כניסה

תהליך ביצוע עבודת תזה/גמר בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

​​​​​​​ 

1.      מהות עבודת התזה/הגמר והזכאות לביצועה

א. עבודת התזה/הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו  מבצע הסטודנט  באופן אישי  בהנחיית  חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודה הוא כשני סמסטרים. 

 

ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת תזה/גמר סטודנט שעבר בהצלחה את בחינת הכשירות וסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם קורס החובה, בכפוף  לאישור הבקשה לביצוע עבודת תזה/גמר כמפורט בהמשך.

 

ג. כעיקרון, יש להגיש בקשות לביצוע עבודת תזה/גמר (כמפורט בסעיף 4.3 למטה) לקראת תחילת סמסטר א' או סמסטר ב', וזאת על מנת להחל בעבודה בסמסטר המבוקש. התחלת עבודה באמצע סמסטר עלולה לגרום להתמשכות תקופת ביצוע העבודה מעבר לשני סמסטרים ולכך יש השלכה על שכר לימוד.

 

2.      בחירת מנחה לעבודה

  1. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 1ב.  לבחור מנחה לעבודת תזה/גמר. כמנחה יכול לשמש  חבר  הסגל  האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי)  או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה  אחר מוכר בארץ  או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת תזה/הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה אתר האינטרנט של המכללה ( בניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר).
    
  2. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני,   תמנה היא  מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת תזה/הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה.
    
  3. הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט  למינוי  מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית.

 

3.      הגשת בקשה לאישור נושא  ומנחה לעבודת תזה/גמר.

  1. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם המנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עימו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט  את "טופס בקשה לביצוע עבודת תזה/גמר" יעבירו למנהל הסטודנטים להמשך טיפול.
    
  2. נוסח טופס הבקשה מובא בתחתית המסמך.
    
  3. על הבקשה להיות מאושרת ע"י  יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים  להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס  הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה.

    

4.      הגשת תכנית עבודת התזה/גמר

במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת תכנית עבודה, יגיש הסטודנט למינהל ביה"ס למדעי ​המחשב את תכנית עבודת תזה/הגמר (הנושאת את חתימת  מנחה העבודה). ​​

יש לצרף לתכנית את הטופס ש​בהמ​​​​שך. 

 

מבנה תכנית העבודה:  

 • תיאור מטרת העבודה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי.
 • תכולה מתוכננת של הפרויקט (בפרט, שלבים מתוכננים לעבודה)
 • כלים (מעשיים או תיאורטיים) מתוכננים לשימוש.
 • הישג מינימלי שייחשב כהצלחה.
 • לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של העבודה.

 

הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת תזה/הגמר. ישנו טופס ייעודי לכך, הינו מובא בתחתית המסמך.

 

5.      תזכורת להגשת עבודת התזה/גמר ומינוי שופטים לעבודה

א. מנהל ביה"ס תדאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה.

 

ב. על מנחה העבודה יהיה למנות  שני שופטים, על פי קביעתו, לעבודה. באישור ראש התוכנית ניתן יהיה להסתפק בשופט אחד. כן יקבע המנחה מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה  לא יפחת מחודש ולא יעלה על חודשיים ממועד הגשת העבודה. מינוי השופטים ומועד הצגת עבודת הגמר יאושרו על ידי ראש התוכנית לתואר שני על גבי הטופס הייעודי לכך, שמובא בתחתית המסמך.

 

ג.  מבנה עבודת הגמר:

1)         הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף.

2)         הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן.

3)         בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות.

4)        בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או 
            הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו.

5)         רשימה ביבליוגרפית מקיפה.

 

6.      הגשת עבודת התזה/גמר, הצגתה, ביצוע תיקונים, ומתן ציון.

   1. על הסטודנט להגיש את עבודת תזה/הגמר למינהל ביה"ס​ במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע. יש לצרף דף שער בפורמט שלהלן: דף שער בעברית / דף שער באנגלית. בנוסף, יש להגיש קובץ PDF של עבודת תזה/הגמר בצירוף טופס העלאת עבודות גמר למאגר הדיגיטלי.
   2. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה.
   3. במעמד הצגת העבודה, על הסטודנט לענות לשאלות שמטרתן לעמוד על היקף ידיעותיו בנושאים הרלוונטיים לעבודתו.
   4. השופטים רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש הוא לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר הסטודנט עותק  מהעבודה  המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לה. 
   5. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הוא לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למנהל ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס).
   6. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה.  
   7. הרכב הציון של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה; 20% להוכחת ידע כללי בתחום.
   8. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון  ע"י חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. אם מונה לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד. 
   9. הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ על ידי הסטודנט או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר על ידי מנחה העבודה למנהל ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט.
     

7.      שינוי מנחה ו/או נושא עבודת התזה/גמר

  1. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת תזה/גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי.

    
  2. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי זהות המנחה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת תזה/גמר" (כמפורט בסעיף 2 לעיל).

    
  3. לא יאושר יותר משינוי אחד בזהות המנחה.

 

לטופס בקשה לאישור ביצוע עבודת תזה/גמר לחץ כאן

 

לטופס תכנית לפרויקט גמר לחץ כאן

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג