כניסה

מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית הנחיות דיקן ביה"ס למדעי ההתנהגות

 

הבהרה :הנחיות אלו חלות על סטודנטיות שטרם החלו את השתתפותן בפרקטיקום -

בהמשך לנוהל" זכויות סטודנטים בטיפולי פוריות, בהריון ובשמירת הריון, וסטודנטים וסטודנטיות

לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת )"הנוהל  (להלן יפורטו הנחיות בנוגע להשתתפות

בפרקטיקום ו/או בהדרכה לפרקטיקום ו/או בקורסים שהשתתפות בהדרכה לפרקטיקום ו/או

פרקטיקום מהווה דרישת קדם, לימוד מוקדם או לימוד במקביל אליהם ) "סדרת הקורסים -

המעשיים").

להלן יפורטו שמות סדרת הקורסים המעשיים) יתכנו שינויים בשמות הקורסים, נא להתעדכן מעת

לעת בשינויים(-

.1 בכל המגמות - הדרכה לפרקטיקום

.2 במגמה הקלינית -) כל המיקודים(  עקרונות הטיפול הפסיכודינמי

.3 במגמה התעסוקתית- סוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתי

בשאר הקורסים המוגדרים בבית הספר למדעי ההתנהגות כמעבדות, סדנאות ועבודה מעשית יקבעו

התנאים להשלמת הקורס על ידי ובשיקול דעת של המרצה בתיאום עם מזכירות בית הספר כמפורט

בנוהל.

 

סטודנטית זכאית אשר אמורה להיות בחופשת לידה או חופשת אימוץ במשך יותר משבועיים במהלך

הסמסטר בו מתקיימים סדרת הקורסים המעשיים, לא תוכל לקחת חלק בקורסים המעשיים, ותצטרך

להשלימם במועד המוקדם ביותר בהם הם מתקיימים )בכפוף להמצאת האישורים הנדרשים(.

סטודנטית זכאית במקרה הנ"ל לא תירשם לסדרת הקורסים המעשיים מלכתחילה.

שימו לב על מנת שסטודנטית תוכל להירשם לשנה השנייה בתואר, יהיה עליה להשלים את כל -

קורסי החובה של שנה א',  לרבות סדרת הקורסים המעשיים המתקיימים בסמסטר ב' ובסמסטר

קיץ של שנה א'.

 

בברכה,

פרופ' גיל גולדצויג

דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות

 

 

*ההנחיות כתובות בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד. ההנחיות מיועדות גם לסטודנטים לפי זכאותם

כמפורט בנוהל.