 20 .... ב תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש 20 מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 20 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש ................................ 21 ...... פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 22 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 22 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 23 .... סמינר ................................ ................................ ................................ 23 .... ג. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכל כלה וניהול עם מסלול ב שיווק ויזמות מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 23 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ............ 23 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות ................................ 25 ..... פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 26 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 26 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 26 .... קורסי בחירה במסלול: ................................ ................................ ............ 27 שנה ג' ................................ ................................ ................................ 27 .... על הפרקטיקום: ................................ ................................ ..................... 27 ד ........ תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם התמחות ב - Applied Data Science ................................ ................................ ................................ ....... 28 ראש ההתמחות: מר אייל זינגר ................................ ................................ ....... 28 רקע ................................ ............................ שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

עמוד 3 מתוך 33 מטרות ההתמחות ................................ ........ שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ייחודיות ההתמחות ................................ ..... שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ............ 29 פרישת קורסי חובה על פני הסמסטרים: ................................ .................... 30 פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי ההתמחות: ................................ ......... 32 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 32 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 32 .... סמינר ................................ ......................... שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. תכנית קורסי חובה למתחי לי תשפ"א (עולים לשנה ג'): ..... שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ועדות בית הספר לניהול וכלכלה ................................ ................................ 33 ...... ועדה לבחינת הישגים אקדמיים: ................................ .............................. 33 ועדה לפניות סטודנטים: ................................ ................................ .......... 33

עמוד 4 מתוך 33 בית הספר לניהול וכלכלה דקן ביה"ס: פרופ' יואב גנזך ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב -הרץ במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שתי תכניות לימוד: )1 תכנית לתואר "בוגר B.A. בכלכלה וניהול. במסגרת הלימודים בתכנית ניתן לבחור באחד מהמסלולים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר): ב. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון (עם לימודי נדל"ן) ג. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש. ד. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול שיווק ויזמות . ו. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות ב- Applied Data Science )2 תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול . מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשפ"ג בבית הספר למדעי המחשב. מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה: במהלך שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים וההתמחויות בבית הספר. לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן: • סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול. • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול). • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול. ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'. מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. שינוי מסלול במהלך שנה ב' עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

עמוד 5 מתוך 33 1 . תכנית לתואר "בוגר" B.A . בכלכלה וניהול מטרת התכנית התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורות הכלכלה והניהול, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית מכשירה את בוגריה להשתלבות איכותית ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ומקנה בסיס איתן לה משך לימודים לתארים גבוהים יותר. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה* ניהול כלכלה סה"כ 112 90 4 12 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 36 36 שנה ג' 33 11 4 12 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג' בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד, בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קור סים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

עמוד 6 מתוך 33 תכנית קורסי חובה ובחירה שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר א': מאקרו כלכלה א' אקונומטריקה א' יסודות המימון יסודות השיווק תורת המחירים ב' יסודות היזמות סמסטר א': דיני עסקים תורת ההחלטות Corporate Responsibility- A Business Perspective בינה עסקית ל - Data Science סמסטר א'/ב': כלכלת ישראל סמינר 6 קורסי בחירה בניהול 3 קורסי בחירה בכלכלה סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים תורת המחירים א' סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' אקונומטריקה ב' תורת המחירים ג' אנליסט SQL 43 נקודות זכות 36 נ קודות זכות 33 נקודות זכות • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

עמוד 7 מתוך 33 פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד): שנה א' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' מבוא למיקרו כלכלה 5 4 2 6 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 2 4 - מתמטיקה א' 5 5 2 7 - מבוא לטכנולוגיות מידע 3 3 - 3 - חשבונאות א' 3 2 2 4 - יסודות התנהגות ארגונית מיקרו 2 2 - 2 - סמסטר ב' מבוא למאקרו כלכלה 4 3 2 5 מבוא למיקרו כלכלה הסקה סטטיסטית 3 3 2 5 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה ב' 3 3 - 3 מתמטיקה א' תורת המחירים א' 4 3 2 5 מבוא למיקרו כלכלה מתמטיקה א' חשבונאות ב' 3 2 2 4 חשבונאות א' מבוא לארגון וניהול 2 2 - 2 יסודות התנהגות ארגונית מיקרו פייתון לכלכלנים 3 2 2 4 סה"כ 43 53

