תקנון לימודים לתואר בוגר

1 תשפ"ב 2021-2022 תקנון לימודים לתואר "בוגר"

2 תוכן העניינים: תקנון לימודים לתואר "בוגר" ................................ ................................ ....................... 3 .1 ''סטודנט'' – הגדרה ................................ ................................ ................................ ............... 3 .2 תנאי קבלה ................................ ................................ ................................ ........................... 3 .3 תחולת התקנון ................................ ................................ ................................ ...................... 3 .4 תחולת תוכניות לימודים ................................ ................................ ................................ .......... 3 .5 משך הלימודים ומהלכם ................................ ................................ ................................ .......... 4 .6 חובות הסטודנט לתואר ................................ ................................ ................................ ........... 4 .7 סוגי מעמד של סטודנט ................................ ................................ ................................ ........... 4 .8 רישום לקורסים ................................ ................................ ................................ .................... 5 .9 סוגי הקורסים בתוכניות הלימוד השונות: ................................ ................................ ................... 6 .10 הכרה בלימודים קודמים ................................ .............................. שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .11 מילוי חובות קורס ................................ ................................ ................................ .............. 9 .12 ציונים ................................ ................................ ................................ ........................... 11 .13 בחינות ................................ ................................ ................................ .......................... 12 14. כללים להענקת מלגות הצטיינות בשנה"ל תשפ" ב על הישגים בשנה"ל תש פ"א ................................ 19 .... .15 לימודי אנגלית ברמת ''פטור'' ................................ ................................ .............. 21 . 15 א חובת לימוד של לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהל ך הלימודים.......................... .16 החלפת תוכנית לימודים ................................ ................................ ................................ 23 .... .17 הפסקת לימודים על - ידי הסטודנט ................................ ................................ ...................... 23 .18 ( 27.3.2011 ) חידוש לימודים ................................ ................................ ............................... 23 .19 הפסקת לימודים על - ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות ................................ .......... 24 .20 אישורי לימודים ................................ ................................ ................................ .............. 24 ה. גיליון ציונים ................................ ................................ ................................ ....................... 25 .21 זכאות לתואר ................................ ................................ ................................ .................. 25 .22 זכאות ל 2- נ"ז בגין פעילות חברתית וקהילתית* ................................ ................................ 26 ..... .23 משמעת ................................ ................................ ................................ ......................... 27 .24 הפסקת לימודים של סטודנט במכללה שהתנהגותו, הנובעת ממצב בריאותו, גורמת להפרעה מ מושכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים ולפעילות האקדמית במכללה ............ 26

3 תקנון לימודים לתואר "בוגר" 1 . '' סטודנט'' – הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל -אביב- יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על - פי כללי המכללה ו תוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב. עשה את הנדרש ללימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד. 2 . תנאי קבלה א. תנאי קבלה כלליים: 1 . זכאות לתעודת בגרות (העונה על דרישות המכללה). 2 . עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על - ידי המכללה. 3 . ידיעת השפה האנגלית – על מנת להיות זכ אי להתחיל בלימודים במכללה על המתקבל להגיע לפחות לרמת " מתקדמים א " בבחינת המיון באנגלית (תקנה זו אינה חלה על עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית). ב. תנאי קבלה ייחודיים בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה ייחודיים לחלק מ תוכניות הלימודים. ג. תוקף הח לטת קבלה החלטת קבלה תקפה רק לשנת לימודים מסוימת. זכות הקבלה אינה נשמרת לשנה עוקבת. 3 . תחולת התקנון א. התקנון החל על ה סטודנט הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן תקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים. ב. תקנות חדשות חלות על כל ה סטודנט ים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמ וד, אלא אם נאמר בהן אחרת. ג. נוסף על תקנון המכללה חל על ה סטודנט תקנון תוכנית הלימודים בה הוא לומד. ד. חריגות מן התקנון ייתכנו רק באישור בכתב ממוסדות המכללה. 4 . תחולת תוכניות לימודים א. ככלל תוכנית הלימודים המחייבת את ה סטודנט היא זו המתפרסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד . ייתכנו שינויים ב תוכנית הלימודים. מידע על שינויים אלה נמסר בידיעוני השנים העוקבות, במודעות ובחוזרים. סטודנט שלא סיים את כל קורסי החובה בכל שנת לימודים עשוי להידרש להתאמות בתוכנית הלימודים. ב. סטודנט שהחליף תוכנית לימודים , חלה עליו תוכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בתוכנית הלימודים החדשה. ג. סטודנט , המחדש לימודים לאחר הפסקה, חלות עליו תקנות מיוחדות (ראה בהמשך בסעיף ''חידוש לימודים'').

