ידיעון ביהס למדעי המחשב–תשפ"ג

1 ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי המחשב תואר ראשון (. (B.Sc במדעי המחשב דקנית: פרופ' דלית נאור

2 ידיעון בי ת הספר למדעי המחשב – תשפ"ג תוכן עניינים תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.SC. , B.A. ................................ ................................ ..................... 3 תכנית לתואר "בוגר" B.SC. במדעי המחשב ................................ ................................ .................... 4 קורסי בחירה ................................ ................................ ................................ ................................ 8 .. תכנית לתואר "בוגר" B.SC. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ................................ 10 ...... תכנית לתואר "בוגר" B.SC.) ) במדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים – ................................ ....... 12 מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.SC. במדעי המחשב ................ 16 קורסי חובה במדעי המחשב – שנה"ל תשפ"ג ................................ ................................ ................. 20 ועדות ביה"ס למדעי המחשב ................................ ................................ ................................ ........ 21

3 ידיעון בי ת הספר למדעי המחשב – תשפ"ג דקנית בית הספר : פרופ' דלית נאור תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.Sc. , B.A. במסגרת לימודי התואר ה ראשון בבית הספר למדעי המחשב מתקיימות שתי תכניות לימודים : .1 תכנית ל תואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב . במסגרת הלימודים בת כ נית ניתן גם להתמחות באחד מהתחומים הבאים ( ביטוי ללימודי התמחות או חטיבה יינתן בג יליון ה ציונים של הבוגר :) .1 א. התמחות בתקשורת ואינטרנט . .1 ב. התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות. . 1 .ג התמחות במדע הנתונים – Data Science .2 תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול. רוב התכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד – מסלול לימודי יום ומסלול דו - יומי (מעוף). במסלול לימודי היום לומדים שני סמסטרים בשנה, במשך 3 שנים. ב מסלול הדו - יומי לומדים הסטודנטים יומיים בשבוע, בימי חמישי (משע ות הצהריים) ובימי שישי. סטודנטים הלומדים במסלול מעוף בתוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו ביום נוסף (אחה"צ) באמצע השבוע. פריסת הלימודים במסלול הדו - יומי היא על פני 4 שנים, 3 סמסטרים בשנה. מעבר תכניות בתוך בית הספר למדעי המחשב : סטודנט יהיה רשאי להחליף ת כנית לימודים פעם אחת בלבד במהלך לימודיו כמפורט להלן . כל בקשה לשינוי יש להעביר ל- MyMta (מרכז השירות לסטודנט) לא יאוחר מתום שנה א ' (או מאוחר יותר אם הדבר לא יגרום לעיכוב בסיום לימודי ו של הסטודנט ובאישור הדקן): • סטודנט הלומד בת כנית ללא התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית עם התמחות/חטיבה. • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית ללא התמחות/חטיבה. • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה. מעבר מסלול (מעוף/לא מעוף) בתוך בית הספר למדעי המחשב: • סטודנט הלומד במסלול מעוף יוכל לעבור למסלול הרגיל (לא מעוף) בכל שלב בתואר. • סטודנט הלומד במסלו ל הרגיל יוכל לעבור למסלול מעוף עד תום שנה א' , כ פוף לאישור ה דקן על סמך ציוניו ועל בסיס מקום פנוי .

4 .1 תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מטרת הת כנית ת כנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים י י שומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב. מומלץ ללמוד לפי המבנה הרשום בהמשך מכיוו ן שהרישום לקורסים נעשה על פי ת כנית הלימודים . סטודנטים שחורגים מתכנית הלימודים ה רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי . מבנה הת כנית * במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס בחירה אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז . ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב . קורסי חובה שנה א' לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א' . מסגרת מס' נ"ז קורסי חובה 84 קורסי בחירה במדעי המחשב (כ- 10 קורסים) מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים ( פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד) 30 קורס בחירה במתמטיקה * 4 סדנה 6 סה"כ 124 שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' תורת ההנמקה 3 - 3 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקה 3 2 4 חדו"א 1 תורת ההנמקה 4 2 6 מבוא למדעי המחשב 5 2 6