עמוד 8 מתוך 33 שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' תורת המחירים ב' 5 4 2 6 תורת המחירים א' מתמטיקה ב' מאקרו כלכלה א' 3 3 - 3 מתמטיקה א' מבוא למאקרו כלכלה אקונומטריקה א' 3 2 2 4 מתמטיקה ב' הסקה סטטיסטית יסודות השיווק 3 3 - 3 - יסודות המימון 5 4 2 6 הסקה סטטיסטית מבוא למאקרו כלכלה חשבונאות א' מתמטיקה ב' יסודות היזמות 3 3 - 3 מבוא למיקרו כלכלה חשבונאות א' סמסטר ב' תורת המחירים ג' 4 3 2 5 תורת המחירים ב' מאקרו כלכלה ב' 3 3 - 3 מאקרו כלכלה א' אקונומטריקה ב' 3 2 2 4 אקונומטריקה א'

עמוד 9 מתוך 33 שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר אנליסט SQL 2 2 - 2 מבוא לטכנולוגיות מידע סה"כ 34 39 שנה ג שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' כלכלת ישראל * 2 2 - 2 אקונומטריקה ב' מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' תורת ההחלטות 2 2 - 2 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מחירים ב' Corporate Responsibility- A Business Perspective 2 2 - 2 מבוא לארגון וניהול דיני עסקים 2 2 - 2 - בינה עסקית ו - Big Data 3 3 - 3 מבוא לטכנולוגיות מידע

עמוד 10 מתוך 33 שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמינר * 4 2 - 2 כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים סמסטר ב' כלכלת ישראל * 2 2 - 2 אקונומטריקה ב' מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' סמינר * 4 2 - 2 כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים סה"כ 15 13 * ניתן ללמוד קורסים אלה בסמסטר א' או ב' קורסי בחירה במסגרת קורסי הבחירה על סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו - 3 קורסים ממ סגרת קורסי הבחירה בכלכלה . סט ודנט הלומד במסלולים שוק ההון צריך לבחור 2 קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט הלומד במסלול משאבי אנוש - צריך לבחור 2 קורסי בחירה בניהול ו 3- קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט במסלול שיווק ויזמות - צריך לבחור 2 קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט בהתמחות Applied Data Science- - צריך לבחור 2 קורסי בחירה בכלכלה סטודנט הלומד במסלול / התמחות - פרטים לגבי קורסי הבחירה ב מסלול ולגבי קורסי הבחירה בכלכלה - יש לקרוא בפירוט של המסלול.

עמוד 11 מתוך 33 בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד, בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'. להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים ב שנה"ל תשפ"ג ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף . 2 נ"ז קורסי בחירה סמסטר א' שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר קורסי בחירה בכלכלה פינטק יסודות המימון תורת המחירים ב' קורסי בחירה בניהול שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר ארגוני שירות יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו מבוא לארגון וניהול שיווק דיגיטלי יסודות השיווק ניהול הפרסום יסודות השיווק תורת ההשקעות א' יסודות המימון פינטק יסודות המימון תורת המחירים ב' קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים: מבוא לאסתטיקה גנים וסביבה בתורשת האדם המיתולוגיה בתרבויות העולם תבלינים, תה וכספית אובייקטים חכמים לאנשים חכמים ע וד יותר

עמוד 12 מתוך 33 מיסטיקה ורציונליות הפילוסופיה של הגל מימזיס- אמנות כחיקוי המציאות מבוא לחשיבה ביקורתית קורסי בחירה סמסטר ב' קורסי בחירה בכלכלה שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר כלכלת רשת וניהול עסקים דיגיטליים תורת המחירים ב' כלכלה פוליטית מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' מימון נדל"ן יסודות המימון קורסי בחירה בניהול שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר התנהגות צרכנים יסודות השיווק אתיקה ודיני ניירות ערך יסודות המימון ניהול השיווק והשירות יסודות השיווק אירגוני שירות ניהול פיננסי ) 3( נ"ז יסודות המימון פיתוח מוצר - מרעיון לפתרון יסודות ה יזמות קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים: לוגיקה ופילוסופיה אמנות ותיאוריות עכשוויות מיסטיקה ורציונליות המהפכה התרבותית של שנות ה 60- תכנות ללא מתכנתים

עמוד 13 מתוך 33 תרבות הרוק ומוסיקה עכשווית לימודי אנגלית בתחומי כלכלה וניהול כל הסטודנטים ילמדו קורס חובה בשנה ג, בשפה האנגלית : Corporate Responsibility- A Business Perspective סטודנט בעל פטו ר מלימודי אנגלית מחויב ללמוד בנוסף , קורס אחד באנגלית בתחום כלכלה וניהול במהלך התואר . ניתן ללמ ו ד יותר קורסי א נגלית בתחום כלכלה וניהול . סטודנט ברמה מתקדמים א או מתקדמים ב יכול אך אינ ו מחויב ללמוד עוד קורסי אנגלית בתחום כלכלה וניהול במהלך התואר . להלן רשימת קורסי האנגלית מבניהם ניתן לבחור קורס אנגלית נוסף בכלכלה וניהול, למי שחייב או למי שמעוניין. כל הקורסים בהיקף של 2 נ"ז , דרישות הקדם יופיעו במידע -נט: סמסטר א שם הקורס באנגלית סוג קורס אותו הקורס באנגלית מחליף Management Processes and Organizational Analysis קורס חובה שנה א מבוא לארגון וניהול The Globalization of Finance קורס בחירה בכלכלה Poverty and the structure of unemployment קורס בחירה בכלכלה Society, Economics and Politics קורס בחירה בכלכלה The Future is Here קורס כללי או קורס בחירה בניהול Intercultural Communication קורס כללי או קורס בחירה בניהול Conflict Resolution and Negotiation קורס בחירה בניהול סמסטר ב שם הקורס באנגלית סוג קורס אותו הקורס באנגלית מחליף Corporate Social Responsibility- A Business Perspective קורס חובה שנה ג - ניהול אחראי במאה ה -21- מ תאים למתחילי תשפ"א בלבד Globalization and Organizations קורס בחירה בניהול

עמוד 14 מתוך 33 Environmental awareness and green growth קורס בחירה בניהול Sustainable and Social Economics קורס בחירה בניהול Cyber Threats and the modern organization קורס בחירה בניהול סמינר עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה ו הערכתה. על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על - פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. כחלק מחובות הסמינר, על הסטודנט להציג בכתה חלקים מתוך עבודת הסמינר בהתאם להנחיית המנחה. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו נ יתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת. כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה: אקונומטריקה א' ו - ב', מאקרו כלכלה א' ו - ב', תורת המחירים א, ב' ו -ג' . בנוסף לכל סמינר יתכנו דרישות קדם נוספות , המפורטות בטבלה להלן. כחלק מחובות הסמינר על הסטודנט להירשם לסדנת כתיבה אקדמית אשר תתקיים במהלך הסמסטר בו רשום הסטודנט לסמינר . סטודנט שלא יקבל ציון עובר בסדנה , ציונו בסמינר יהיה 'לא השלים את חובות הקורס'. כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז , למעט סמינר התמחות מעשית . להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תש פ"ג

עמוד 15 מתוך 33 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים. ** סמינר ההתמחות המעשית בכלכלה וניהול מאפשר לסטודנטים מצטיינים להתחיל את הקריירה עוד בזמן הלימודים. ההתמחות המעשית מקנה חיבור בין הלימודים ליישום המעשי שלהם, ניסיון בעבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להשתלבות בארגון עם סיום הלימודים. ההתמחות נעשית יום בשבוע לאורך שנה ג, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים במגזר העסקי והציבורי, תוך ליווי אקדמי של סגל ביה"ס. בין הארגונים בהם סמסטר א' סמינר מרצה דרישות קדם נוספות סמינר כלכלה פיננסית מיכאל גורקוב התמחות מעשית (שנתי) ** סני זיו וד"ר שירית כתב הרץ סמסטר ב' מדיניות כלכלית בישראל סני זיו מיועד רק להתמחות נדל"ן היבטים ניהוליים בתחום השירות פרופ' חנה מדלר לירז מיועד רק למסלול ניהול השירות ניהול השיווק והשירות התנהגות צרכנים כלכלת רשת וניהול עסקים דיגיטליים ד"ר אמיר עציוני כלכלה פוליטית ד"ר אודליה היזלר יש ללמוד במקביל את הקורס כלכלה פוליטית משאבי טבע וסביבה ד"ר דפנה דיסני