4 5 . משך הלימודים ומהלכם ( 27.3.11 ) משך הלימודים התקני לתואר "בוגר" במכללה הינו שלוש שנים במתכונת של שישה סמסטרים. הלימודים במכללה מתקיימים בכל שעות היום, ש י שה ימים בשבוע . הסטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיו בתוכנית . בתום שלוש שנים תינתן ארכה רק באישור דקן ביה"ס /ועד ה לפניות סטודנטים . בתום חמש שנים תינתן אורכה רק באישור סגן הנשיא לעניינ י ם אקדמיים. השעיה מ לימודים ביוזמת הסטודנט לתקופה של ע ד שתי שנות לימוד אינה נכללת בפרק הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר ולעמידה בדרישות האקדמיות, במקרים בהם נקבע פרק זמן כזה. סטודנט שסיים חובותיו לתואר וטרם חלפו ארבע שנים מהמועד בו התחיל את לימודיו במכללה , יוכל לדחות את ק בלת אישור הזכאות לתואר לשנה ממועד סיום חובותיו ובלבד כי במהלך שנה זו נר שם לקורס/ים לצורך שיפור ציוניו. 6 . חובות ה סטודנט לתואר החובות נמנות ביחידות של נקודות זכות (נ''ז). במרבית המקרים מספר נקודות הזכות בקורס שווה למספר שעות הלימוד הסמסטריאליות (ש''ס). 1 ש''ס שעת לימוד שבועית במשך = סמסטר. שעת לימוד היא בת 45 דקות. פירוט החובות : לפירוט תכניות הלימודים לתואר B.A. ולתואר B.Sc. ומכסת נקודות הזכות נדרשות בכל תכ נית (בחלוקה לקורסי חובה ולקורסי בחירה) , ראה פרק פירוט תכניות הלימודים לתואר ראשון (חלק כללי) . תוכניות '' תוכנית לאחר תואר'' 1 . סטודנט "תוכנית לאחר תואר" ( סטודנט בעל תואר אקדמי קודם מתחום אחר) בתוכנית לתואר B.A. – על סטודנט זה חלה מלוא מכסת הלימודים של תוכנית לימודיו. אם אושר פטור מקורסים על סמך הלימודים הקודמים, על פי כללי ההכרה בלימודים קודמים המפורטים בסעיף 9 שלהלן, חייב ה סטודנט ללמוד במסגרת תוכנית הלימודים 75 נ"ז לפחות. 2 . סטודנט בתוכנית B.Sc. שהינו בעל תואר אקדמי קודם מתחום אחר חייב במלוא התוכנית. אם אושר פטור מקורסים על סמך הלימודים הקודמים, על פי כללי ההכרה בלימודים קודמים ה מ פורטים בסעיף 9 שלהלן, חייב הסטו דנט ללמוד במסגרת תוכנית הלימודים 83 נ"ז לפחות. 3 . סטודנט "תוכנית לאחר תואר" בתוכנית הכוללת לימודי חטיבה בביואינפורמטיקה , חייב במלוא תוכנית החטיבה. 7 . סוגי מעמד של סטודנט א. סטודנט מן המניין: סטודנט חדש שעמד בתנאי הקבלה הרגילים או סטודנט ממשיך העומד בכל דרישות המכללה ו תוכנית הלימודים.

5 ב. סטודנט על תנאי : סטודנט אשר בעת קבלתו אינו עומד באחת מדרישות הקבלה וועדת הקבלה אישרה את קבלתו בתנאים מסוימים. על הסטודנט לעמוד בתנאים שהוטלו עליו תוך פרק זמן שנקבע על ידי ועדת הקבלה. עם עמידתו בתנאים ישונה מעמדו למעמד ''סטודנט מן המנ יין'' ולימודיו יוכרו למפרע. לא עמד הסטודנט בתנאים תוך פרק הזמן הנדרש , יו פסקו לימודיו בתוכנית . ( 14.5.2012 ) סטודנט "על תנאי" שלימודיו בתוכנית הופסקו משום שלא עמד, במועד שנקבע לו בתנאים להפיכתו לסטודנט "מן המניין", שהינם תנאים לתחילת לימודים כמו: זכאות לתעו דת בגרות או תעודת בגרות קבילה, ציון בבחינה הפסיכומטרית ורמת אנגלית, יהיה זכאי להציג את מועמדותו לתוכנית מחדש, לאחר שיעמוד בתנאים שנקבעו לו. ההחלטה אם לקבל סטודנט כאמור מחדש לתוכנית, תתבסס, בין היתר, גם על הישגיו בלימודים בתוכנית, עד למועד הפסקת לימודיו ב ה. סטודנט שלימודיו בתוכנית הופסקו משום שלא עמד בתנאים שהטילה עליו ועדת הקבלה - השגת ממוצע ציונים מינימאלי בקורס/ים בתוכנית, במועד שנקבע לכך, לא יהיה זכאי להציג מחדש את מועמדותו לאותה תוכנית לימודים. ג. סטודנט בתוכנית מבחן: סטודנט ממשיך אשר לא עמד בדרישה אקדמית והמשך לימודיו הותנה בשיפור הישגיו תוך פרק זמן מוגדר. לא עמד ה סטודנט בתנאי בפרק הזמן הנדרש – יופסקו לימודיו בתוכנית . ד. סטודנט במעמד מיוחד: ( 27.3.2011 ) סטודנט שהתקבל ללימודים ש לא לקראת תואר , וכן סטודנט ים הנדרשים ללימודי השלמות לקראת קבלתם לתואר שני. בד רך כלל יתקבלו במעמד זה תלמידי מוסדות אקדמיים אחרים או בעלי תואר אקדמי, המעוניינים ללמוד במכללה קורסים יחידים. משך הלימודים של סטודנט במעמד מיוחד שאינו לומד במסגרת תוכנית השלמות לא יעלה על שנה אחת , למעט סטודנט הלומד לשם השגת רישוי ממלכתי . 8 . רישום לקורסים ( 26.10.15 ) לקראת כל שנת לימודים מתקיים רישום לקורסים. על ה סטודנט להי רשם לקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד. על מנת להבטיח את תקינות הרישום, על ה סטודנט למלא אחר התקנות האלה: א. ככלל, ה רישום לקורסים מתבצע בשיטת הרישום מרחוק במועדי הרישום הנקבעים לקראת כל שנת לימ ודים. הוספת שם סטודנט ברשימת הנוכחות על -