5 שנה ב' שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר ב' אלגברה לינארית 1 לימוד מוקדם של הקורסים: 1 . תורת ההנמקה 2 . מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים 4 2 6 חדו"א 2 חדו"א 1 אלגברה לינארית 1 4 - 4 מבוא להסתברות .1 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות " .2 חדו א 1 3 .מבוא למדעי המחשב .1 חדו"א 2 2 . מתמ טיקה בדידה 3 2 4 מתמטיקה בדידה מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקה חדו"א 2 3 2 4 תכנות מתקדם בשפת C מבוא למדעי המחשב 3 2 4 סה"כ שנה א ' 41 נ"ז שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' מבני נתונים כל קורסי שנה א' תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 5 - 4 תכנות מכוון עצמים ++ ושפת C תכנות מתקדם בשפת C 3 2 4 אלגברה לינארית 2 אלגברה לינארית 1 4 - 4 מבנה מחשבים תכנות מתקדם בשפת C 4 - 4

6 שנה ג' השלמת קורסי הבחירה ובנוסף: בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול י הלימוד רגיל/מעוף . אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר ב' ארכיטקטורת מחשבים מבנה מחשבים 4 - 4 אלגוריתמים מבני נתונים 5 - 4 כלים פרקטיים לתעשייה - בסיס 2 1 קורס בחירה מתמטי (אופציונלי) 4 - 4 2-3 קורסי בחירה סה"כ שנה ב' 25 נ"ז חובה סה"כ כ 38 נ"ז שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' מערכות הפעלה .1 תכנות מתקדם בשפת C .2 תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 3 .מבני נתונים 4 . ארכיטקטורת מחשבים 4 2 5 חישוביות אלגוריתמים 5 4 כלים פרקט יים לתעשייה - מתקדם סדנה 2 1 סדנה מבני נתונים תכנות מכוון עצמים ושפת C ++ ודרישות נוספות בהתאם לסדנה 6 6 סמסטר ב' סיבוכיות חישוביות 5 - 5 המשך סדנה סמסטר א' או ב' מערכות בסיסי נתונים מבני נתונים 3 - 3 6-7 קורסי בחירה במהלך השנה סה"כ שנה ג' 24 נ"ז חובה סה"כ כ- 44 נ"ז

7 סדנה בתכנית ללא התמחות : יש לבחור סדנ ה אחת. היקף כל סדנ ה – 6 נ"ז. דרישות קדם לכל ה סדנאות הן: ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ . לימוד במקביל של הקורס " מיומנויות לסדנה" . בנוסף, מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנ ה בטבלה בהמשך. קוד סדנה שם סדנה דרישות קדם 150028 Home Communication 150029 יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה 150047 פיתוח מציאות מדומה ומשחקי מחשב 150033 פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט – נט מתקדמות לימוד מוקדם או מקביל של הקורס פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C# 150054 סדנת שיתופי פעולה עם סטארטאפים 150055 סדנת יזמות 150057 סדנת משחקים ולמידת מכונה 150058 פיתוח מודלים פיננסים ופינטק 150059 סדנת נתונים רפואיים ציון עובר בקורס "אלגוריתמים" וציון עובר באחד משלושת הקורסים: "למידה חישובית עם פייתון", "מבוא ללמידת מכונה" או "למידה עמוקה" 150060 פיתוח מוצר תוכנה בטכנולוגיות מבוססות ענן 150061 מכונית אוטונומית 150051 תכנות תחרותי עם למידה חישובית 150062 סדנה ב למידה עמוקה בהשראת בעיות מחקריות 150063 פיתוח משחקים עם Unity הערות : 1 . ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף לעמידה בדרישות הקדם . 2 . סדנאות תי פתחנה בסמס טר א' בלבד. לא תיפתחנה סדנאות בסמס טר ב'.

8 קורסי בחירה יש ללמוד לפחות קורס מתמטי אחד בהיקף של . 4 נ"ז בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 30 נ"ז, מתוכם ניתן ל בחור עד 10 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים. לסטודנטים הלומדים בהתמחות / חטיבה : היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות / חטיבה. מומלץ להירש ם לקורסי בחירה כבר בשנה ב ' כמפורט בטבלאות המפרטות את מבנה התואר (עמ' .)4-5 להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשפ"ג לפי סדר הא' – ב' , כולל דרישות הקדם. קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת הלימודים תשפ"ג: שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר סמס' א' אלגוריתמים בתאוריה ובמימוש 3 אלגוריתמים ++ ותכנות מכוון עצמים בשפת C אסטרופיזיקה 3 אין גנים וסביבה בתורשת האדם 3 אין למידה חישובית עם פייתון 3 מבוא למדעי המחשב ומבוא להסתברות ולימוד במקביל של ++ מבני נתונים ותכנות מכוון עצמים בשפת C מבוא ל- DevOps 3 מבני נתונים ++ ותכנות מכוון עצמים בשפת C מבוא לביג דאטה* 3 מבני נתונים ולימוד מקביל של הקורס מערכות בסיסי נתונים מבוא לחומרה ומערכות משובצות * 3 תכנות מתקדם בשפת C מבוא לתורת המספרים (מתמטי) 4 חדו " א ,1 מבוא להסתברות , מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1 , מבוא למדעי המחשב מבוא לתקשורת מחשבים 4 תכנות מתקדם בשפת C , מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ++ בשפת C מפגשים עם הביולוגיה 3 אין נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה (מתמטי) 4 מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1 ניהול פרויקטים 3 אין ניתוח מערכות 3 אין עיבוד שפה טבעית 3 מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפת C ולימוד מקביל של הקורס: למידה חישובית ראייה ממוחשבת 3 אלגוריתמים שימושי אלגברה לינארית במדעי המחשב (מתמטי) 4 אלגברה לינארית 1 , אלגברה לינארית 2 , מבוא להסתברות תכנות יישומי בעזרת Design Patterns 3 תכנות מכוון עצמים ושפת , C++ פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C סמס' ב' התנסות מעשית בצוות פיתוח תוכנה (Red Hat) 3 מבני נתונים, ++ תכנות מכוון עצמים ושפת C טכנולוגיה אתיקה ומשפט 3 אין

9 יצירת ערך ( Value Creation ) 3 אין (הקורס נלמד בשפה האנגלית) למידה חישובית עם פייתון 3 מבוא למדעי המחשב ומבוא להסתברות ולימוד במקביל של ++ מבני נתונים ותכנות מכוון עצמים בשפת C למידה עמוקה 3 מבוא למדעי המחשב, אלגברה לינארית 1 , מבוא להסתברות וחדו"א 2 מבוא להגנה מתקיפות 3 לימוד במקביל של מבני נתונים ו תכנות מכוון עצמים בשפת ++ C מבוא ללמידת מכונה 4 אלגברה לינארית 2 , למידה חישובית עם פייתון מבוא לעיבוד אותות ספרתי 4 אלגברה לינארית 2 וחדו"א 2 מבוא לתכנות בלינוקס 3 תכנות מתקדם בשפת C מבוא לתקשורת מחשבים 4 תכנות מתקדם בשפת C , מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ++ בשפת C ממשקים מוחשיים * 3 תכנות מתקדם בשפת C ניהול מערכת תפעולית 3 אין ניתוח מערכות 3 אין סדנה בתכנות תחרותי 3 ++ מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C ואלגוריתמים סטטיסטיקה מכוונת למידה 4 אלגברה לינארית 1 , מבוא להסתברות, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ולימוד במקביל של הקורס תכנות מכוון עצמים ++ ושפת C פיתוח תוכנה מבוסס ג'אווה 4 תכנות מכוון עצמים ושפת C++ רשתות נוירונים בעיבוד שפה טבעית 3 מבוא ללמידת מכונה או למידה עמוקה או עיבוד שפה טבעית תורת הגרפים 4 מתמטיקה בדידה , אלגברה לינארית 1 , מבוא להסתברות תכנות מונחה עצמים בסביבת דוט נט ושפת C# 4 תכנות מכוון עצמים ושפת C++ • בשל חפיפה בתכני הקורס ים , סטודנטים הנרשמים ל קורס "ממשקים מוחשיים" לא יוכלו לה י רשם גם ל קורס "מבוא לחומרה ומערכות משובצות " , "תכנות ללא מתכנתים" ול"אובייקטים חכמים" , סדנה: "ממשקים מוחשיים" ולהיפך . • בשל חפיפה בתכני הקורס ים , סטודנטים הנרשמים לקורס " פיתוח תוכנה מבוסס ג'אווה " לא יוכלו לה י רשם גם ל קורס " אינטרנט ושפת ג'אווה " ולהיפך . • בשל חפיפה בתכני הקורס ים , סטודנטים הנרשמים לקורס " מבוא לביג דאטה " לא יוכלו לה י רשם גם ל קורס " אנליזה של ביג דאטה" ולהיפך . • בשל חפיפה בתכני הקורסים, סטודנטים הנרשמים לקורס "ניהול מערכת תפעולית" לא יוכלו להירשם גם לקורס "יצירת ערך".

10 . 1 .א ת כנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ו אינטרנט בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה ש ל וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות. קשר עם התעשייה: חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתו ף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחש וף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי. היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ה התמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, ה מורכבים מקורסי החובה בלימודי הת כנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהת מחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ו בהתמחות ומ סדנה בתחום ההתמחות. מבנה הת כנית: פירוט קור סי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט : שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז קורסי חובה בהתמחות שנה ב' מבוא לתקשורת מחשבים תכנות מתקדם בשפת C , מבני נתונים 4 שנה ג' פיתוח תוכנה מבוסס ג'אווה תכנות מכוון עצמים ושפת C++ 4 קורסי בחירה בהתמחות: יש ללמוד קורס אחד בהיקף 3 נ"ז אבטחת יישומים ברשת לימוד במקביל של מבוא לתקשורת מחשבים 3 בניית יישומים מאובטחים אלגוריתמים 3 מבוא לתכנות בלינוקס תכנות מתקדם בשפת C 3 מבוא להגנה מתקיפות תכנות מתקדם בשפת C 3 מבוא ל- DevOps מבני נתונים ותכנות מכוון עצמים בשפת ++ C 3 בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף מסגרת מס' נ"ז קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת ת כנית ה- B.Sc. במדעי המחשב) 84 קורסי חובה בהתמחות 8 קורס בחירה במתמטיקה 4 קורס בחירה בהתמחות 3 קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים) 19 סדנה שנתית בהתמחות 6 סה"כ 124

11 1 .ב. תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.) ) במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות ה מחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקני ית שיטות לארגון ופ י תוח מערכות אלו. ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם אתגרים אל ה . מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים המותאמים למערכות תוכנה גדולות. היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף ה התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומ סדנה בתחום ההתמחות . את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מה סמסטר השני של שנת הלימודים השנייה. מבנה הת כנית: פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות: מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז קורסי בחירה בהתמחות ניתוח מערכות - 3 תכנות יישומי בעזרת Design Patterns תכנות מכוון עצמים ושפת C++ , פיתוח בטכנולוגיות דוט ושפת C# 3 פיתוח תוכנה מבוסס ג'אווה תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 4 מבוא ל- DevOps ++ מבני נתונים ותכנות מכוון עצמים בשפת C 3 התנסות מעשית בצוות פיתוח תוכנה ( Red Hat ) תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 3 מבוא לביג דאטה* מבני נתונים ולימוד מקביל של הקורס מערכות בסיסי נתונים 3 מבוא ללמידה חישובית עם פייתון מבוא למדעי המחשב ומבוא להסתברות ולימוד במקביל של מבני ++ נתונים ותכנות מכוון עצמים בשפת C 3 מסגרת מס' נ"ז קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית ה- B.Sc. במדעי המחשב) 84 קורסי בחירה במדעי המחשב ( מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים ) 18 קורס בחירה במתמטיקה 4 קורסי בחירה בהתמחות 12 סדנה בהתמחות 6 סה"כ 124

