כניסה

בקשה לאישור חניה סטודנטים, סגל אקדמי ומינהלי

לתשומת לבך:

עליך למלא טופס נפרד עבור כל רכב.
חלק א' - פרטי המבקש
חלק ב' - פרטי הרכב
1. הנני מבקש/ת אישור חניה עבור הרכב שהנו בבעלותי/ בבעלות החברה שפרטיו רשומים לעיל.
2. הנני מאשר/ת כי ידוע לי:
  2.1 שעות פעילות החניון הינן: ימים א'-ה' משעה 07:00 עד שעה 23:00   ימי ו' וערבי חג משעה 07:00 עד שעה 15:00
  2.2 לא תותר כניסה / יציאה לחניון מעבר לשעות הפעילות.
  2.3 שאישור החניה שנופק לי מקנה לי בלבד זכות לחנות במגרשי החניה שבקמפוס המכללה ביפו, ושאין להעביר את זכות החניה שקיבלתי לכל אדם אחר.
  2.4 חובה לחנות במקומות המסומנים, אין לחנות במקומות חנייה שמורים, במעברים במגרשי חנייה, בכניסות לבניינים, במקומות המיועדים לפריקה וטעינה, במקומות שסומנו בשלט אין חנייה,
       על משטחים מרוצפים, שטחי גנים ומדרכות, אין לתפוס שני מקומות חנייה מסומנים, ואין לחנות במקום או באופן הגורם הפרעה למעבר כלי רכב והולכי רגל.
  2.5 אין לחסום כלי רכב אחר או מעבר חירום, אין לחנות בחניית נכים, בחנייה החוסמת מעבר למקום חנייה אחר, או בחנייה החוסמת מעבר בשערי הקמפוס.
3. ידוע לי שבמקרה של חסימת כלי רכב, חסימת מעבר חירום ו/או חניה בחניית נכה תהיה המכללה רשאית לגרור את רכבי ולחייב אותי בתשלום עלות גרירתו.
4. מוסכם כי המכללה לא תחשב כמי שנטל על עצמו לשמור, בשכר או בחינם על רכבי, והמכללה לא תהא אחראית בשום פנים ואופן לרכבי, אביזריו, החפצים שיהיו בו ו/או נזק שייגרם לנ"ל מכל סיבה שהיא לרבות, גניבה, מכה, שריפה, תקר וכיוצ"ב.
5. ידוע לי שאם אפר את ההוראות שבמסמך זה, תהיה הנהלת המכללה, או כל גוף שהוסמך על ידה, מוסמכים לנקוט נגדי באמצעים הכוללים הדבקת דו"ח חניה על השמשה הקדמית, שלילת הזכות לחניה בקמפוס המכללה וכל אמצעי אחר שייקבע על ידי הנהלת המכללה.
6. לחיצה על כפתור "אישור ושליחה" להלן מהווה אישור והסכמה לעיל (סעיפים 1-5) וכמו כן מהווה אישור לנכונות הפרטים המצוינים בטופס זה.