6 ידי ה מרצה או מתן אישור על - ידי המ רצה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס. ב. בקורס שיש בו שיעור ותרגיל, חייב ה סטודנט להי רשם הן לשיעור והן לתרגיל. סטודנט שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ואם נ יגש, ציונו לא יוכר. ג. חל איסור מוחלט להרשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי. ד. הרישום כשלעצמו אינו אישור לזכאות ללמוד את הקורס. רק סטודנט הממלא אחר כל הדרישות - האקדמיות והתקנוניות - ייחשב ל סטודנט בקורס. ( 27.3.2011 ) ה. סטודנט יהיה רשאי להירשם לקורס חובה פעמיים בלבד. ( 27.3.2011 ) ו. רישום מאוחר ושינויים במערכת (החלפת קבוצה, הוספת קורס) , רשאי סטודנט לבצע בשבועיים הראשונים של כל סמסטר (א' ו - ב') ובמהלך השבוע הראשון של סמסטר הקיץ (להלן: " תקופת הרישום המאוחר "). סטודנט שיבטל רישום לקורסים במה לך תקופת הרישום המאוחר לא יחויב בתשלום שכ"ל בגין קורסים אלה. על סטודנט המעוניין ברישום חוזר לקורס בו נכשל במועד א' בסמסטר הקודם עוד טרם פרסום ציוני מועד ב', להירשם לקורס כאמור במהלך תקופת הרישום המאוחר. על סטודנט כאמור לעמוד בכל דרישות הקורס, ככל שיידרש ע"י המרצה. אם ציונו של הסטודנט במועד ב' של ה קורס יהיה ציון "עובר", יהיה הסטודנט רשאי לבטל את רישומו לקורס ללא חיוב בתשלום שכר - לימוד בגינו, כמצוין בסעיף ז ( 2 ) שלהלן . בשום מקרה לא יותר רישום לקורסים בתום תקופת הרישום המאוחר . ( 27.3.2011 ) ז. ביטול רישום לקורסים לאחר תקופת הרישום המאוחר, ללא חיוב בתשלום שכ"ל, יותר במקרים הבאים: 1 ) הסטודנט אינו עומד בדרישת הקדם לקורס אליו נרשם. 2 ) הסטודנט קיבל ציון "עובר" בבחינת מועד ב' והציון פורסם לאחר תום תקופת הרישום המאוחר. 3 ) על פי אישור של דקן ביה"ס בשל נסיבות אישיות מיוח דות של הסטודנט . ח. סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר. על ה סטודנט לעקוב אחר המודעות בנושא זה המתפרסמות לפני כל תקופת רישום. ט. מי שהתקבל לאחת תוכניות הלימוד ולא נרשם לקורסים בתוכנית זו בסמסטר אליו התקבל לא ייחשב כ סטודנט התוכנית. סוגי הקור סים בתוכניות הלימוד השונות: * קורס חובה קורס שעל ה סטודנט ללמוד במהלך לימודיו על - פי המפורט בתוכנית לימודיו. * קורס ליבה

7 נמנה עם קורסי החובה. עם השלמת לימודי קורסי הליבה של שנת לימודים מסויימת ייחשב ה סטודנט כסטודנט השנה המתקדמת יותר. * קורס תשתית קורס מבוא לתחום מסויים שעל ה סטודנט ללמוד במסגרת קורסי הבחירה של תוכנית הלימודים. * קורס בחירה קורס שעל ה סטודנט ללמוד להשלמת מכסת נקודותיו בתוכנית הלימודים, מתוך רשימת הקורסים בתוכנית הלימודים, המוצעת מדי שנה. קשרים בין קורסים: קורס המהווה דרישת קדם קורס שיש לעבור בהצלחה לפני הרישום לקורס שהוגדר כקורס מתקדם לו. סטודנט לא יהיה רשאי להרשם לקורס המתקדם מבלי שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. קורס המהווה דרישת לימוד במקביל קורס שיש ללמוד במקביל לקורס מסוים. סטודנט לא יהיה רשאי להרשם לקורס המסוים מבל י שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. קורס המהווה דרישת לימוד מוקדם קורס שעל ה סטודנט היה ללמוד כתנאי לרישום לקורס שהוגדר כקורס מתקדם לו. סטודנט לא יהיה זכאי להרשם לקורס המסוים מבלי שימלא תנאי זה, אלא באישור מיוחד של ראש תוכנית הלימודים. פירוט דרישות הקדם/לימודים במקביל / לימוד מוקדם של הקורסים השונים - ראה בפרקי תוכניות הלימודים. 9 . הכרה בלימודים אקדמיים קודמים א. סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר (בין אם סיים לימודיו בו ועבורם הוענק כבר תואר ובין אם לא סיימם) או המחדש לימודיו במכללה, חייב עקרונית לעמוד במלוא תוכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס/ים על בסיס קורס שקול (בהיקף, בתכנים ובדרישות), שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר במוסד אקדמי מוכר וקיבל בו/בהם ציון מעבר. עם זאת, ראש התוכנית רשאי לקבוע ציון גבוה מציון מעבר כתנאי לאישור בקשה לפטור מקורס כאמור. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. היקף הפטור מלימודים אקדמיים לא יעלה על 25% מהיקף תוכנית הלימודים. הגורם המוסמך להכיר בק ורסים הוא ראש התוכנית. את הבקשה יש להגיש על גבי "טופס הכרה בקורסים אקדמיים קודמים/קורסים שאינם אקדמיים", הנמצא במרכז השירות לסטודנט/ית ובאתר האינטרנט של המכללה. עם הבקשה יש להמציא אישור ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימו דים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש ( 21.2.2022 )