עמוד 16 מתוך 33 מוצעים תפקידים בתשפ"ג נמנים: IBI , מגדל שוקי הון , אג'יו, D&B , מומנטום, Startup Nation Central , כנסת ישראל, נומריקס , משרד האוצר , ewave nadlan , טריגו, ריט ,1 BDSK , אנטרופי , SFI , Precise , Fitter , Cortigo , Toro , Save Capital , M & R , Re Fresh Global . ההתמחות המעשית בת 6 נ"ז מחליפה סמינר אקדמי רגיל 4 - נ"ז וקורס בחירה בכלכלה או מסלול או ניהול 2 - נ"ז. א. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון (עם לימודי נדל"ן) ראש המסלול: ד"ר רחל אזוראל כאליפא מטרת המסלול מטרת המסלול הנה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של שוק ההון ולהכשירם להשתלבות בתפקידים שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. שוק ההון הופך ליותר ויותר תחרותי, מורכב ומלא תהפוכות, מה שגורר גם התערבות מצד הרגולטורים השונים – והופך את כל המשחק למורכב בהרבה ממה שהיה בעבר. המסלול מקנה תשתית תיאורטית מעמיקה לניתוח מצב השוק וכן ידע על מכשירים פיננסיים שונים, על השחקנים השונים בשוק ועל החוקים החלים בו. המסלול מ קנה לסטודנטים כלים יישומיים, כולל שימוש בת ו כנות והתנסות בחדר עסקאות בו מלמדים תיאוריה ופרקטיקה. כחלק מהמסלול אנו מציעים גם קורסים בתחום הנדל "ן. תחום זה דורש השקעה כספית גדולה ויזמי הנדל " ן נדרשים לגייס הון משמעותי למימון פרויקטים בתחום. במסגרת המסלול יכיר ו הסטודנטים לעומק כלים ופתרונות למימון השקעות בתחום הנדל"ן. המסלול מקנה ידע שנדרש ל בחינות הרישוי של הרשות לניירות ערך (לניהול תיקים, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות): אתיקה ודיני ניירות ערך, מקצועית א ומקצועית ב. את הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך ניתן לבצע באו פן עצמאי ברשות לניירות ערך במהלך סמסטר ב של שנה ג. את הבחינות במקצועית א ומקצועית ב ניתן לבצע באופן

עמוד 17 מתוך 33 עצמאי ברשות לניירות ערך, לאחר קבלת זכאות לתואר ומעבר של הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך. המרצים במסלול משלבים אקדמיה עם ניסיון פרקטי, חלקם אנשי אקדמיה וחלקם מהמגזר העסקי ומהמגזר הציבורי. המסלול מהווה יתרון לסטודנטים המעוניינים להשתלב בשוק ההון כאנליסטים, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, וכיו"ב ולכאלו המעוניינים להשתלב בחברות שעוסקות בנדל"ן או בתחום השקעות בנדל"ן. לימודי המסלול יחלו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז. סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 4 4 שנה א' 43 43 שנה ב' 39 34 5 שנה ג' 30 11 7 4 4 4 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'. תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות המימון יסודות השיווק יסודות היזמות סמסטר א': כלכלת ישראל Corporate Responsibility- A Business Perspective תורת החלטות

עמוד 18 מתוך 33 שנה א' שנה ב' שנה ג' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' אנליסט SQL ניהול פיננסי* מימון נדל"ן דיני עסקים בינה עסקית ו - Big Data סמינר** 2 קורסי בחירה בכלכלה** תורת ההשקעות א'* אגרות חוב 1 קורס בחירה בשוק ההון** סמסטר ב': כלכלת ישראל** סמינר** מסחר בחדר עסקאות 1 קורס בחירה ב שוק ההון** 43 נקודות זכות 39 נקודות זכות 30 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול בשוק ההון ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' . • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר

עמוד 19 מתוך 33 סמסטר ב' ניהול פיננסי 3 3 - 3 יסודות המימון מימון נדל"ן 2 2 2 יסודות המימון סה"כ 5 5 שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' תורת ההשקעות א' 3 3 3 יסודות המימון אגרות חוב 2 2 יסודות המימון סמסטר ב' מסחר בחדר עסקאות 2 2 2 יסודות המימון תורת השקעות א סה"כ 7 7 7 קורסי בחירה במסלול: יש לבחור קורס בחירה אחד בהיקף של 2 נ"ז מבין שני הקורסים הבאים : שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר סמסטר א' ייזום נדל"ן 2 מימון נדל"ן

עמוד 20 מתוך 33 שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר סמסטר ב' אתיקה ודיני ניירות ערך 2 יסודות המימון תורת ההשקעות ב' 3 תורת ההשקעות א אג"ח סמינר סטודנטים במסלול ילמדו סמינר במימון או כל סמינר אחר שיוצע בתכנית או סמינר התמחות מעשית. סטודנט שילמד סמינר התמחות מעשית יוותר על קורס בחירה אחד בכלכלה או במסלול ,לבחירתו . * ייתכנו שי נויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה במסלול. ב. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש ראש המסלול: פרופ' רפאל שניר מטרת המסלול ניהול משאבי אנוש מורכב מתכנון של מדיניות בהקשר להיבט של המשאב האנושי בניהול והיישום שלה בפועל. כלומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. התקופה הנוכחית הנה תקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, ה מבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה, הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות. בתקופה זו גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. המ סלול מקנה לסטודנטים הבנה מעמיקה ויכולות יישום בתחום המעניין והדינאמי של ניהול משאבי האנוש, שיאפשרו להם להתאים את הנהלים ודרכי הפעולה הסטנדרטיים של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה אסטרטגית.

עמוד 21 מתוך 33 הלימודים במסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלק ות משאבי אנוש בארגונים ובחברות לפיתוח ארגוני, ומהווים בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש ותחומים קרובים (ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית, לימודי עבודה, וכדומה). המסלול הוא בשיתוף עם בית הספר למדעי ההתנהגות . לימודים במסלול זה יתחילו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסי חובה במסלול קורסי בחירה בניהול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* סה"כ 112 90 8 4 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 38 34 4 שנה ג' 31 11 6 4 4 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג' תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות היזמות יסודות השיווק יסודות המימון סמסטר א': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** דיני עסקים ניהול אחראי במאה ה -21- למתחילי תשפ"ב ילמד בשפה האנגלית בינה עסקית ו - Big Data

עמוד 22 מתוך 33 יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים מבוא לניהול משאבי אנוש (קבוצה ייעודית למסלול) סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' אנליסט SQL מיון מועמדים לעבודה סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** הדרכה והערכת תפקוד * 2 קורסי בחירה בניהול* * סמסטר ב': כלכלת ישראל** סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** פיתוח ארגוני * מנהיגות והנעת עובדים* 2 קורסי בחירה בניהול ** 43 נקודות זכות 38 נקודות זכות 31 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול במשאבי אנוש ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס נ"ז לקורס סמסטר ב' מיון מועמדים לעבודה 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סה"כ 2 2

עמוד 23 מתוך 33 שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' הדרכה והערכת תפקוד 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סמסטר ב' פיתוח ארגוני 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש מנהיגות והנעת עובדים 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סה"כ 6 6 פירוט קורסי בחירה בניהול מופיע בהסבר של התכנית הרגילה. סמינר סטודנטים במסלול ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים המוצעים בתוכנית או סמינר התמחות מעשית. סטודנט שילמד סמינר התמחות מעשית יוותר על קורס בחירה אחד בכלכלה או בניהול לבחירתו . * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה במסלול. ד. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול ב שיווק ויזמות ראש המסלול: פרופ' חנה מדלר -לירז מטרת המסלול ל מסלול ב שיווק ויזמות שתי מטרות מרכזיות: האחת, להציג את הידע העכשווי ביותר בתחום השיווק כהתמחות רב - תחומית הממוקדת בלקוח. המטרה השנייה, לחשוף את הסטודנטים/ות ל שלבי התהליך היזמי, מ שלב גיבוש ה רעיון , דרך פיתוח מוצר חדש, שיווק ומימון למ יזמים חדשים ועוד, תוך העמק ת הידע האקדמי ורכישת מיומנויות

