כניסה

אופן הסדרת שכר הלימוד - תשע"ט

הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי כוללים

 1. חתימה על כתב התחייבות
  • על כל סטודנט – אפילו אם הוא משלם את כל שכר הלימוד מראש, או שלימודיו ממומנים, כולם או חלקם, ע"י מוסד – לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד הנמצא על גב שובר תשלום שכר הלימוד או בקישור המצורף.
  • תשלום שכר הלימוד מהווה אישור הסכמה לכל התנאים הנקובים בכתב ההתחייבות והתחייבות לקיימם ולנהוג עם פיהם.
 2. תשלום שכר הלימוד

תשלום שובר מספר 1 - על כל סטודנט ממשיך לשלם את שובר תשלום מספר 1 עד למועד הנקוב בו וזאת על מנת לאפשר את רישומו לקורסים. סטודנט ממשיך שיבחר לשלם תשלום מראש (כמפורט בהמשך), צריך לשלם את שובר מס' 1 בנוסף לשובר התשלום מראש. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
לסטודנט חדש - תשלום המקדמה ע"ס 3,410 ש"ח מהווה את שובר תשלום מספר 1.

את יתרת שכר הלימוד/שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט ישלם הסטודנט באחת הדרכים הבאות, לפי בחירתו (פירוט בהמשך):

 

   • בתשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים באמצעות שני שוברי התשלום שנשלחו במהלך חודש אוגוסט (שובר מס' 1 ושובר לתשלום מראש) או באמצעות הסדר מימון, או באמצעות כרטיס אשראי.
   • בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.
   • בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום.

רישום לקורסים יתאפשר לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד

 

שלוש אפשרויות תשלום לבחירתכם - פירוט:


אפשרות מס 1: תשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים

1.1 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום 14.09.2018 יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה. הוראה זו לא תחול על סטודנטים המחויבים בשכר לימוד הנמוך מ-100% וכן סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת ההלוואה של המוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת הסדר מימון מסובסד ו/או סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר הלימוד משנים קודמות.

בשובר לתשלום מראש מופיע הסכום לתשלום לאחר הנחת מזומן. גובה שכר הלימוד, לפיו חושב השובר ומרכיביו, חושב על בסיס המדד של חודש יוני 2018 (שכר הלימוד יעודכן בפועל לאחר מדד חודש יולי 2018). 

סטודנט שיבחר לשלם מראש באמצעות השוברים צריך לשלם את שובר מס' 1 ובנוסף את השובר לתשלום מראש, זאת לפי המועדים הנקובים בשוברים.


1.2 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי לאחר יום 14.09.2018 לא יהיה זכאי להנחה האמורה לעיל ויחויב בהפרשי ההצמדה עד לתאריך בו יתבצע התשלום.


1.3 אם ישונה שכר הלימוד במהלך שנת הלימודים יחויב או יזוכה סטודנט ששילם את שכר הלימוד מראש בתשלום ההפרש.


1.4 סטודנט חדש ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי סך של 3,410 ש''ח ששולם על ידו כמקדמה (או כל יתרת זכות אחרת הקיימת בחשבונו בשכר לימוד). סטודנט ממשיך ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי יתרת זכות קודמת בחשבונו בשכר לימוד - אם קיימת. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.


1.5 לסטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש והיקף לימודיו יחייב תשלום שכר לימוד גבוה יותר ו/או ירשם לקורסים ללא נ"ז ו/או תבוטל ההנחה בשכר הלימוד בשיעור 2.5%, יישלחו שוברי תשלום נוספים.


1.6 ההנחה לא תבוטל לסטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש ויקבל מלגת סיוע כלכלי, בתנאי שתוכנית לימודיו אינה חלקית כמפורט בסעיף 1.1.


1.7 תשלום באמצעות כרטיס אשראי - ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בין בתשלום אחד ובין בתשלומים בתוכניות קרדיט. על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. לאחר מכן, עליו למלא את הספח ולחתום על כתב ההתחייבות. ניתן לשלוח את הספח וכתב ההתחייבות בדואר, בפקס, בדוא"ל, או לפנות ליחידת שכר לימוד עם כרטיס האשראי או עם הספח חתום לביצוע התשלום שם. בהצטרפות להסדר זה, יוכל הסטודנט לפרוס את תשלום שכר הלימוד למספר תשלומים גדול, כנגד תשלום הריבית המקובלת בחברת האשראי ועל פי ההסדרים הנהוגים בה.

לתשומת לבך: ניתן לשלם את שוברי שכר הלימוד גם באמצעות כרטיס אשראי במערכת המידע-נט שבאתר האינטרנט של האקדמית. לידיעתך, בשלב זה ניתן לשלם את השובר במערכת המידע-נט רק בתשלום אחד. לקישור למערכת המידע-נט

לחץ כאן

סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי יחויב בדמי טיפול בשיעור של 1%. 


1.8 תשלום באמצעות הסדר מימון - לפרטים

 

אפשרות מס 2: תשלומים תקופתיים – באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק

 

סטודנט ממשיך הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 שנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (27.08.2018). באמצעות שובר תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי המשוער ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת זכות (אם קיימת) אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד משנים קודמות. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי המשוער + תשלומים נלווים (בקיזוז יתרת זכות - אם קיימת בחשבונו משנים קודמות).