8 את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו יילמד הקורס נשוא הבקשה. ב. על סטודנט המבקש ללמוד במהלך תקופת לימודיו במכללה, או בתקופה בה הוא שוהה בהפסקת לימודים אך בכוונתו לחדש את לימו דיו במכללה - קורסים יחידים במוסד אקדמי מוכר אחר ומבקש שהמכללה תכיר בקורסים אלה ותעניק לו פטורים בגינם, לקבל אישור לכך מראש ובכתב מהגורם האקדמי המוסמך לכך במכללה. ג. לא יוכר כל הישג לימודי שישיג סטודנט בתקופת הרחקה מהמכללה מכוח החלטת ערכאת השיפוט, עקב לימודים במוסד אחר ולא יינתן פטור לקורס/ים שילמד סטודנט בתקופת הרחקה כאמור, במוסד אחר. ( 17.11.2014 ) ד. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מנהלת מרכז השירות לסטודנט/ית. ה. לא ניתן לקבל פטור מסמינריונים, סדנאות ופרויקטים. ו. ציוני מוסדות אחרים ששימש ו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר, למעט מקרים שבהם הופנה הסטודנט ע''י המכללה ללמוד קורסים במוסד אחר. חלה התיישנות על קורסים אם עברו יותר מחמש שנים לאחר שנלמדו (ציון "נכשל" במסגרת לימודים אקדמיים קודמים לא ייחשב לצורכי מניין כישלונות וכן לא יופיע בג יליון הציונים של הסטודנט, וזאת למעט מקרים בהם ציון ה"נכשל" הינו בקורס שתוכנו זהה לקורס חובה שעל הסטודנט ללמוד במסגרת לימודיו בתוכנית. הגורם המוסמך להחליט בנושא הינו ראש/ת התוכנית. ז. ציון שניתן לסטודנט במסגרת לימודיו בתוכנית לימודים אחרת במכללה לא ישוקלל ב ממוצע ציוניו של הסטודנט אלא במקרה של קורסים זהים, על - פי קביעת ראש/ת התוכנית. ( 21.2.2022 ) . 9 א הכרה בלימודים לא אקדמיים א. סטודנט רשאי להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסים על בסיס לימודים לא אקדמיים (לימודים על תיכוניים או לימודי חוץ במוסד להשכלה גבוהה). הפטור יוכל להינתן בהיקף של עד רבע מהיקף הלימודים בתוכנית, בכפוף לכך כי מקבלו/ה סיים/האת הלימודים הלא האקדמיים וקיבל/ה אישור המעיד על סיום הלימודים שהתקיימו עד חמש שנים לפני תחילת מועד לימודי הסטודנט במכללה. ב. הפטור יינתן על בסיס אינדיבידואלי ו ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים לתוכנית הלימודים ועל בסיס ניסיונו המקצועי של הסטודנט מגיש הבקשה. ג. ככלל, לא יינתן פטור מקורסי חובה/ליבה אלא במקרים חריגים. ד. הגורם המוסמך להכיר בקורסים לא אקדמיים הוא הוא ראש/ת התוכנית. ראש התוכנית יהיה מוסמך לקבוע ציון סף הגבוה מציון מעבר לצורך הכרה בקורס לא אקדמי. ה. את הבקשה להכיר בקורסים לא אקדמיים יש להגיש על גבי טופס ''הכרה בקורסים אקדמיים קודמים/לא אקדמיים'', הנמצא במרכז השירות לסטודנט/ית ובאתר האינטרנט של המכללה. עם הבקשה יש להמציא אישור ציונים רשמי המתעד את מ לוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת ( 5.3.2018 ) ( 5.3.2018 )