12 .1 ג. תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.) ) במדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים – Data Science הגידול בכמויות המידע שארגונים אוספים והצורך לנתח את הנתונים הללו לשיפור תפקודי הארגון, הביא להתפתחות מהירה של תחום מדע הנתונים - .Data Science במקביל, טכנולוגיות של מדע הנתונים תופסות מקום הולך וגדל בחיי היומיום של אנשים: במערכות לזיהוי קול, אוטומציה של נהיגה, המלצות על ספרים, סרטים או מוסיקה, תרגום אוטומטי, תכנון מסלולי נסיעה וכו'. בד בבד עם פיתוח אלגוריתמים, פלטפורמות חישוביות וחומרה ייעודית גדלה גם הדרישה לאנשים המתמחים בתחום זה. בשוק מספר לא מבוטל של משרות לא מאוישות עקב מחסור באנשי מדעי המחשב ומהנדסים שמסוגלים ליישם שיטות של מדע הנת ונים לניתוח נתונים פיננסיים, רפואיים, טקסטואליים ועוד. מומחים סבורים כי מחסור זה צפוי להימשך ואף להתעצם . ההתמחות במדע הנתונים תיתן לסטודנטים הכשרה תיאורטית ומעשית בתחום ותכשיר את הלומדים בה למשרות היי - טק או להמשך לימודים לתארים מתקדמים. היקף הלימודים במ סלול מדעי המחשב בצירוף התמחות במדע הנתונים הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, קורסי בחירה בהתמחות, סדנה בתחום ההתמחות, קורס בחירה מתמטי, ומקורסי בחירה במדעי המחשב. סה"כ 22 או 23 נ"ז במסגרת ההתמחות. מבנה הת כנית: מסגרת מס' נ"ז קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית ה- B.Sc. במדעי המחשב) 84 קורסי חובה בהתמחות 10 קורסי בחירה בהתמחות 6 קורסי בחירה במדעי המחשב ( מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים ) 14 קורס בחירה במתמטיקה 4 סדנה בהתמחות 6 סה"כ 124

13 פירוט קורסי החובה ב התמחות במדע הנתונים : שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז שנה ב' סמסטר א' למידה חישובית עם פייתון ציון עובר בקורסים: מבוא להסתברות ומבוא למדעי המחשב. תכנות מכוון עצמים ושפת C++ (במקביל), מבני נתונים (במקביל) 3 שנה ב' סמסטר ב' מבוא ללמידת מכונה למידה חישובית עם פייתון , אלגברה לינארית 2 4 שנה ב' סמסטר ב' למידה עמוקה מבוא למדעי המחשב, אלגברה לינארית 1 , מבוא להסתברות וחדו"א 2 3 שנה ג' סדנה במדע הנתונים מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ ולימוד מקביל של הקורס מבוא ללמידת מכונה 6 פירוט קורסי הבחירה ב התמחות במדע הנתונים : שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז בינה מלאכותית מבני נתונים, למידה חישובית עם פייתון 3 אנליזה של ביג דאטה או ביג דאטה מבני נתונים, מערכות בסיסי נתונים (במקביל) 3 נושאים בלמידה לא מונחית לינארית 2 , אלגוריתמים 3 עיבוד שפה טבעית ציון עובר בקורסים: מבוא להסתברות, מבוא למדעי המחשב ותכנות מתקדם בשפת C . ולימוד במקביל של הקורס למידה חישובית עם פייתון 3 ראייה ממוחשבת אלגוריתמים 3 סטטיסטיקה מכוונת למידה מבוא להסתברות, חדו"א 2 , אלגברה ליניארית .1 לימוד במקביל של הקורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 4

14 2 . ת כנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול (ת כנית משותפת לביה"ס לניהול ו כלכלה ו ביה"ס למדעי המחשב) מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים. התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. מבנה הת כנית היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז. שנה א' כלכלה וניהול מדעי המחשב שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל סמסטר א' סמסטר א' מבוא למיקרו כלכלה 5 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 4 תורת ההנמקה יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו 2 מבוא למדעי המחשב 6 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 חדו"א 1 6 תורת ההנמקה תורת ההנמקה 3 סמסטר ב' סמסטר ב' מבוא לארגון וניהול 2 יסודות התנהגות ארגונית- מיקרו מבוא למאקרו כלכלה 4 מבוא למיקרו כלכלה אלגברה לינארית 1 4 .1 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, או 2 . תורת ההנמקה תורת המחירים א' 4 מבוא למיקרו כלכלה חדו"א 1 תכנות מתקדם בשפת C 4 מבוא למדעי המחשב חשבונאות א' 3 הסקה סטטיסטית 3 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה סה"כ 26 27 סה"כ 53 נ"ז