עמוד 24 מתוך 33 מעשיות. המסלול בוחן את האתגרים וההזדמנויות עמם מתמודדים יזמים, מנהלי שיווק ושירות, משלב פיתוח המוצר, דרך גיוס הלקוח ות ועד לשלב שימור ם. בסביבה העסקית של ימינו, ובוודאי שבמציאות המורכבת שמגפת הקורונה יצרה, חשיבה יזמית המשלבת יצ ירתיות ותעוזה ושימוש באסטרטגיה שיווקית הופכים ליתרון תחרותי מרכזי בין חברות. במסגרת התכנית מתקיים קורס מעשי בו סטודנטים נחשפים מדי שבוע ל”חקר מקרה” ( Case study ) של חברות מצטיינות בתחומי השיווק , חברות סטארט -אפ מצליחות , מתקיים דיון על דילמות ניהוליות ונפג שים לשיחה עם יזמים/ות ו מנהלים/ות בכירים/ות העובדים בתחום השיווק. שיחות אלו מניבות הצעות לעבודה ומפתחות קשרים עם המגזר העסקי. בוגרי המסלול צוברים ידע אקדמי וכלים מעשיים, המאפשרים להם להשתלב בהצלחה ב תפקידי שיווק, רשתות חברתיות (תוכן ומדיה), פרסום, ניהול מוצ ר, ניהול חוויות לקוח ועוד . עקרונות החשיבה היזמית מסייעים לבוגרים במתן מענה איכותי ומהיר לאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום, בשל המציאות המשתנה ואי הוודאות. לימודי ה מסלול יחלו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 4 4 שנה א' 43 43 שנה ב' 42 34 8 שנה ג' 27 11 4 4 4 4 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'

עמוד 25 מתוך 33 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות השיווק יסודות היזמות יסודות המימון ארגוני שירות* סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' אנליסט SQL ניהול השיווק והשירות * התנהגות צרכנים* פיתוח מוצר - מרעיון לפתרון* סמסטר א': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** דיני עסקים Corporate Responsibility- A Business Perspective בינה עסקית ו - Big Data סמינר** קורסי בחירה בכלכלה** 2 קורסי בחירה במסלול* סמסטר ב': כלכלת ישראל** 2 קורסי בחירה בכלכלה** פרקטיקום* סמינר * 43 נקודות זכות 42 נקודות זכות 27 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

עמוד 26 מתוך 33 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' ארגוני שירות 2 2 - 2 התנהגות ארגונית מיקרו מבוא לארגון וניהול סמסטר ב' ניהול הש יווק והשירות 2 2 - 2 ארגוני שירות התנהגות צרכנים 2 2 - 2 יסודות השיווק פיתוח מוצר - מרעיון לפתרון 2 2 - 2 יסודות היזמות סה"כ 8 8 - 8 שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר ב' פרקטיקום בשיווק, שירות ויזמות 4 4 - 4 יסודות היזמות ניהול השירות יסודות השיווק התנהגות צרכנים

עמוד 27 מתוך 33 סמינר 4 4 - 4 כל קורסי הליבה סה"כ 8 8 - 8 קורסי בחירה במסלול: יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה: שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' ניהול הפרסום 2 2 - 2 יסודות השיווק שיווק דיגיטלי 2 2 - 2 יסודות השיווק סמסטר ב' יצירתיות בפתרון בעיות 2 2 - 2 יסודות היזמות • קורסי הבחירה עשויים להשתנות מדי שנה. סמינר סטודנטים במסלול ילמדו סמינר 'היבטים ניהוליים בשיווק, שירות ויזמות' או כל סמינר אחר שיוצע בתכנית או סמינר התמחות מעשית. סטודנט שילמד סמינר התמחות מעשית יוותר על קורס בחירה אחד (בכלכלה או מסלול או "אימפקט לתואר"), לבחירתו. על הפרקטיקום בשיווק שירות ויזמות: מ טרת הקורס ( בהיקף 4 נ”ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים ( case study ) של חברות מו בילות בתחום השי ווק