9 הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו יילמד הקורס נשוא הבקשה. ו. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מנהלת מרכז השירות לסטודנט/ית. 10 . מ ילוי חובות קורס חובות הקורס מובאות לידיעת הסטודנט באמצעות הסילבוס הנמסר לו בתחילת כל קורס . חל שינוי בסילבוס, ידאג מרצה הקורס כי הסטודנטים יקבלו על כך הודעה בדואר האלקטרוני וכי הסילבוס המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של המכללה . הקורסים במכללה מתקיימים לרוב בשי טת ההוראה הפרונט א לית, המבוססת על ההנחה כי ה סטודנט נוכח בשיעורים, קורא את חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיוני הכתה. לפיכך, כל שנאמר ומוצג בשיעור, בין אם על - ידי המרצה בהרצאותיו, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה, מהוה חלק מהותי של חומ ר הלימוד וה סטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בחומר זה, במבחן, בבוחן, או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו. סטודנט שאינו ממלא את כל דרישות הלימודים צריך להביא בחשבון את האפשרות שלא יורשה לסיים את הקורס. בסמכות מרצה הקורס לשלול מ סטודנט שלא מילא את מלוא הדרישות את הזכ ות לסיים את הקורס, כלומר, לגשת לבחינה או להגיש את מטלת סיום הקורס. א. נוכחות בשיעורים קביעת חובת נוכחות היא בסמכות מרצה הקורס. נעדר ה סטודנט או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי ה מרצה לשלול מן ה סטודנט את זכות הבחינה בקורס. במקרה זה ידווח סימול צי ון ''לא השלים". סטודנט יהיה רשאי להעדר משיעורים בימי חג בהתאם לתאריכים המצוינים בלוח שנה"ל והיעדרות כאמור לא תהווה בסיס לשלול ממנו את זכות הבחינה בקורס. ( 27.3.2011 ) ב. עבודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות על ה סטודנט למלא את כל החובות המוטלות במהל ך קורס (הגשת תרגילים ועבודות, בחינות ביניים, השתתפות בניסויים ודרישות נוספות המוטלות על ידי ה מרצה ) במועד הנקבע על -ידי ה מרצה. סטודנט אשר לא הגיש את כל העבודות והתרגילים כנדרש, ידווח לו סימול ציון "לא השלים". אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס הקורס יהיה סטודנט הח וזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס . ג. בחינה או עבודת סיום קורס בחירה בין בחינה לעבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה על -ידי ה מרצה לכל תלמידי הקורס. אם לא הוצעה בחירה, חייבים כל תלמידי הקורס באותה מטלה. ( 27.3.2011 ) .1 קורס שבו מתקיימת בחינ ה בסיום הסמסטר: הרכב הציון הסופי בקורס יצוין בסילבוס של הקורס . אי השתתפות בבחינה הן במועד א' והן במועד ב' גוררת ציון סופי "לא נבחן" . בכפוף להוראות הסיפא לס"ק 11.2.1 ציון זה לא י יחשב כציון "נכשל" לצורך מנ יין הכ י שלונות. קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה מסכמת: ( 19.5.2014 )

10 המועד האחרון לסיום חובות הקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. במקרה זה אין מועד ב'. ל סטודנט שלא הגיש את העבודה במועד, ידווח סימול ציון ''לא השלים". ד. הגשת עבודות מובאים בזה עיקרי נוהל הגשת עבודות ( הנוסח המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה – אודות המכללה – קובץ נהלים): 1 . כל עבודה המוגשת ע''י סטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלבי הכנתה. סטודנט לא יגיש אותה עבודה ביותר מקורס אחד. במקרה שהותרה הגשת עבודה ע''י זוג או קבוצת סטודנטים, תוּכן העבודה במשותף באופן שכל אחד מבני הזוג או הקבוצה יתרום תרומה משמעותית לעבודה המשותפת וישלוט שליטה מלאה בכל נושאי העבודה על כל פרקיה . מובהר בזה כי הכללת קטעי חומר שפורסם בכתובים ו/או באינטרנט בעבודה המוגשת ע''י סטודנט , ללא שימוש בכללי הציטוט המקובלים, תיחשב להונאה בעבודה, כמשמעה בתקנון המשמעת של המכללה. 2 . על ה סטודנט לשמור ברשותו עד קבלת הציון הסופי את כל הנתונים ותוצאות הביניים ששימשו אותו בהכנת העבודה , וכן עותק של העבודה המוגמרת. 3 . כל עבודה, פרט לתרגיל, תוגש כשהיא מודפסת. תרגיל ניתן להגיש מודפס או בכתב יד קריא. 4 . תרגילים יימסרו לידי ה מרצה , עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות ה סטודנט ים (המזכירות תנהל רישום של מועדי ההגשה וההחזרה). 5 . מועד הגשה של עבודות בקורס נקבע ע''י מרצה הקורס. אם לא קבע ה מרצה מועד הגשה, יהיה המועד האחרון להגשת העבודה חודשיים מן היום האחרון ללימודים בסמסטר שבו נלמד הקורס שבמסגרתו הוכנה העבודה. 6 . בסמינרים שנתיים (חברה - פוליטיקה ומדעי ההתנהגות ) ו בסדנאות (מדעי מחשב) מועד הגשת העב ודות הוא 18.10.2020 . ( 27.3.2011 ) .7 רק בעבודה שמשקלה בציון הסופי שלושים אחוזים ומעלה , כולל עבודה סמינריוני ת, ניתן לערער על הציון שניתן לה . את הערעור יש להגיש שבוע מיום מסירת הציון למזכירות. .8 לאחר מתן הציון הסופי לעבודה אין ה סטודנט רשאי להגיש עבודה מתו קנת. ה. שיעור בחירה בהדרכה אישית - סטודנט יוכל לבצע פרויקט בהדרכה אישית של אחד ממורי תוכנית הלימודים, שיהיה שקול להשתתפות בקורס בחירה בתוכנית הלימודים. ביצוע פרויקט כאמור יזכה את ה סטודנט בערך של עד 3 נ"ז. המרת קורס ב פרויקט מותנית באישור ראש התוכנית והיא נ יתנת למימוש רק פעם אחת במהלך הלימודים.