15 שנה ב' שנה ג' • יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת שעות תקינה לסטודנט. • קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'. • אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות . בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף . כלכלה וניהול מדעי המחשב שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל סמסטר א' סמסטר א' תורת המחירים ב' 5 חדו"א 1 תורת המחירים א' מתמטיקה בדידה 6 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקה חדו"א 2 מאקרו כלכלה א' 3 1 . מבוא למאקרו כלכלה 2 . מבוא למיקרו כלכלה 3 . חדו "א 1 חדו"א 2 4 חדו"א 1 אלגברה ליניארית 1 חשבונאות ב' 3 חשבונאות א' אקונומטריקה א' 3 חדו"א 1 הסקה סטטיסטית סמסטר ב' סמסטר ב' תורת המחירים ג' 4 תורת המחירים א' תורת המחירים ב' מבנה מחשבים 4 תכנות מתקדם בשפת C מאקרו כלכלה ב' 3 מאקרו כלכלה א' תכנות מכוון עצמים ושפת C++ 4 תכנות מתקדם בשפת C אקונומטריקה ב' 3 אקונומטריקה א' מבני נתונים 4 כל קורסי שנה א' וב' במדעי המחשב תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C סה"כ 24 22 סה"כ 46 נ"ז כלכל ה וניהול מדעי המחשב שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר סמסטר א' סמסטר א' יסודות השיווק 3 אלגוריתמים 4 מבני נתונים יסודות המימון 5 מבוא למיקרו כלכלה הסקה סטטיסטית חשבונאות א' ארכיטקטורת מחשבים 4 מבנה מחשבים סמסטר ב' סמסטר ב' חישוביות 4 אלגוריתמים מערכות הפעלה 5 1 . מבני נתונים 2 . ארכיטקטורת מחשבים 3 . תכנות מתקדם בשפת C . 4 C++ מערכות בסיסי נתונים 3 מבני נתונים סה"כ 8 20 סה"כ 28 נ"ז

16 מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – ת כנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים , כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות / חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ). כמו כן, בסמס' קיץ יתכן שהלימודים יתפרשו על פני יום נוסף בשבוע וזאת כיון שסמס ' קיץ קצר יותר. להלן מבנה מסלול הלימודים הדו -יומי לת כנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ג. בהמשך מפורטים קורסי החובה ב התמחות בתקשורת ואינטרנט . * מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב ב משך הזמן ל סיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות . * הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו - ו' אלא בשאר ימ י השבוע. * קורסי אנגלית וקורסי בחירה יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע. קורסי חובה שנה א' לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א .' שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' מבוא למדעי המחשב 5 2 6 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקה 3 2 4 תורת ההנמקה 3 - 3 סמסטר ב' חדו"א 1 תורת ההנמקה 4 2 6 אלגברה לינארית 1 לימוד מוקדם של הקורסים: 1 . תורת ההנמקה 2 . מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים . 4 2 6 סמסטר קיץ חדו"א 2 חדו"א 1 אלגברה לינארית 1 4 - 4 מתמטיקה בדידה מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקה חדו"א 2 3 2 4 שנה א סה"כ 33 נ"ז

17 שנה ב' שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' מבוא להסתברות .1 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות " .2 חדו א 1 3 .מבוא למדעי המחשב .1 חדו"א 2 2 . מתמטיקה בדידה 3 2 4 אלגברה לינארית 2 אלגברה לינארית 1 4 - 4 תכנות מתקדם בשפת C מבוא למדעי המחשב 3 2 4 סמסטר ב' מבני נתונים כל קורסי שנה א' תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C 5 - 4 תכנות מכוון עצמים ++ ושפת C תכנות מתקדם בשפת C 3 2 4 **ארכיטקטורת מחשבים לבעלי פטורים מתאימים סמסטר קיץ אלגוריתמים מבני נתונים 5 - 4 שנה ב' סה"כ 24 נ"ז