סטודנט חדש - יוכל להצטרף להרשאה לחיוב חשבון בנק לאחר הסדרת תשלום המקדמה.


* לתשומת לבך: תשלום מס' 1 אינו כלול בהסדר של ההרשאה לחיוב חשבון בנק.
* על מנת שההרשאה לחיוב חשבון תבוצע חייב הסטודנט לשלם את תשלום מס' 1 בבנק הדואר ולהעביר ליחידת שכר לימוד ומלגות את ההוראה החתומה לחיוב חשבון הבנק.


את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1) ישלם הסטודנט בתשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, בדרך הבאה:


2.1 הצטרפות להסדר תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק - לאחר ביצוע תשלום מס' 1 יחתום הסטודנט על טופס הרשאה לחיוב חשבון המופיע באתר ויחתים עליו את סניף הבנק שלו. את הטופס, כשהוא חתום כאמור, ישלח הסטודנט, ליחידת שכר לימוד ומלגות בדוא"ל לכתובת: tuition@mta.ac.il , או בפקס שמספרו 03-6803361, או בדואר לכתובת: המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, היחידה לשכר לימוד ומלגות, רח' רבנו ירוחם, ת.ד. 8401, יפו, 61083.

יש לוודא לפני שליחת הטופס, שיש בו פרטים מזהים של הסטודנט: שם מלא ומספר ת.ז.


2.2 הרשאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנת הלימודים הקודמת ולא בוטלה, תקפה גם בשנת הלימודים תשע"ט ומזכה את הסטודנט, אוטומטית, בהסדרי הפריסה המועדפים המפורטים בהמשך, ובלבד שהסטודנט שילם את תשלום מס' 1.


2.3 סטודנט שיצטרף להסדר באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק יזכה בפריסת תשלומים רחבה ונוחה, יתרת שכר הלימוד תיגבה בשישה תשלומים, ומועדי חיוב החשבון יהיו:
14.11.2018, 14.12.2018, 14.01.2019, 14.02.2019, 14.03.2019 ו-14.04.2019.
סטודנט שיפנה בבקשה מיוחדת ייהנה משני תשלומים נוספים, יתרת שכר הלימוד תיגבה ממנו בשמונה תשלומים, המועדים הנוספים לחיוב חשבונו יהיו: 14.05.2019, 14.06.2019.


2.4 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה בכתב ליחידת שכר לימוד ומלגות.


2.5 הרשאה לחיוב חשבון בנק אינה מהווה הוראת קבע, שכן בעל החשבון זכאי לבטל את ההוראה.

 

אפשרות מס 3: תשלומים תקופתיים – באמצעות שוברי תשלום

3.1 סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברים, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 הנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (27.08.2018). באמצעות שובר תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי המשוער ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת הזכות (אם קיימת) אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד משנים קודמות. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי המשוער + תשלומים נלווים (בקיזוז יתרת זכות - אם קיימת בחשבונו משנים קודמות).


3.2 את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1) ישלם הסטודנט בחמישה תשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, שישולמו במועדים הבאים:

14.11.2018​תשלום מספר 2​
14.12.2018​תשלום מספר 3 ​
14.02.2019​תשלום מספר 4​
14.03.2019​תשלום מספר 5​
14.04.2019תשלום מספר 6​


את התשלומים האמורים לעיל יבצע הסטודנט באמצעות שוברי תשלום שיישלחו אליו לקראת כל אחד מהמועדים שפורטו לעיל.

את השוברים שנשלחים באמצעות דואר ישראל ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר, או בסניפי בנקים בהם ישנו אשנב תשלום. 

כמו כן, סטודנט יכול להדפיס את השוברים (שנשלחו אליו) באמצעות מערכת מידע נט, בקלות ובנוחות, אותם ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.


3.3 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה ליחידת שכר לימוד ומלגות לשם קבלת שובר תשלום מתאים.


3.4 סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידת שכר לימוד ומלגות ולקבל ממנה שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.

 

3.5 לתשומת לב המשלמים באמצעות "פיקדון אישי":

- סמל המוסד המצוין על השוברים מהווה אישור עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. 

- במקרה בו השובר הודפס על ידי הסטודנט באמצעות מערכת מידע-נט - ניתן לפנות עם שובר זה רק לסניפי בנק (בו מנוהל הפיקדון לחיילים משוחררים) בהם מנפיקים שיקים מהפיקדון. עם השיק והשובר ניתן לגשת לסניפי בנק הדואר להסדרת התשלום. במקרה כזה (בו הודפס שובר ממידע-נט) מומלץ לברר מראש אפשרות להנפקת שיק מהפיקדון בבנק. אם אין אפשרות להנפיק שיק, על הסטודנט לגשת לבנק עם השובר שנשלח אליו לביתו (או הודפס ביחידת שכר לימוד ומלגות לבקשתו), שם ישלם את השובר באמצעות הפיקדון.

- סטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו נמוך מהסכום אותו נדרש לשלם באותה עת, יפנה ליחידת שכר לימוד ומלגות על-מנת לקבל שובר תשלום מתאים השווה לסכום כספי הפיקדון ושובר נוסף בסכום יתרת התשלום.


*כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

חזרה לתפריט