11 11 . ציונים ציון קורס ציון קורס נקבע על פי אחד או כמה מן המרכיבים הבאים: בחינות ביניים, תרגילים ועבודות, ו משקלותיהם ה מצוינים ב פרשיית הלימודים של הק ורס ו מובאים לידיעת ה סטודנט ים על -ידי המרצה בתחילת כל קורס. סוגי ציונים: 11.1 מספריים: בטווח 100- . 0 ציון המעבר הנמוך ביותר הינו .60 ( 26.11.2012 ) עם זאת, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, יהיה רשאי לקבוע, בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה או גורם מטעמה, כי בקורסים מסו ימים ציון המעבר יהיה גבוה מ .60 - מזכירות ביה"ס תדאג לפרסם א ת שמות הקורסים בהם ציון המעבר הינו גבוה מ 60 - בידיעון השנתי וכן בפרשיות הלימודים של קורסים אלה. 11.2 מילוליים (ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע הציונים): ( 27.3.2011 ) 11.2.1 "לא נבחן" – ציון המוענק ל סטודנט אשר על אף שהיה זכ אי להבחן, לא נבחן באף אחד ממועדי הבחינה בקורס. ציון "לא נבחן" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכ י שלונות. ואולם, ציון "לא נבחן" שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכישלונות. 11.2.2 "עבר" – ציון המוענק ל סטודנט, על פי החלטה של רשויות המכללה המוסמכות לכך, במקרים חריגים כמו במקרה של אובדן מחברת בחינה וכיו"ב. 11.2.3 " השלים חובותיו – " ציון המוענק ל סטודנט שעבר את הקורס, כאשר מטעמים אקדמיים לא מוענק בקורס זה ציון מספרי. 11.2.4 "לא השלים" – ציון המוענק ל סטודנט אשר לא השלים את המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, אף אם עבר בהצלחה את הבחינה, או במקרה בו לא הגיש ה סטודנט את מטלת הסיום בקורס (שאינה בחינה), והשלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי בקורס. הציון "לא השלים" יופיע רק ב הגדרת "ציון סופי" בגי ליון הציונים . ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת ל סטודנט על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע . ציון הבחינה לא ישתקף בג י ליון הציונים. ציון סופי "לא השלים" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכ י שלונות. ואולם ציון "לא השלים " שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל " לצורך מניין הכישלונות. 11.2.5 "טרם נקבע" – ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן ל סטודנט במקרה שה סטודנט ניגש לבחינה או הגיש עבודה וגורם מוסמך החליט לעכב את מתן הציון או פרסומו.

12 ( 11.1.2021 ) גורם מוסמך לעניין זה יהיה: דקן בי"ס, ראש תכנית, מרצה הק ורס, ראש מדור בחינות וכל גורם מנהל אחר, אקדמי או מנהלי, שיוגדר כגורם מוסמך ע"י דקן ביה"ס. ( 24.5.2021 ) החליט הגורם המוסמך על מתן ציון "טרם נקבע" ידווח על כך לראש המינהל הרלוונטי ויודיע הוא, או מי שיוסמך על ידו לכך, לסטודנט על הסיבות למתן ציון כאמור. ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר, בציון אחר, מספרי או מילולי. המרת ציון "טרם נקבע" בציון מספרי או מילולי אחר תיעשה תוך 60 ימים, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא חשד לתקפות הציון ובגין כך הוגשה נגד הסטודנט תלונה משמעתית אשר טרם נסתיי ם הבירור בעניינה. ( 24.5.2021 ) ראש מנהל המנהל הרלוונטי יוודא כי בתום 60 ימים ממועד מתן ציון "טרם נקבע" יומר הציון "טרם נקבע" לציון מספרי או מילולי אחר, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא חשד לתקפות הציון וטרם הסתיימו הליכי הבירור המשמעתי שנערך ב עניין, כאמור לעיל. 11.2.6 "נפסל" – ציון הניתן בעקבות החלטה שיפוטית. 11.2.7 "נכשל" – ציון המוענק ל סטודנט במקרה של קורס בעל מספר מטלות, שבו התנאי לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות, וה סטודנט לא עמד בתנאי זה, אף שעבר בהצלחה את ה בחינה. הציון "נכשל" יופיע רק ב הגדרת " ציון סופי " בגי ליון הציונים . ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע . ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים. ציון "נכשל" ייכלל במניין הכ י שלונות. 11.2.8 "פטור" – ציון המוענק ל סטודנט שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים (במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה). ראה נוהל "ציונים – סוגי ציונים וכללים לשיפורם" . 12 . בחינות סוגי בחינות ( 26.11.2012 ) 12.1 בחינת ביניים .1 בחינת ביניים היא בחינה שמשקלה בציון הקורס הינו עד ) 20% (כולל . בבחינת ביניים אין מועד ב' ואין זכות ערעור על הציון. .2 חרף האמור בסעיף 1 דלעיל, סטודנט שנעדר מבחינת ביניים מאחת מהסיבות שלהלן זכאי למועד חלופי, ובלבד כי ניתן יהיה לקיים מועד כאמור בסמוך למועד בו התקיימה בחינת הביניים. ההחלטה בדבר קיום מועד בחינה חלופי תהיה בסמכות מרצה הקורס ובאישור הדקן. ואלה הסיבות: א. סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמלאו בו התנאים המפורטים, לעניין מועד