18 שנה ג' שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' מבנה מחשבים תכנות מתקדם בשפת C 4 - 4 סמסטר ב' ארכיטקטורת מחשבים מבנה מחשבים 4 4 מערכות בסיסי נתונים מבני נתונים 3 - 3 כלים פרקטיים לתעשייה - בסיס 2 1 סמסטר קיץ * במהלך השנה כ 6-7 קורסי בחירה בתכנית קורס בחירה מתמטי שנה ג' סה"כ 12 נ"ז חובה סה"כ 27\30 נ"ז

19 שנה ד' יתכן וקורס י הבחירה יתקיי מו במהלך יום נוסף ב שעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי -שישי . ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים. בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף . קורסי חובה בהתמחות בתקשורת ואינטרנט: שנה ג' – סמס' א': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C . שנה ג' – סמס' ב': פיתוח תוכנה מבוסס ג'אווה - ++ דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C . שם הקורס דרישות קדם ציון עובר לימוד במקביל או ציון עובר ש"ס שיעור ש"ס תרגיל נ"ז לקורס סמסטר א' חישוביות אלגוריתמים 5 4 מערכות הפעלה .1 תכנות מתקדם בשפת C .2 מבני נתונים 3 . ארכיטקטורת מחשבים 4 2 5 כלים פרקטיים לתעשייה - מתקדם סדנה 2 1 סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי) מבני נתונים , תכנות מכוון עצמים ושפת C ++ ודרישות נוספות בהתאם לסדנה 6 6 סמסטר ב' סיבוכיות חישוביות 5 5 המשך סדנה סמסטר קיץ קורסי בחירה * במהלך השנה כ 4-5 - קורסי בחירה שנה ד סה"כ 20 נ"ז חובה סה"כ 32\35 נ"ז

20 קורסי חובה ב מדעי המחשב – שנה"ל תשפ"ג להלן טבלה המפרטת את קורסי החובה הניתנים בחלוקה ל סמסטרים . מומלץ ללמוד לפי הת כנית ולא לפי הטבלה מכיוון ש הרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים . לסטודנטים שחורגים מתכנית הלימודים י תאפשר רישום לקורסים רק על בסיס מקום פנוי. שם הקורס סמסטר א ' סמסטר ב' סמסטר קיץ רגיל מעוף רגיל מעוף רגיל מעוף תורת ההנמקה V V V V - - מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות V V V V - - חדו"א 1 V - V V - - מבוא למדעי המחשב V V V - - - אלגברה לינארית 1 - - V V V - חדו"א 2 V - V - V V מבוא להסתברות - V V - V - מתמטיקה בדידה V - V - V V תכנות מתקדם C - V V - V - מבני נתונים V - - V - - תכנות מכוון עצמים ושפת ++ C V - - V - - אלגברה לינארית 2 V V V - - - מבנה מחשבים V V V - - - ארכיטקטורת מחשבים - - V V V - אלגוריתמים V - V - V V מערכות בסיסי נתונים V - V V - - חישוביות V V V - V - מערכות הפעלה V V V - - - סיבוכיות* V - V V - - *בסמס' קיץ יתקיים קורס 'סיבוכיות' לחוזרים בלבד – במתכונת שונה. הרישום יתבצע ב אמצעות פתיחת פנייה במידע -נט.

21 ועדות ביה"ס למדעי המחשב להלן רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשון פרופ' דלית נאור ד"ר רומינה זיגדון ד"ר נילי בק ד"ר שטיין אסתר ד"ר ליאור קמה גב' לימור סקופ גב' לימור שרבי ועדה לפניות ה סטודנטים – תואר ראשון פרופ' דלית נאור ד"ר רומינה זיגדון גב' לימור סקופ גב' לימור שרבי ועדה לבחינת הישגים – תואר שני פרופ' דלית נאור פרופ' עדי שרייבמן גב' לימור סקופ גב' לימור שרבי

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==