עמוד 28 מתוך 33 בעולם וחברות סטארט - אפ מצליחות. כמו כן, ינותחו דילמות בתחום השיווק והיזמות במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו יזמים ו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים. * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והס מינרים במסלול. ה. ת כנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם התמחות ב- Applied Data Science ראש ה התמחות: ד"ר אייל זינגר מטרות ההתמחות בשנים האחרונות, בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, כמויות אדירות של מידע ( Big Data ) מיוצרות ונאגרות בידי ארגונים וחברות. מידע זה הנו בעל ערך רב עבור הארגונים והחברות בתנאי שידעו לרתום את המידע המצוי ברשותם לטובת קבלת החלטות טובות יותר ולייצור מוצרים ושירותים חדשים, יעילים וחדשניים יותר . ארגונים משתמשים במדע הנתונים ( Data Science ) כדי ל הפוך נתונים לשלל תוצרים המספקים יתרון תחרותי, לניהול מושכל ולעיתים אף מהווים את המוצר אותו מוכרת החברה או ליבת הטכנולוגיה של מוצר כזה. מנהל שמבין ומכיר את השיטות ואת הכלים המתקדמים לטיפול, ניתוח והפקת תובנות מנתוני עתק , יוכל לקבל החלטות טובות יותר לארגון ואף לקדם מוצרים וכלים מבוססי נתונים בארגון. כלכלנים עוסקים מאז ומתמיד בניתוח נתונים והנם בעלי יכולות לספר את הסיפור מאחורי נתונים. על מנת שכלכלנים יוכלו להמשיך להיות רלוונטיים גם בשוק העבודה המודרני, מוטה הטכנולוגיה, נצייד את הסטודנטים שלנו לכלכלה וניהול בכלים הטכנולוגיים המתקדמים לניתוח נתונים בעידן המידע. לתפישתנו, כל כלכלן וכל מנהל כבר בעידן של היום ובטח בעידן המחר חייבים להיות בעלי אוריינות טכנולוגית בסיסית לכל הפחות, על מנת שיוכלו להשתמש בכישורי הכלכלה והניהול שלהם וכן על מנת להכיר ואף להשתמש ביכולות שהטכנולוגיו ת מעמידות לרשות הארגון לשכלול הפעילות הניהולית בו. ההתמחות בתחום מדע הנתונים היישומי, תאפשר לסטודנטים להשתלב בשוק העבודה כדאטה אנליסט , לצבור ידע מעמיק ומתקדם בתחום. ההתמחות תפתח בפני

עמוד 29 מתוך 33 הסטודנטים גישה לתפקידים שונים בתחום ניתוח הנתונים ב חברות ייעו ץ, ארגונים גדולים, חברות start-up , משרדי ממשלה ו מחלקות מחקר ופיתוח ב חברות עסקיות . בוגר ההתמחות יהיה בעל הבנה מעמיקה בתחום מדע הנתונים, ידע ליישם כלים מגוונים לניתוח נתונים, יתנסה בהפקת תובנות כלכליות ועסקיות ויוכשר לשמש כאנליסט/חוקר של ביג דאטה - Big Data Analyst . לבוגר ההתמחות יפתח תחום עיסוק נוסף בו יכולים בוגרי תואר בכלכלה וניהול להשתלב בשוק התעסוקה החדש. היקף ההתמחות : ההתמחות תקנה לסטודנטים ידע מעמיק בתחום מדע הנתונים בהיקף של 20 נ"ז. ההתמחות תבנה על רובד ידע בסיסי שכבר ניתן בתחום זה לכלל הסטודנטים בת וכנית, כחלק מלימודי החובה וכולל 10 נ"ז, כך שסה"כ הקורסים בתחום יסתכם ל . 30 - נ"ז יישומים לכלכלה וניהול : ההתמחות תציע קורסים שמשלבים בין Data Science לבין עולמות התכן של כלכלה וניהול הן בשימוש בנתונים לשם הפקת תובנות כלכליות ועסקיות והן בפתרון בעיות רלוונטי ות בתחומי הכלכלה והניהול כגון בתחום הפינטק. למידה מבוססת פרויקטים : ההתמחות תציע למידה מבוססת פרויקטים בשלב המתקדם שלה, בשנה ג' סמסטר ב'. הסטודנטים יישמו כלי בינה מלאכותית ( AI ) לפתרון בעיות מתחום הכלכלה והניהול. חיבור לשוק העבודה : לסטודנטים מצטיינים תינת ן האפשרות להשתלב בהתמחות מעשית בתחום ה - Data Science במהלך שנה ג'. לימודי ה התמחות יחלו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 4 4 שנה א' 43 43 שנה ב' 43 37 6 שנה ג' 26 8 10 4 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==