13 מיוחד, ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". ב. סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריו ן, או סטודנט או סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים המפורטים, לעניין מועד מיוחד, בנוהל "זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת" . ג. סטודנט שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ד. סטודנט שאביו/אמו, בת זוגו או ילדו אושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ה. סטודנט שמועד בחינתו חל במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים ל אחר תם שבעת ימי האבל. ו. סטודנט שחלה במחלה חמורה שאינה מצריכה אשפוז אך אינה מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על הסטודנט להמציא אישור מרופא שיפרט את קשיי התפקוד שלו על פי בדיקה שנערכה ביום הבוחן , תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל, בשום פנים, לעמוד לבחי נה. אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. ז. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום שנקבע כיום צום דתי. ח. סטודנט שנסיבות יוצאות דופן – שאינן נופלות לגדר פיסקאות א' -ז' – לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, ודקן ביה"ס שעם תלמידיו הוא נמנה, החליט לאשר לו מוע ד חלופי . .3 סטודנט הזכאי להבחן במועד חלופי כאמור בסעיף 2 , חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למזכירות הסטודנטים, לכל המאוחר שבוע לאחר מועד הבחינה. .4 מי שאושר לו מועד חלופי ולא התייצב לבחינת הביניים במועד שנקבע, ציונו בבחינת הביניים יהיה " 0 " והוא ל א זכאי להבחן במועד נוסף. .5 החליט מרצה הקורס באישור הדקן כי לא ניתן לקיים מועד חלופי לבחינת הביניים, יהיה סטודנט שנעדר מהבחינה מאחת הסיבות האמורות בפ י סקה 2 דלעיל פטור מבחינת הביניים. .6 הוחלט כי סטודנט יהיה פטור מבחינת הביניים, בהתאם לאמור בפיסקה 5 דלעיל, יתוסף המשקל שאמור להיות לבחינת הביניים למשקל הבחינה/מטלה סופית בקורס לצורך חישוב הציון הסופי בקורס. 12.2 בחינה (כולל בחינת סיום קורס ) ( 26.11.2012 ) בחינה שהציון הניתן בה מהווה יותר מ- 20% ממשקל הציון הסופי בקורס, המתקיימת במתקני המכללה (או במתקנים חיצוניים). א. זכות השתתפות בבחינות רק סטודנט אשר רשום בהתאם לתקנות המכללה לקורס במסגרתו מתקיימת הבחינה ואשר שילם את שכר הלימוד כנדרש רשאי לגשת לבחינה . סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבה כלשהי, זכאי להבחן בקורסים שאליהם היה רשום בסמסטר שקדם להפסקה, ובלבד שאלה אינם נשוא החלטת ההפסקה. בגין כל רישום לקורס עומדים לרשות ה סטודנט שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב' , שתאריכיהם נקבעים מראש ע''י המכללה.

14 לאחר חלוף תאריך מועד א' עומד לרשות ה סטודנט מועד אחד בלבד (מועד ב').לאחר חלוף תאריך מועד ב' פוקעות זכויות ה סטודנט להיבחן. ב. מועדי בחינות (א' ו-ב') לוח בחינות סיום קורס נקבע לפני כל סמסטר ומובא לידיעת ה סטודנטים ( במערכת השעות המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה , על לוחות המודעות ובאמצעות "תחנת המידע ל סטודנט " באתר האינטרנט של המכללה ) לפני הרישום לקורסים. בחינות סוף סמסט ר מרוכזות בתקופה קצרה וכתוצאה מכך הסמיכות ביניהן רבה וייתכנו בחינות יום אחרי יום ואף שתיים ביום. על ה סטודנט לתכנן את לימודיו בהתאם לכך (הן בהחלטה לאילו קורסים להירשם והן בהקצאת זמן להתכוננות לבחינות). מועד א' מתקיים סמוך לסוף הסמסטר. מועד ב' בקורסים המהווי ם דרישות קדם לקורסי הסמסטר העוקב, מתקיים , במידת האפשר, לפני תחילת הסמסטר העוקב (בחופשת הסמסטר). בקורסים אחרים מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב או לאחר סיומו. ג. .1 מועד נוסף/מיוחד: מועד חלופי למועד א' או ב' הנקבע עבור סטודנט או קבוצת סטודנט ים שאושרה זכאו תם לכך, שהינו המועד מאחד הסוגים הבאים: 1.1 "מועד מיוחד" – מועד שאינו כלול בלוח הבחינות הרגיל ונקבע במיוחד עבור מי שזכאי לו. 1.2 "מועד נוסף" – מועד הכלול בלוח הבחינות הרגיל של הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי שתאריכו מפורסם בלוח הבחינות, והמהווה מועד נוסף למי שאושרה זכ אותו לכך. .2 זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: ( 14.5.2012 ) 2.1 סטודנט שנעדר מאחד משני מועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') מאחת הסיבות שלהלן ונבחן בבחינה במועד האחר, או סטודנט שנעדר משני מועדי הבחינות מאחת הסיבות שלהלן. למען הסר ספק מובהר בזה כי סטודנט אשר ב חר שלא לגשת למועד א' או ב' (שלא מאחת הסיבות שלהלן) לא יהיה זכאי למועד מיוחד. ( 14.11.2011 ) 2.2 הסיבות המזכות במועד מיוחד: א. סטודנט שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ב. סטודנט שאביו/אמו, בת זוגו או ילדו אושפז בבית חולים ביום ה בחינה או במהלך היומיים שלפניה. ג. סטודנט שהבחינה שלו חלה במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים לאחר תם שבעת ימי האבל.

15 ד. סטודנט שחלה במחלה חמורה שאינה מצריכה אשפוז אך אינה מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על הסטודנט להמציא אישור מרופא שיפרט את קשיי התפקוד שלו על פי בדיקה שנערכה ביום הבחינה , תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל, בשום פנים, לעמוד לבחינה. אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. ( 26.11.2012 ) ה. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום שנקבע כ יום צום דתי . ( 19.5.2014 ) ו. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום חג כמפורט ב" לוח שנה"ל האקדמי ולוח ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשפ"ב 2022 - ."2021 ( 19.5.2014 ) ז. סטודנט שהינו ספורטאי מצטיין שנעדר מבחינה שהתק יימה במועד קיומה של תחרות ספורט רשמית שבה הוא השתתף (כמשמעותם של המונחים האמורים לעיל בתקנון זכויות ספורטאים מצטיינים). ח. סטודנט שנסיבות יוצאות דופן – שאינן נופלות לגדר פסקאות א' - ז' – לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, דקן ביה"ס שעם תלמידיו הו א נמנה, המליץ בפני סגן הנשיא לעניינים אקדמיים לאשר לו מועד מיוחד וסגן הנשיא החליט לקבל את ההמלצה. דחה סגן הנשיא את ההמלצה, לא ניתן יהיה לערער על החלטתו. ( 14.5.2012 ) 2.3 כמו כן זכאי למועד נוסף/מיוחד סטודנט שנעדר מאחד ממועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') אף א ם לא נבחן בבחינה במועד האחר, אם הינו: א. סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמלאו בו התנאים המפורטים לעניין מועד מיוחד ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". ב. סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריון, או סטודנט או סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת י לד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים במפורטים לעניין מועד מיוחד בנוהל " זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת". .2.4 סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד במקרה בו המרצה (או, בהעדרו, ממלא מקומו) לא נכח, משך כל זמן הבחי נה, בחדר הבחינה או בקרבתו כנדרש על פי נוהלי המכללה. 2.5 סטודנט שנמצא זכאי למועד בחינה מיוחד/נוסף והחליט לוותר על זכות זו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות ביה"ס לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד שנקבע לבחינה. 2.6 מי שאושר לו מועד מיוחד/נוסף, לא התייצב למבחן במועד שנקבע ולא הודיע על כך מראש כמפורט ב 2.5- , לא תעמוד לו הזכות לבקש מועדים מיוחדים עד תום לימודיו במכללה.

16 .3 סטודנט הזכאי להבחן במועד נוסף/מיוחד כאמור בסעיף 2 , חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למזכירות הסטודנטים, לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום ציוני מועד ב'. .4 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך: 4.1 בקורסים המהווים דרישת קדם: סטודנט המעוניין ללמוד בסמסטר העוקב קורס שבדרישת הקדם שלו לא עמד עקב אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 2 , יפנה בקשה למועד מיוחד/נוסף לראש יחידה, באמצעות מזכירות ה סטודנט ים. ראש הי חידה יחליט על אחת האפשרויות הבאות: א. קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם, במועד שיקדם למועד הרישום לקורס המתקדם. ב. אי קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם – במקרה כאמור יאושר ל סטודנט להי רשם לקורס המתקדם ללא עמידה בדרישת הקדם, ויהיה עליו להבח ן בקורס האמור בתום הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי. אם ייכשל בהמשך בקורס שהווה את דרישת קדם, לא יהיה ה סטודנט זכאי להמשיך ולהתקדם בשרשרת הקורסים המותנים בקורס בו נכשל. 4.2 בקורסים אשר אינם מהווים דרישת קדם: מועד נוסף – יתקיים במסגרת הבחינה בקורס זה שתתקיים בתו ם הסמסטר העוקב. מועד מיוחד – יינתן אם לא תתקיים בחינה בקורס זה בסמסטר העוקב. .5 תקנות המועד הנוסף/מיוחד לא יחולו על סטודנט שלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל. .6 אישור צה''ל על שרות מילואים פעיל : המכללה תכיר בשרות מילואים פעיל רק אם ה סטודנט יציג אחד האישורים (מקור בלבד!) : טופס 3021 , טופס 3010 , טופס 510 , אישור חד יומי, בצרוף צו ההתייצבות לשרות המילואים. ד. פרסום ציונים ( 26.11.2012 ) ציוני הקורסים מתפרסמים באמצעות "תחנת המידע ל סטודנט " באתר האינטרנט של המכללה . מחובת ה סטודנט לבדוק את ציוניו סמוך למו עד פרסומם. מחברות הבחינה- לאחר בדיקתן ומתן הציון בהן - נסרקות וניתנות לצפייה באתר האינטרנט של המכללה - מערכת "מידענט". מחברות בחינה שלא נדרשו נשמרות רק עד תום הסמסטר העוקב. ( 27.3.2011 ) ה. ערעור

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==