כניסה

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית כנ"ז בכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

 

 

סטודנט המבקש לבצע פעילות חברתית וקהילתית יפעל כדלקמן:

 

 1. בתחילת התהליך יש להפנות את הסטודנט לMy MTA לברר עבור איזה קורסים ניתן לקבל הכרה בנ"ז.
 2. הסטודנט יבחר ארגון בו ירצה להתנדב מתוך רשימת הארגונים המוכרים ע"י המרכז לקשרי אקדמיה קהילה 
  וייצור קשר עם נציג הארגון לשם שיבוץ.
  להלן הרשימה:  "ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות"
 3. הסטודנט ידווח לרכז/ת הארגון על שעות הפעילות שביצע בקהילה ויחתים את הרכז/ת (כולל חותמת הארגון)
  על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון תמורת 2 נ"ז (ולא בתמורה למלגה).
  להלן הטופס:  לינק לקובץ ".
 4. הסטודנט יחתים את מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון.
 5. לאחר סיום שעות הפעילות על הסטודנט להעביר את הטופס החתום לMy MTA לשם הזנת נקודות הזכות.

 

קריטריונים לזכאות:

 

 1. סטודנט יהיה זכאי ל - 2 נקודות זכות תמורת פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות במהלך שנת הלימודים האקדמית,
  בגופים ובארגונים שהוכרו, אושרו ונקבעו על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה.
 2. סטודנט לא יוכל לקבל מעל 2 נקודות זכות בכל שנות לימודיו גם אם השתתף ביותר מפעילות אחת,
  או אם פעל מעבר ל - 30 שעות.
 3. הפעילות החברתית והקהילתית בארגון תאושר רק למטרת נקודות זכות ולא בתמורה למלגה.

ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות> 

טופס להחתמת ארגונים - אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית>

 

קבלת נקודות הזכות עבור המעורבות החברתית כרוכה בתשלום שכ"ל בהיקף של 2 נ"ז כולל הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, ככל קורס אחר.

הכרה בפעילות חברתית תמורת נ"ז במהלך התואר הראשון בלבד .